406/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

406
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal
opatrenie zo 14. júla 2004 č. O-6/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach podmieneného prístupu k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu.
Opatrenie určuje pre podniky, ktoré poskytujú službu prístupu k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu, podmienky, ktoré musia zabezpečiť.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 6/2004 a možno doň nazrieť v Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.