402/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

402
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 23. júna 2004 č. 1773/2004-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/3/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky a jedlé tuky živočíšneho pôvodu (oznámenie č. 310/2002 Z. z.).
Týmto výnosom sa ustanovujú požiadavky na výrobu a na dovoz mäsových výrobkov a jedlých tukov živočíšneho pôvodu určených na priamu ľudskú spotrebu a na výrobu potravín z nich, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.
Výnos nadobúda účinnosť 15. júla 2004.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 19/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z augusta 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.