381/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

381
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov
opatrenie z 15. júna 2004 č. OPD0204-11620/2004-OAP, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
Prílohou k tomuto opatreniu je zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. júna 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.