380/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

380
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov
opatrenie z 15. júna 2004 č. OPL0404-12253/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0304-06161/2004-OAP, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
Prílohou k tomuto opatreniu je zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. júna 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.