399/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2004 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

399
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slovo „transponuje“ nahrádza slovom „preberá“.
2.
V § 2 písm. g) sa za slovo „republika,“ vkladá slovo „iný“.
3.
V § 2 písm. h) sa za slová „republika alebo“ vkladá slovo „iný“.
4.
V § 3 ods. 1 písm. e) sa slová „prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 2“.
5.
V § 3 ods. 2 sa za slovo „orgán“ vkladajú slová „v súlade s rozhodnutím Európskej komisie“.
6.
§ 10 znie:
㤠10
(1)
Vaječné výrobky získané pred 1. májom 2004 možno uvádzať len na domáci trh v Slovenskej republike do 31. decembra 2004, ak sú označené národnou značkou podľa právnych predpisov platných pred nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
(2)
Vaječné výrobky podľa odseku 1 musia zostať len na domácom trhu v Slovenskej republike.
(3)
S vaječnými výrobkami získanými pred 1. májom 2004 v prevádzkarniach schválených na vývoz do Európskej únie, označenými exportnou zdravotnou značkou Európskej únie schválenej prevádzkarne v Slovenskej republike možno obchodovať s členskými štátmi do 31. augusta 2004.
(4)
Obchodný doklad, ktorý musí sprevádzať každú zásielku vaječných výrobkov uvedených v odseku 3, musí obsahovať túto poznámku: “Získané pred 1. májom 2004„, podpísanú úradným veterinárnym lekárom príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy zodpovedným za prevádzkareň pôvodu.
(5)
Zásoby predtlačených materiálov na balenie do priameho obalu a druhého obalu a etikety, ktoré sú už označené podľa právnych predpisov platných pred 1. májom 2004, možno používať na vaječné výrobky získané po 1. máji 2004 do 31. decembra 2004. Takto označené vaječné výrobky musia zostať len na domácom trhu v Slovenskej republike.“.
7.
Názov prílohy č. 1 znie:
„Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie“.
8.
V prílohe č. 2 časti A bode 4 sa vypúšťajú slová „uvedeným v prílohe č. 3 bode 3“.
9.
V prílohe č. 2 časti B bode 7 sa vypúšťajú slová „a zostavovanie“.
10.
V prílohe č. 2 časti E bode 7 sa slová „každý vaječný výrobok“ nahrádzajú slovami „každá časť vaječného výrobku“.
11.
V prílohe č. 2 časti F bode 1 písm. a) sa slová „nesmú byť prítomné“ nahrádzajú slovami „sa nenachádzajú“.
12.
V prílohe č. 2 časti F bode 1 písm. b) prvom bode sa slová „M = 104“ nahrádzajú slovami „M = 105“ a slová „m = 10“ sa nahrádzajú slovami „m = 104“.
13.
V prílohe č. 2 časti F bode 1 písm. b) druhom bode sa slová „M = 102“ nahrádzajú slovami „M = 102“.
14.
V prílohe č. 2 časti F bode 2 písm. d) sa slová „v § 5 ods. 4 tohto nariadenia“ nahrádzajú slovami „v osobitnom predpise6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. februára 2003 č. 414/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca cudzorodé látky v potravinách (oznámenie č. 101/2003 Z. z.).
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/4/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín (oznámenie č. 195/2004 Z. z.).“.
15.
V prílohe č. 2 časti H bode 7 písm. f) sa za slová „členskými štátmi“ vkladajú slová „v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie“.
16.
V prílohe č. 2 časti K bode 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „so skratkou názvu Európskych hospodárskych spoločenstiev alebo skratkou „EFTA" alebo „ETY"“.
17.
V prílohe č. 2 časti K bode 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „so skratkou názvu Európskych hospodárskych spoločenstiev alebo skratkou „EFTA" alebo „ETY"“.
18.
Vypúšťa sa príloha č. 3.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2004.
v z. Pál Csáky v. r.