Predpis bol zrušený predpisom 204/2005 Z. z.

413/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2004 do 30.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

413
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. júna 2004,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie ustanovuje zvýšené stupnice platových taríf vypracované v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na rok 2004.
§ 2
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. augusta 2004 patrí tarifný plat podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ustanovenej v prílohe č. 1 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a niektorých ďalších zamestnancov ustanovenej v prílohe č. 2.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 265/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf a limit osobného príplatku zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 413/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
(Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 540 5 670 5 860 6 120 6 560 7 070 7 660 8 290 9 100 9 640 10 230 10 860 11 600 12 470
2 do 4 5 730 5 880 6 080 6 360 6 820 7 360 7 970 8 630 9 470 10 030 10 650 11 300 12 080 12 980
3 do 6 5 930 6 080 6 300 6 590 7 080 7 640 8 290 8 970 9 840 10 430 11 070 11 750 12 550 13 490
4 do 9 6 120 6 290 6 520 6 830 7 340 7 930 8 600 9 310 10 210 10 820 11 480 12 190 13 030 14 010
5 do 12 6 310 6 490 6 730 7 070 7 600 8 220 8 910 9 650 10 580 11 210 11 900 12 630 13 510 14 520
6 do 15 6 510 6 700 6 950 7 310 7 860 8 500 9 230 9 990 10 950 11 610 12 320 13 080 13 980 15 030
7 do 18 6 710 6 900 7 170 7 540 8 130 8 790 9 540 10 330 11 330 12 000 12 740 13 520 14 460 15 540
8 do 21 6 900 7 110 7 390 7 780 8 390 9 070 9 860 10 670 11 700 12 400 13 160 13 970 14 930 16 050
9 do 24 7 100 7 310 7 610 8 020 8 650 9 360 10 170 11 010 12 070 12 790 13 580 14 410 15 410 16 560
10 do 28 7 290 7 520 7 830 8 260 8 910 9 650 10 480 11 350 12 440 13 180 13 990 14 850 15 890 17 080
11 do 32 7 480 7 720 8 040 8 500 9 170 9 930 10 800 11 690 12 810 13 580 14 410 15 300 16 360 17 590
12 nad 32 7 670 7 930 8 260 8 730 9 430 10 220 11 110 12 030 13 180 13 970 14 830 15 740 16 840 18 100
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 413/2004 Z. z.
Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A NIEKTORÝCH ĎALŠÍCH ZAMESTNANCOV
(Sk mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 390 5 540 5 740 6 010 6 510 7 180 8 110 8 980 10 020 10 920 11 380 12 180 13 100 14 180
2 do 4 5 580 5 740 5 950 6 250 6 770 7 460 8 360 9 240 10 340 11 260 11 840 12 680 13 640 14 760
3 do 6 5 770 5 940 6 170 6 480 7 020 7 750 8 550 9 460 10 570 11 520 12 310 13 170 14 170 15 340
4 do 9 5 960 6 130 6 380 6 710 7 280 8 030 8 870 9 820 10 970 11 960 12 770 13 670 14 710 15 920
5 do 12 6 140 6 330 6 590 6 940 7 540 8 310 9 180 10 170 11 370 12 390 13 230 14 170 15 240 16 500
6 do 15 6 330 6 520 6 800 7 180 7 790 8 590 9 500 10 530 11 770 12 830 13 700 14 660 15 780 17 080
7 do 18 6 520 6 730 7 010 7 410 8 050 8 880 9 820 10 880 12 170 13 270 14 160 15 160 16 310 17 670
8 do 21 6 710 6 930 7 220 7 640 8 300 9 160 10 130 11 240 12 570 13 700 14 630 15 650 16 850 18 250
9 do 24 6 890 7 120 7 440 7 870 8 560 9 440 10 450 11 590 12 970 14 140 15 090 16 150 17 380 18 830
10 do 28 7 080 7 320 7 650 8 110 8 820 9 720 10 770 11 950 13 370 14 580 15 550 16 650 17 920 19 410
11 do 32 7 270 7 520 7 860 8 340 9 070 10 010 11 080 12 300 13 770 15 010 16 020 17 140 18 450 19 990
12 nad 32 7 460 7 710 8 080 8 570 9 330 10 290 11 400 12 660 14 170 15 450 16 480 17 640 18 990 20 570