379/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

379
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa informácia pre určitú kombináciu modelov získala výpočtom z návrhu alebo odhadom podľa údajov z iných kombinácií, dokumentácia musí obsahovať podrobnosti o výpočtoch alebo o odhadoch podľa údajov z iných kombinácií a podrobnosti o skúškach vykonaných na overenie presnosti vykonaných výpočtov, najmä podrobnosti o matematických modeloch použitých pri výpočtoch a meraniach vykonaných na overenie modelu.“.
2.
V § 5 ods. 2 sa na konci textu pripája táto veta:
„Náležitosti uvedené v prílohách č. 1 až 3, požadujúce poskytovanie údajov o hlučnosti chladiaceho zariadenia sa použijú iba tam, kde je táto informácia požadovaná a meraná podľa osobitného predpisu.2)“.
3.
V § 4 odsek 5 znie:
„(5)
Ak sa chladiace zariadenie ponúka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu, reklamy na internete alebo na inom elektronickom médiu alebo iným spôsobom, z ktorého vyplýva, že zákazník nemá záujem o predvedenie výrobku alebo nemôže jeho predvedenie očakávať, musí dostať zákazník informáciu uvedenú na energetickom štítku alebo v energetickom opise chladiaceho zariadenia ešte pred jeho zakúpením. Táto informácia obsahuje všetky údaje podľa prílohy č. 3.“.
4.
V prílohe č. 1 v časti Tlač sa za vyobrazenie energetického štítku vkladajú tieto slová:
Štítok s označením triedy energetickej hospodárnosti pre chladiace zariadenia tried A+ a A++ musí byť umiestnený na tej istej pozícii ako označenie triedy energetickej hospodárnosti pre chladiace zariadenia triedy A a musí byť v súlade s nasledujúcimi ilustráciami:
5.
V prílohe č. 2 bode 4 sa označenie triedy „A" v celom texte nahrádza označením triedy „A++".
6.
V prílohe č. 2 bod 8 znie:
„8.
Úžitkový objem oddielu pre skladovanie zmrazených potravín a tam, kde je to možné, aj chladiaceho oddielu; zruší sa rubrika pre kategórie 1 až 3. Pre kategóriu 3 sa musí uviesť úžitkový objem oddielu na ľad.“.
7.
Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:
„15.
Stanovenie možnosti zabudovania chladiaceho zariadenia.“.
8.
V prílohe č. 5 sa pod nadpis vkladá:
„ČASŤ 1: Definície tried energetickej hospodárnosti A+ a A++
Trieda energetickej hospodárnosti chladiaceho zariadenia je klasifikovaná ako „A+“ alebo „A++“, ak index energetickej hospodárnosti alfa (ďalej len „Iα“) je v rozsahu vymedzenom tabuľkou č. 1.
Tabuľka č. 1
Index energetickej hospodárnosti Iα Trieda energetickej hospodárnosti
30 > Iα A++
42 > Iα ≥ 30 A+
Iα ≥ 42 A až G (pozri nižšie)
POZNÁMKA:
Index energetickej hospodárnosti Iα vyjadrený v % sa vypočíta podľa vzorca:
kde
AC je ročná spotreba energie chladiaceho zariadenia podľa prílohy č.1 bodu V,
SCα je štandardná ročná spotreba energie chladiaceho zariadenia α.
Hodnota SCα sa vypočíta podľa vzorca:
kde
Vc je úžitkový objem oddielu v litroch získaný meraním podľa osobitného predpisu,3)
Tc je navrhovaná teplota oddielu v oC.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.“.
Hodnoty Mα a Nα sú uvedené v tabuľke č. 2.
Hodnoty FF, CC, BI a CH sú uvedené v tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 2
Kategória chladiaceho zariadenia Teplota najchladnej-
šieho oddielu
Mα Nα
Chladnička bez oddielu s nízkou teplotou >-6°C 0,233 245
Chladnička s oddielom na chladenie >-6°C 0,233 245
Chladnička bez hviezdičky >-6°C 0,233 245
Chladnička * ≤ -6 °C * 0,643 191
Chladnička ** ≤ -12 °C** 0,450 245
Chladnička *** ≤ -18 °C ***/*(***) 0,777 303
Chladnička/mraznička *(***) ≤ -18 °C ***/*(***) 0,777 303
Skriňová mraznička ≤ -18 °C *(***) 0,539 315
Truhlicová mraznička ≤ -18 °C *(***) 0,472 286
Viacdverové alebo iné 1) 1)
POZNÁMKA:
1) Pre tieto chladiace zariadenia sa určujú hodnoty Mα a Nα podľa teploty a počtu hviezdičiek oddielov s najnižšou teplotou. Chladiace zariadenia s oddielmi –18 oC *(***) sa posudzujú ako chladničky/mrazničky *(***).
Tabuľka č. 3
Korekčný súčiniteľ Hodnota Podmienka
FF (bez námrazy) 1,2 pre oddiely mrazených potravín s núte-
nou cirkuláciou bez námrazy
1 iné
CC (klimatická trieda) 1,2 pre „tropické" chladiace zariadenia
1,1 pre „subtropické" chladiace zariadenia
1 iné
BI (zabudovanie) 1,2 pre zabudované chladiace zariadenia1)
s menšou šírkou ako 58 cm
1 iné
CH (chladiaci oddiel) 50 kWh/r pre chladiace zariadenia s chladlaclm od-
dielom s objemom najmenej 15 litrov
0 iné
POZNÁMKA:
1) Chladiace zariadenie je definované ako zabudované iba vtedy, ak je určené výlučne na zabudovanie a bolo tak aj testované.
Ak trieda energetickej hospodárnosti chladiaceho zariadenia nie je A+ alebo A++, musí byť určovaná podľa časti 2 tejto prílohy.".
9.
Doterajší text prílohy č. 5 sa označuje nadpisom:
„ČASŤ 2: Definície tried energetickej hospodárnosti A až G".
10.
Príloha č. 6 znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní štítkom výrobkov a štandardných informáciách o spotrebe energie a ďalších zdrojov domácich spotrebičov.
2.
Smernica Komisie 94/2/ES z 21. januára 1994 týkajúca sa energetického štítkovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre použitie v domácnosti (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 045, 17. 2. 1994) v znení smernice Komisie 2003/66/ES z 3. júla 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 170, 9. 7. 2003).
3.
Preklad smerníc uvedených v bodoch 1 a 2 je v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.".
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
v z. Ivan Mikloš v. r.