409/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2004 do 30.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

409
ZÁKON
z 24. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 26/2002 Z. z., zákona č. 496/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z. a zákona č. 350/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „zahraničnoobchodná činnosť s vojenským materiálom“ vkladajú slová „interkomunitárna preprava vojenského materiálu“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. d) sa odkazy 1 a 1a a poznámky pod čiarou k nim vypúšťajú.
3.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
interkomunitárnou prepravou vojenského materiálu preprava vojenského materiálu z územia Slovenskej republiky na územie členského štátu,1) pričom konečným užívateľom prepravovaného vojenského materiálu je osoba oprávnená nadobúdať vojenský materiál podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého územie je vojenský materiál prepravovaný, alebo preprava vojenského materiálu z územia členského štátu na územie Slovenskej republiky, pričom konečným užívateľom vojenského materiálu je oprávnená osoba v zmysle tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 2 písm. b) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa.“.
5.
V § 14 sa vkladá odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Oprávnená osoba môže vykonávať interkomunitárnu prepravu vojenského materiálu len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone a v udelenej licencii.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
6.
V § 15 sa odsek 4 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa.“.
7.
V § 16 odsek 6 znie:
„(6)
V rozhodnutí sa vymedzí miesto na záznamy colných orgánov9) o čerpaní udelenej licencie v merných jednotkách alebo na záznamy oprávnenej osoby o čerpaní licencie na interkomunitárnu prepravu vojenského materiálu v merných jednotkách.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 2 písm. g) zákona č. 199/2004 Z. z.“.
8.
V § 22 písm. c) sa slová „tranzitu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „tranzitu Európskej únie“.
9.
V § 22 sa dopĺňa písmeno f), ktoré znie:
„f)
interkomunitárnu prepravu vojenského materiálu, ak ide o vojenský materiál navrhovaný do režimu dočasného použitia a príjemcom tohto vojenského materiálu je ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra.“.
10.
Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2004
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa predkladané podľa § 9 ods. 1 písm. g) a § 15 ods. 4 písm. n) môže žiadateľ v období od 1. augusta 2004 do 30. júna 2005 nahradiť potvrdením Národného bezpečnostného úradu o podaní žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.