387/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

387
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 2004 bola na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ukončená platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri predchádzaní činom nezákonného zasahovania do činnosti civilného letectva vo vzájomnom vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou.