407/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

407
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. októbra 2003 bola v Bratislave podpísaná Rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 11. novembra 2003.
Rámcová zmluva nadobudne platnosť 1. septembra 2004 na základe čl. 8 ods. 1.
K oznámeniu č. 407/2004 Z. z.
RÁMCOVÁ ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi
Slovenská republika a Rakúska republika (ďalej „zmluvné strany“) v presvedčení, že cezhraničná spolupráca medzi územnými celkami alebo orgánmi podporuje dobré susedské vzťahy a vzájomné porozumenie,
uvedomujúc si nevyhnutnosť posilnenia spolupráce medzi štátmi strednej Európy,
snažiac sa o vytvorenie priaznivých podmienok pre rozvoj spolupráce medzi susednými územnými celkami alebo orgánmi,
usilujúc o zachovanie spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničných oblastí,
prihliadajúc na Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi podpísaný v Madride 21. mája 1980,
dohodli sa takto:
Článok 1
(1)
Zmluvné strany budú podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi územnými celkami alebo orgánmi uvedenými v článku 2.
(2)
Zmluvné strany budú informovať územné celky alebo orgány o možnostiach cezhraničnej spolupráce v súlade s touto zmluvou a budú vyvíjať iniciatívu na ich využívanie.
Článok 2
(1) Na účely tejto zmluvy sa územnými celkami alebo orgánmi rozumejú
v Slovenskej republike obce, samosprávne kraje, orgány miestnej štátnej správy a združenia obcí,
v Rakúskej republike spolkové krajiny, obce a zväzy obcí.
(2)
Každá zmluvná strana môže svoje územné celky alebo orgány uvedené v odseku 1 kedykoľvek doplniť písomným oznámením druhej zmluvnej strane.
Článok 3
Cezhraničná spolupráca sa realizuje v rámci kompetencií, ktoré priznávajú vnútroštátne právne predpisy každej zo zmluvných strán územným celkom alebo orgánom uvedeným v článku 2.
Článok 4
V súlade s kompetenciami, ktoré priznávajú vnútroštátne právne predpisy každej zo zmluvných strán územným celkom alebo orgánom uvedeným článku 2, môžu byť predmetom dohody medzi týmito územnými celkami alebo orgánmi najmä tieto uvedené oblasti:
a)
regionálny rozvoj,
b)
cezhraničná doprava,
c)
územné plánovanie,
d)
ochrana prírody a životného prostredia, odpadové hospodárstvo,
e)
vzdelanie, kultúra, šport, voľný čas,
f)
zdravotníctvo,
g)
cestovný ruch a turizmus,
h)
poľnohospodárstvo a výživa,
i)
sociálne veci,
j)
vzájomné poskytovanie pomoci pri katastrofách,
k)
prevencia kriminality.
Článok 5
Dohody, ktoré budú uzatvorené na základe tejto zmluvy, môžu zaväzovať výhradne územné celky alebo orgány, ktoré sú účastníkmi zmluvy.
Článok 6
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré im vyplývajú z iných medzinárodných zmlúv týkajúcich sa najmä oblastí uvedených v článku 4, nie sú touto zmluvou dotknuté.
Článok 7
(1)
Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť po vzájomnej dohode zmluvných strán písomnou formou.
(2)
Prípadné otázky týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto zmluvy sa budú riešiť diplomatickou cestou.
Článok 8
(1)
Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny sa vymenia v Bratislave čo možno najskôr. Táto zmluva nadobúda platnosť prvým (1.) dňom tretieho (3.) mesiaca po výmene ratifikačných listín.
(2)
Táto zmluva sa uzatvára na neurčitú dobu. Každá zo zmluvných strán však môže zmluvu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť zmluvy skončí v takom prípade uplynutím šiestich (6) mesiacov od doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
(3)
Registráciu tejto zmluvy u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov zabezpečí rakúska strana. Slovenská strana bude o uskutočnenej registrácii informovaná s uvedením registračného čísla Organizácie Spojených národov hneď, ako registráciu potvrdí generálny tajomník Organizácie Spojených národov.
Dané v Bratislave 25. októbra 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:

Eduard Kukan v. r.

Za Rakúsku republiku:

Benita Ferrero-Waldner v. r.