384/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

384
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. júna 2004
o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie ustanovuje povinnosť predajcov nových osobných automobilov úplne a pravdivo informovať spotrebiteľa pred kúpou alebo pred leasingom nového osobného automobilu o spotrebe paliva a o emisiách CO2 nových osobných automobilov.
§ 2
Definície pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
osobným automobilom vozidlo kategórie M1 podľa prílohy č. 1,
b)
novým osobným automobilom každý osobný automobil určený na predaj, ktorý ešte nebol predaný osobe, ktorá ho kúpila na iný účel, ako je jeho ďalší predaj alebo dodávka,
c)
modelom obchodné označenie továrenskej značky, typu, a ak je to možné a vhodné, aj variantu a verzie osobného automobilu,
d)
typom rôzne osobné automobily tej istej továrenskej značky deklarované výrobcom a jednoznačne definované písmenovočíselným kódom ako typ, variant alebo verzia, ktoré sa nelíšia aspoň v podstatných znakoch podľa prílohy č. 1,
e)
variantom typu osobného automobilu osobný automobil rovnakého typu, ktorý sa nelíši aspoň v podstatných znakoch podľa prílohy č. 1 časti B,
f)
miestom predaja prevádzkareň,1) predajné miesto pred prevádzkarňou, autosalón, veľtrh alebo iný priestor, kde sa nový osobný automobil predvádza alebo ponúka na predaj alebo na leasing,
g)
normovanou spotrebou paliva osobného automobilu číselný údaj o jeho spotrebe paliva uvedený v litroch na 100 km, ktorý uvádza výrobca osobného automobilu ako výsledok skúšky podľa príslušnej technickej normy; ak jeden model zahŕňa niekoľko variantov alebo verzií variantu, hodnota spotreby paliva tohto modelu je hodnotou spotreby paliva variantu alebo verzie variantu s najvyššou normovanou spotrebou paliva v rámci toho istého modelu,
h)
normovanou produkciou emisií CO2 osobného automobilu číselný údaj o jeho emisiách CO2 v g na 1 km, ktorý uvádza výrobca osobného automobilu ako výsledok skúšky podľa príslušnej technickej normy; ak jeden model zahŕňa niekoľko variantov alebo verzií variantu, hodnota produkcie emisií CO2 tohto modelu je hodnotou produkcie emisií CO2 variantu alebo verzie variantu s najvyššou normovanou produkciou emisií CO2 v rámci toho istého modelu,
i)
továrenskou značkou obchodné meno výrobcu osobných automobilov, ktorý je uvedený v dokumentácii typového schválenia alebo v osvedčení o zhode,
j)
verziou variantu osobný automobil vytvorený povolenými kombináciami parametrov podľa prílohy č. 1,
k)
výrobcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v Slovenskej republike vyrába nové osobné automobily,
l)
dovozcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dováža do Slovenskej republiky nové osobné automobily na účely ich predaja alebo na leasing spotrebiteľom,
m)
predajcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spotrebiteľom prezentuje alebo ponúka nové osobné automobily na účely ich predaja alebo leasingu v Slovenskej republike.
§ 3
Štítok o spotrebe paliva a o emisiách CO2
(1)
Štítkom o spotrebe paliva a o emisiách CO2 je štítok, ktorý obsahuje spotrebiteľské informácie týkajúce sa normovanej spotreby paliva a normovaných emisií CO2 osobného automobilu, na ktorom je štítok pripevnený.
(2)
Predajca je povinný uviesť na štítku údaje o normovanej spotrebe paliva a údaje o normovaných emisiách CO2 podľa prílohy č. 2 pre každý nový osobný automobil v mieste predaja. Štítok sa zreteľne a viditeľne umiestni na osobný automobil.
(3)
Výrobca alebo dovozca je povinný poskytnúť predajcovi údaje o normovanej spotrebe paliva a údaje o normovaných emisiách CO2 pre každý nový osobný automobil v sprievodnej dokumentácii osobného automobilu.
§ 4
Príručka o spotrebe paliva a o emisiách CO2
(1)
Príručkou o spotrebe paliva a o emisiách CO2 je súhrn údajov o normovanej spotrebe paliva a o normovaných emisiách CO2 každého nového modelu osobného automobilu dostupného na trhu s novými osobnými automobilmi.
(2)
Slovenská obchodná inšpekcia je povinná zabezpečiť vypracovanie príručky o spotrebe paliva a o emisiách CO2 nových osobných automobilov na základe údajov poskytnutých ich výrobcom alebo dovozcom. Výrobca alebo dovozca je povinný tieto údaje poskytnúť v lehote do 60 dní od písomnej výzvy Slovenskej obchodnej inšpekcie. Príručka sa musí najmenej raz ročne obnoviť. Dátum nasledujúcej obnovy musí byť uvedený v príručke. Príručka obsahuje náležitosti uvedené v prílohe č. 3.
(3)
Predajca je povinný obstarať príručku od Slovenskej obchodnej inšpekcie na vlastné náklady a zabezpečiť jej bezplatnú dostupnosť zákazníkom v mieste predaja.
§ 5
Plagát o spotrebe paliva a o emisiách CO2
(1)
Predajca je povinný umiestniť v mieste predaja na viditeľnom mieste plagát v listinnej alebo elektronickej podobe so zoznamom údajov o normovanej spotrebe paliva a o normovaných emisiách CO2 všetkých nových modelov osobných automobilov danej značky vystavených alebo ponúkaných na predaj alebo na leasing v mieste predaja alebo prezentácie. Popis plagátu a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Výrobca alebo dovozca je povinný včas poskytnúť predajcovi údaje potrebné na vypracovanie plagátu o spotrebe paliva a o emisiách CO2 všetkých nových osobných automobilov ponúkaných na predaj alebo na leasing alebo predvádzaných v mieste predaja v sprievodnej dokumentácii nových osobných automobilov.
(3)
Predajca je povinný plagát o spotrebe paliva a o emisiách CO2 aktualizovať najmenej každých šesť mesiacov. Ak sa použije plagát v elektronickej podobe, musia sa informácie aktualizovať najmenej každé tri mesiace. Medzi dvoma aktualizáciami sa nové údaje dopĺňajú na koniec zoznamu.
§ 6
Propagačná literatúra o spotrebe paliva a o emisiách CO2
(1)
Propagačnou literatúrou o spotrebe paliva a o emisiách CO2 je tlačovina používaná pri predaji, reklame, podpore predaja nových osobných automobilov a určená pre verejnosť, napríklad technické príručky, brožúry, inzercia v novinách, magazíny, obchodná tlač, plagáty.
(2)
Predajca je povinný vypracovať vlastnú propagačnú literatúru alebo aj iný propagačný materiál s údajmi o normovanej spotrebe paliva a o normovaných emisiách CO2 modelov osobných automobilov podľa prílohy č. 5.
(3)
Výrobca alebo dovozca je povinný včas poskytnúť predajcovi údaje potrebné na vypracovanie vlastnej propagačnej literatúry alebo iného propagačného materiálu o normovanej spotrebe paliva a o normovaných emisiách CO2 nových osobných automobilov.
§ 7
Pravdivosť informácií
Predajca je povinný uvádzať na štítkoch, plagátoch, v príručkách, reklamnej literatúre alebo v inom reklamnom materiáli pravdivé informácie o spotrebe paliva a o emisiách CO2 nových osobných automobilov.2)
§ 8
Dozor
Dozor nad dodržiavaním povinností predajcu, výrobcu a dovozcu ustanovených týmto nariadením vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu.3)
§ 9
Oznamovacia povinnosť
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznámi Komisii Európskych spoločenstiev prijatie všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho dostupnosť spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 nových osobných automobilov ponúkaných na predaj a leasing v Slovenskej republike.
§ 10
Transpozičné ustanovenie
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 384/2004 Z. z.
DEFINÍCIE KATEGÓRIÍ VOZIDIEL A TYPOV VOZIDIEL
A. DEFINÍCIA KATEGÓRIE VOZIDLA
Kategórie vozidiel sú definované podľa nasledujúcej klasifikácie:
Tam, kde je v nasledujúcich definíciách odkaz na maximálnu hmotnosť, znamená to technicky prípustnú maximálnu naloženú hmotnosť.
1. Kategória M:
Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu osôb.
Kategória M1:
Vozidlá projektované a konštruované na prepravu osôb s maximálne ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča.
Kategória M2:
Vozidlá projektované a konštruované na prepravu osôb s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča a s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 5 ton.
Kategória M3:
Vozidlá projektované a konštruované na prepravu osôb s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča a s maximálnou hmotnosťou vyššou ako 5 ton.
Typy karosérie a kódovanie vozidiel kategórie M sú na účel uvedený v tejto časti definované v časti C odseku 1 (vozidlá kategórie M1) a v odseku 2 (vozidlá kategórií M2 a M3) tejto prílohy.
2. Kategória N:
Motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru.
Kategória N1:
Vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony.
Kategória N2:
Vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s maximálnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony, ale nepresahujúcou 12 ton.
Kategória N3:
Vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s maximálnou hmotnosťou vyššou ako 12 ton.
Za hmotnosť ťažného vozidla určeného na spojenie s návesom alebo prívesom so stredovou nápravou sa na účel klasifikácie vozidla považuje hmotnosť ťažného vozidla v pohotovostnom stave zvýšená o hmotnosť zodpovedajúcu maximálnemu statickému vertikálnemu zaťaženiu prenášanému na ťažné vozidlo návesom alebo prívesom so stredovou nápravou a prípadne o maximálnu hmotnosť nákladu ťažného vozidla.
Typy karosérie a kódovanie vozidiel kategórie N sú na účel uvedený v tejto časti definované v časti C bode 3 tejto prílohy.
3. Kategória O:
Prípojné vozidlá (vrátane návesov).
Kategória O1:
Prípojné vozidlá s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 0,75 tony.
Kategória O2:
Prípojné vozidlá s maximálnou hmotnosťou vyššou ako 0,75 tony, ale nepresahujúcou 3,5 tony.
Kategória 03:
Prípojné vozidlá s maximálnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony, ale nepresahujúcou 10 ton.
Kategória O4:
Prípojné vozidlá s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 10 ton.
V prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou sa za maximálnu hmotnosť na účel klasifikácie prípojného vozidla považuje hmotnosť zodpovedajúca vertikálnemu statickému zaťaženiu prenášanému na vozovku nápravou alebo nápravami plne naloženého návesu alebo prívesu so stredovou nápravou pripojeného k ťažnému vozidlu.
Typy karosérie a kódovanie vozidiel kategórie O sú na účel uvedený v tejto časti definované v časti C odseku 4 tejto prílohy.
4. Terénne vozidlá (symbol G)
4.1. Vozidlá kategórie N1 s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou dve tony a vozidlá kategórie M1 sa považujú za terénne vozidlá, ak
– je najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava konštruovaná tak, že môžu byť poháňané súčasne, vrátane vozidiel, ktorých pohon jednej nápravy môže byť vypnutý,
– sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením, ktorým sa dosiahne podobný účinok, a ak vypočítaná stúpavosť vozidla je najmenej 30 %.
Okrem toho musí byť splnených aspoň päť z nasledujúcich šiestich požiadaviek:
– predný nájazdový uhol musí byť najmenej 25o,
– zadný nájazdový uhol musí byť najmenej 20o,
– prechodový uhol musí byť najmenej 20o,
– svetlá výška pod prednou nápravou musí byť najmenej 180 mm,
– svetlá výška pod zadnou nápravou musí byť najmenej 180 mm,
– svetlá výška medzi nápravami musí byť najmenej 200 mm.
4.2. Vozidlá kategórie N1 s maximálnou hmotnosťou presahujúcou dve tony alebo kategórie N2 a M2 alebo M3 s maximálnou hmotnosťou do 12 ton sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď všetky ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, ktorých pohon jednej nápravy môže byť vypnutý, alebo ak sú splnené nasledujúce tri požiadavky:
– najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú poháňané súčasne, vrátane vozidiel, ktorých pohon jednej nápravy môže byť vypnutý,
– sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením s podobným účinkom,
– ich vypočítaná stúpavosť je najmenej 25 %.
4.3. Vozidlá kategórie M3 s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 12 ton alebo vozidlá kategórie N3 sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď všetky ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, ktorých pohon jednej nápravy môže byť vypnutý, alebo ak sú splnené nasledujúce požiadavky:
– najmenej polovica kolies je poháňaná,
– vozidlo je vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo zariadením s podobným účinkom,
– vypočítaná stúpavosť vozidla je najmenej 25 %.
Z nasledujúcich šiestich požiadaviek sú splnené najmenej štyri:
– predný nájazdový uhol musí byť najmenej 25o,
– zadný nájazdový uhol musí byť najmenej 25o,
– prechodový uhol musí byť najmenej 25o,
– svetlá výška pod prednou nápravou musí byť najmenej 250 mm,
– svetlá výška medzi nápravami musí byť najmenej 300 mm,
– svetlá výška pod zadnou nápravou musí byť najmenej 250 mm.
4.4. Podmienky zaťaženia a overenia.
4.4.1. Vozidlá kategórie N1 s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 2 tony a vozidlá kategórie M1 musia byť v pohotovostnom stave, t. j. s chladiacou kvapalinou, mazivom, palivom, náradím, náhradným kolesom a vodičom.
4.4.2. Motorové vozidlá, iné ako tie, ktoré sú uvedené v bode 4.4.1, musia byť naložené na maximálne technicky prípustnú hmotnosť stanovenú výrobcom.
4.4.3. Požadovaná stúpavosť (25 % a 30 %) sa overí jednoduchým výpočtom. Vo výnimočných prípadoch však môže technická služba požadovať predvedenie vozidla príslušného typu na praktický test.
4.4.4. Pri meraní predného a zadného nájazdového uhlu sa berie do úvahy ochranné zariadenie proti podbehnutiu.
4.5. Definícia svetlej výšky.
4.5.1. Svetlá výška medzi nápravami znamená najkratšiu vzdialenosť medzi rovinou vozovky a najnižším pevným bodom vozidla. Združené nápravy sa považujú za jedinú nápravu.
4.5.2. Svetlá výška pod nápravou znamená vzdialenosť vrcholu kruhového oblúka prechádzajúceho stredom stôp kolies jednej nápravy na vozovke (pri dvojitých kolesách sa uvažujú vnútorné kolesá) a dotýkajúceho sa najnižšieho bodu vozidla medzi kolesami od základne. V prípade potreby sa uvádza svetlá výška pod niekoľkými nápravami podľa ich poradia, napr. 280/250/250.
4.6. Kombinované označenie
Symbol G sa kombinuje so symbolom M alebo N. Napríklad vozidlo kategórie N1, ktoré sa môže používať ako terénne vozidlo, sa označí symbolom N1G.
5. Vozidlá na špeciálne účely znamenajú vozidlá kategórie M, N alebo O určené na prepravu osôb alebo tovaru a na vykonávanie špeciálnej funkcie, pre ktorú je potrebná špeciálna úprava karosérie a/alebo vybavenie.
5.1. Obytný automobil znamená vozidlo na špeciálne účely kategórie M konštruované tak, že umožňuje ubytovanie osôb a obsahuje minimálne túto výbavu:
– sedadlá a stôl,
– zariadenie na spanie, ktoré môže okrem iného slúžiť cez deň na sedenie,
– zariadenie na varenie, a
– zariadenia na uskladnenie batožiny a iných predmetov.
Toto vybavenie je v obytnom priestore pevne prichytené; stôl však môže byť konštruovaný tak, aby sa dal ľahko odstrániť.
5.2. Pancierové vozidlá znamenajú vozidlá s pancierovými platňami určené na ochranu prepravovaných osôb a/alebo tovaru, ktoré sú nepriestrelné.
5.3. Sanitné vozidlá znamenajú motorové vozidlá kategórie M určené na prepravu chorých alebo ranených osôb, ktoré sú na ten účel primerane vybavené.
5.4. Pohrebné vozidlá znamenajú motorové vozidlá určené na prepravu zomretých, ktoré sú na ten účel primerane vybavené.
5.5. Obytný príves, pozri ISO normu 3833 – 1977, definícia č. 3.2.1.3.
5.6. Samohybný žeriav znamená vozidlo na špeciálne účely kategórie N3, ktoré nie je zariadené na prepravu tovaru a je vybavené žeriavom, ktorého moment bremena sa rovná alebo je vyšší ako 400 kNm.
5.7. Ostatné vozidlá na špeciálne účely znamenajú vozidlá definované v bode 5 s výnimkou vozidiel uvedených v bodoch 5.1 až 5.6.
Kódovanie vozidiel na špeciálne účely je definované v časti C odseku 5 tejto prílohy a použije sa na účely tejto časti.
B. DEFINÍCIA TYPU VOZIDLA
1. Na účely kategórie M1:
Typ tvoria vozidlá, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných znakoch:
– výrobca,
– typové označenie výrobcu,
– dôležité konštrukčné a tvarové znaky:
– podvozok/podlahová časť (zjavné a základné rozdiely),
– hnacia jednotka (spaľovací/elektrický/hybridný motor).
Variant typu znamená vozidlá jedného typu, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných znakoch:
– druh karosérie (napr. limuzína, hatchback, kupé, kabriolet, kombi, viacúčelové vozidlo atď.),
– hnacia jednotka:
– pracovný princíp,
– počet a usporiadanie valcov,
– rozdiel výkonu väčší ako 30 % (najvyšší výkon je vyšší ako 1,3-násobok najnižšieho výkonu),
– rozdiel v objeme valcov väčší ako 20 % (najväčší objem je vyšší ako 1,2-násobok najmenšieho objemu),
– hnacie nápravy (počet, umiestnenie, spojenie),
– riadené nápravy (počet a umiestnenie).
Verzia variantu znamená vozidlá, ktoré sú vytvorené povolenými kombináciami znakov a parametrov uvedených v informačnom zväzku.
V rámci jednej verzie sa nesmú kombinovať viacnásobné údaje týchto parametrov:
– technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave,
– zdvihový objem,
– maximálny čistý výkon,
– typ prevodovky a počet prevodových stupňov,
– maximálny počet miest na sedenie.
2. Na účely kategórií M2 a M3:
Typ tvoria vozidlá, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných znakoch:
– výrobca,
– typové označenie výrobcu,
– kategória,
– dôležité konštrukčné a tvarové znaky:
– podvozok/samonosná karoséria/jednopodlažný/dvojpodlažný, pevný/kĺbový (zjavné a základné rozdiely),
– počet náprav,
– hnacia jednotka (spaľovací/elektrický/hybridný motor).
Variant typu znamená vozidlá jedného typu, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných znakoch:
– trieda definovaná v smernici ES „Autobusy a autokary“ (len pre dokončené vozidlá),
– etapa konštrukcie (napr. dokončené, nedokončené),
– hnacia jednotka:
– pracovný princíp,
– počet a usporiadanie valcov,
– rozdiel výkonu väčší ako 50 % (najvyšší výkon je vyšší ako 1,5-násobok najnižšieho výkonu),
– rozdiel v objeme valcov väčší ako 50 % (najväčší objem je vyšší ako 1,5-násobok najmenšieho objemu),
– umiestnenie (vpredu, v strede, vzadu)
– rozdiely technicky prípustnej maximálnej hmotnosti v naloženom stave väčšie ako 20 % (najväčšia hmotnosť je vyššia ako 1,2-násobok najmenšej hmotnosti),
– hnacie nápravy (počet, umiestnenie, spojenie),
– riadené nápravy (počet a umiestnenie).
Verzia variantu znamená vozidlá, ktoré sú vytvorené povolenými kombináciami výsledkov testov podľa osobitného predpisu.1)
3. Na účely kategórií N1, N2 a N3:
Typ tvoria vozidlá, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných znakoch:
– výrobca,
– typové označenie výrobcu,
– kategória,
– dôležité konštrukčné a tvarové znaky:
– podvozok/podlahová časť (zjavné a základné rozdiely),
– počet náprav,
– hnacia jednotka (spaľovací/elektrický/hybridný motor).
Variant typu znamená vozidlá jedného typu, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných znakoch:
– konštrukčná koncepcia karosérie (napr. valník/sklápač/cisterna/návesový ťahač) (len pre dokončené vozidlá),
– etapa konštrukcie (napr. dokončené, nedokončené),
– hnacia jednotka:
– pracovný princíp,
– počet a usporiadanie valcov,
– rozdiel výkonu väčší ako 50 % (najvyšší výkon je vyšší ako 1,5-násobok najnižšieho výkonu),
– rozdiel v objeme valcov väčší ako 50 % (najväčší objem je vyšší ako 1,5-násobok najmenšieho objemu),
– rozdiely technicky prípustnej maximálnej hmotnosti v naloženom stave väčšie ako 20 % (najväčšia hmotnosť je vyššia ako 1,2-násobok najmenšej hmotnosti),
– hnacie nápravy (počet, umiestnenie, spojenie),
– riadené nápravy (počet a umiestnenie).
Verzia variantu znamená vozidlá, ktoré sú vytvorené povolenými kombináciami výsledkov testov podľa osobitného predpisu.1)
4. Na účely kategórií O1, O2, O3 a O4:
Typ tvoria vozidlá, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných znakoch:
– výrobca,
– typové označenie výrobcu,
– kategória,
– dôležité konštrukčné a tvarové znaky:
– podvozok/samonosná karoséria (zjavné a základné rozdiely),
– počet náprav,
– ojový príves/náves/príves so stredovou nápravou,
– typ brzdového systému (napr. nebrzdený/nájazdový/s posilnením).
Variant typu znamená vozidlá jedného typu, ktoré sa nelíšia aspoň v týchto podstatných znakoch:
– etapa konštrukcie (napr. dokončené, nedokončené),
– druh karosérie (napr. obytný príves/valník/cisterna) (len pre nedokončené vozidlá),
– rozdiely technicky prípustnej maximálnej hmotnosti v naloženom stave väčšie ako 20 % (najväčšia hmotnosť je vyššia ako 1,2-násobok najmenšej hmotnosti),
– riadené nápravy (počet a umiestnenie).
Verzia variantu znamená vozidlá, ktoré sú vytvorené povolenými kombináciami bodov uvedených v informačnom zväzku.
5. Pre všetky kategórie:
Úplná identifikácia vozidla len z označenia typu, variantu a verzie sa musí zhodovať s jedinou presnou definíciou všetkých technických charakteristík, ktoré sú potrebné na uvedenie vozidla do prevádzky.
C. DEFINÍCIA TYPU KAROSÉRIE
(len pre dokončené/kompletné vozidlá)
Typ karosérie sa označí nasledujúcimi kódmi:
1. Osobné automobily (M1)
AA Limuzína ISO norma 3833–1977, definícia č. 3.1.1.1, ale vrátane vozidiel s viac ako štyrmi bočnými oknami
AB Hatchback Sedan (AA) so skosenou zadnou časťou vozidla
AC Kombi ISO norma 3833–1977, definícia č. 3.1.1.4 (osobné kombi)
AD Kupé ISO norma 3833–1977, definícia č. 3.1.1.5
AE Kabriolet ISO norma 3833–1977, definícia č. 3.1.1.6
AF Viacúčelové vozidlo
Motorové vozidlo, iné ako vozidlá uvedené v AA až AE, určené na prepravu osôb a ich batožiny v jedinom vnútornom priestore. Ak však také vozidlo spĺňa obidve z nasledujúcich podmienok,
a) počet miest na sedenie, okrem sedadla vodiča, nie je väčší ako šesť,
miesto na sedenie sa považuje za existujúce, ak je vozidlo vybavené prístupnými ukotveniami sedadiel,
prístupné znamená také ukotvenia, ktoré možno používať. Aby sa zabránilo prístupu k ukotveniam, výrobca fyzicky zamedzí ich použitie, napríklad navarením krycej platne alebo namontovaním podobného trvalého pevného zariadenia, ktoré nemožno odstrániť použitím bežne dostupných nástrojov; a
b) P - (M + N x 68) > N x 68,
keď:
P = technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave v kg,
M = hmotnosť v pohotovostnom stave v kg,
N = počet miest na sedenie okrem sedadla pre vodiča.
Toto vozidlo sa nepovažuje za vozidlo kategórie M1.
2. Motorové vozidlá kategórie M2 alebo M3
Vozidlá triedy I – autobusy, autokary
CA Jednopodlažné
CB Dvojpodlažné
CC Kĺbové jednopodlažné
CD Kĺbové dvojpodlažné
CE Jednopodlažné so zníženou podlahou
CF Dvojpodlažné so zníženou podlahou
CG Kĺbové jednopodlažné so zníženou podlahou
CH Kĺbové dvojpodlažné so zníženou podlahou
Vozidlá triedy II – autobusy, autokary
CI Jednopodlažné
CJ Dvojpodlažné
CK Kĺbové jednopodlažné
CL Kĺbové dvojpodlažné
CM Jednopodlažné so zníženou podlahou
CN Dvojpodlažné so zníženou podlahou
CO Kĺbové jednopodlažné so zníženou podlahou
CP Kĺbové dvojpodlažné so zníženou podlahou
Vozidlá triedy III
CQ Jednopodlažné
CR Dvojpodlažné
CS Kĺbové jednopodlažné
CT Kĺbové dvojpodlažné
Vozidlá triedy A
CU Jednopodlažné
CV Jednopodlažné so zníženou podlahou
Vozidlá triedy B
CW Jednopodlažné
3. Motorové vozidlá kategórie N
BA Nákladný automobil
BB Dodávkový automobil
BD Ťahač prívesu
– Ak však vozidlo definované ako BB s technicky prípustnou maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg:
– má viac ako šesť miest na sedenie, okrem miesta vodiča
alebo
– spĺňa obidve nasledujúce požiadavky:
a) počet miest na sedenie, okrem miesta vodiča, nie je väčší ako šesť, a
b) P - (M + N x 68) ≤ N x 68,
toto vozidlo sa nepovažuje za vozidlo kategórie N.
– Ak však vozidlo definované ako BA, BB s technicky prípustnou maximálnou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo BC alebo BD spĺňa jednu z nasledujúcich požiadaviek:
a) počet miest na sedenie, okrem miesta vodiča, je väčší ako osem, alebo
b) P - (M + N x 68) ≤ N x 68,
toto vozidlo sa nepovažuje za vozidlo kategórie N.
Pre definície miesta na sedenie, P, M a N pozri časť C tejto prílohy.
4. Vozidlá kategórie O
DA Náves
DB Ojový príves
DC Príves so stredovou nápravou
5. Vozidlá na špeciálne účely
SA Obytné automobily
SB Pancierové vozidlá
SC Sanitné vozidlá
SD Pohrebné vozidlá
SE Obytné prívesy
SF Samohybné žeriavy
SG Ostatné vozidlá na špeciálne účely
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 384/2004 Z. z.
POPIS A NÁLEŽITOSTI ŠTÍTKU O SPOTREBE PALIVA A O EMISIÁCH CO2
1. Štítky o spotrebe paliva a emisiách CO2 musia vyhovovať štandardnému formátu 297 mm x 210 mm (A4).
2. Štítok obsahuje údaje o modeli osobného automobilu a type paliva osobného automobilu, na ktorom je štítok pripevnený.
3. Štítok obsahuje číselnú hodnotu normovanej spotreby paliva a normovaných špecifických emisií CO2. Hodnota normovanej spotreby paliva sa vyjadruje v litroch na 100 kilometrov (1/km) a je zaokrúhlená na jedno desatinné miesto. Hodnota normovaných emisií CO2 sa vyjadruje v gramoch na kilometer (g/km) a zaokrúhľuje sa na najbližšie celé číslo.
4. Štítok obsahuje nasledujúci text týkajúci sa dostupnosti príručky o normovanej spotrebe paliva a o normovaných emisiách CO2:
a) „Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky nové modely osobných automobilov, je bezplatne dostupná na každom predajnom mieste.“,
b) „Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby paliva emisií CO2 automobilu a vplyv štýl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie.“.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2004 Z. z.
POPIS A NÁLEŽITOSTI PRÍRUČKY O SPOTREBE PALIVA A O EMISIÁCH CO2
Príručka obsahuje:
1. Ročne vydávaný zoznam všetkých nových osobných automobilov, ktoré sa v SR ponúkajú na predaj, zoskupených podľa továrenských značiek v abecednom poradí. Ak sa príručka aktualizuje častejšie ako raz za rok, obsahuje zoznam všetkých nových modelov osobných automobilov dostupných k dátumu zverejnenia tejto aktualizácie.
2. Pre každý model, ktorý sa nachádza v príručke, informácie o type paliva, číselnú hodnotu normovanej spotreby paliva a normovaných emisií CO2. Hodnota normovanej spotreby paliva sa vyjadruje v litroch na kilometer (l/km) a zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto. Normované emisie CO2 sa zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo v gramoch na kilometer (g/km).
3. Zoznam desiatich najúspornejších nových modelov osobných automobilov zoradených v poradí stúpajúcich emisií CO2 pre každý typ paliva. Zoznam musí obsahovať model, číselnú hodnotu normovanej spotreby paliva a normovaných emisií CO2.
4. Poučenie motoristov o tom, že k zlepšeniu spotreby paliva a znižovaniu emisií CO2 ich osobného automobilu prispieva správne používanie a pravidelná údržba automobilov, spôsob riadenia, ako je vyhýbanie sa agresívnej jazde, jazda pri nižších rýchlostiach, predchádzanie brzdeniu, správne nahustenie pneumatík, skracovanie intervalov chodu motora naprázdno a nepreťažovanie automobilu.
5. Vysvetlenie o pôsobení plynných emisií spôsobujúcich skleníkový efekt, o možných zmenách podnebia a závažnosti pôsobenia motorových vozidiel a o ich dôsledkoch na životné prostredie, informáciu o možnosti voľby paliva dostupného pre spotrebiteľa založenú na posledných vedeckých dôkazoch a legislatívnych požiadavkách.
6. Odkaz na zámery a ciele spoločenstva o dosiahnutí určených priemerných emisií CO2 nových osobných automobilov a lehota dosiahnutia tohto zámeru.
7. Odkaz na internetovú adresu príručky Komisie ES o spotrebe paliva a emisií CO2 na elektronickom zariadení.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2004 Z. z.
POPIS A NÁLEŽITOSTI PLAGÁTU ALEBO ZOBRAZOVACEJ JEDNOTKY VYSTAVENEJ V MIESTE PREDAJA
1. Rozmery plagátu sú najmenej 70 cm x 50 cm.
2. Ak sú informácie na elektronickej obrazovke, rozmery obrazovky musia byť aspoň 25 cm x 32 cm. Informácie sa môžu zobrazovať technikou bežiaceho textu (scrolling).
3. Informácie na plagáte a zobrazovacej jednotke musia byť ľahko čitateľné.
4. Zoznam modelov nových osobných automobilov uvedených na plagáte je rozdelený do skupín a samostatne podľa druhu paliva (napr. benzín alebo nafta). V rámci každého druhu paliva sú modely zoradené v poradí stúpajúcich emisií CO2, pričom model s najnižšou normovanou spotrebou je umiestnený na prvom mieste zoznamu.
5. V zozname je uvedená továrenská značka každého modelu osobného automobilu, jeho číselná hodnota normovanej spotreby paliva a normovaných emisií CO2. Hodnota normovanej spotreby paliva sa vyjadruje v litroch na kilometer (l/km) a zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto. Normované emisie CO2 sa zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo v gramoch na kilometer (g/km).
Navrhovaný formát plagátu:
Typ paliva Poradie Model Emisie CO2 Spotreba paliva
Benzín 1
2
...
Nafta 1
2
6. Plagát a zobrazovacia jednotka obsahujú nasledujúci text týkajúci sa dostupnosti príručky o spotrebe paliva a o emisiách CO2:
a) „Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky nové modely osobných automobilov, je bezplatne dostupná na každom predajnom mieste.“,
b) „Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby paliva a emisií CO2 automobilu vplyv štýl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie.“.
7. Ak sa plagát a zobrazovacia jednotka nahradia úplne a natrvalo elektronickou obrazovkou, musí byť vystavená tak, aby upútala pozornosť spotrebiteľa aspoň v takej miere, ako plagát alebo zobrazovacia jednotka.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 384/2004 Z. z.
ÚDAJE O NORMOVANEJ SPOTREBE PALIVA A O NORMOVANÝCH EMISIÁCH CO2 V PROPAGAČNEJ LITERATÚRE
1. Údaje o normovanej spotrebe paliva a o normovaných emisiách CO2 v propagačnej literatúre sú ľahko čitateľné, zrozumiteľné aj pri zbežnom kontakte a nie menej výrazné ako hlavná časť uvádzaných informácií.
2. Údaje o normovanej spotrebe paliva sú uvedené pre všetky odlišné modely automobilov, na ktoré sa propagačná literatúra vzťahuje. Ak je uvedených viac modelov ako jeden, materiály uvádzajú údaje o normovanej spotrebe paliva pre všetky uvedené modely, alebo je uvedené rozpätie medzi najvyššou a najnižšou spotrebou paliva. Spotreba paliva sa vyjadruje v litroch na kilometer (l/km) a zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto.
Ak propagačná literatúra obsahuje odkaz iba na továrenskú značku a nie na konkrétny model, údaje o spotrebe paliva nemusia byť uvedené.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 384/2004 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/94/ES z 13. decembra 1999 týkajúca sa dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných automobilov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 012, 18. 1. 2000) v znení smernice Komisie 2003/73/ES z 24. júla 2003 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 186, 25. 7. 2003).
Preklad smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
1)
§ 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 45 Obchodného zákonníka, § 8 až 11 zákona č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 písm. f) a § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1)
Príloha VIII. smernice 116/2001/ES.