390/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

390
OZNÁMENIE
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že 18. júna 2004 bol rozhodnutím Európskej komisie schválený Rámec podpory Spoločenstva na štrukturálnu pomoc Spoločenstva v regiónoch Trnavy, Trenčína, Nitry, Žiliny, Banskej Bystrice, Prešova a Košíc spĺňajúcich podmienky cieľa 1 pre Slovensko na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2006.
Do textu Rámca podpory Spoločenstva možno nahliadnuť na odbore riadenia pre Rámec podpory Spoločenstva Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo na internetovej stránke www.strukturalnefondy.sk.