414/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

414
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 23. júna 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2002 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
2.
§ 2 znie:
㤠2
Materiál civilnej ochrany1) (ďalej len „materiál") uvedený v prílohe č. 1 obstaráva2) a spravuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
4.
V § 2a ods. 1 sa za slovo „môže“ vkladajú slová „v súlade s písomnou zmluvou a len na účely civilnej ochrany“.
5.
V § 2a ods. 2 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „v súlade s písomnou zmluvou“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 659 až 662 Občianskeho zákonníka.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z.“.
9.
V § 6 ods. 1 až 4 sa vypúšťajú slová „centrálne zabezpečovaného“.
10.
V § 6 sa vypúšťa odsek 6.
11.
§ 8a vrátane nadpisu sa vypúšťa.
12.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
13.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 414/2004 Z. z. znie:
„Príloha č. 1
k vyhláške č. 414/2004 Z. z.
MATERIÁL CIVILNEJ OCHRANY
1. PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA A SÚVISIACI MATERIÁL
detský ochranný vak
detská kazajka
lícnica detskej ochrannej masky
lícnica ochrannej masky
malý ochranný filter
textilná kapsa na ochrannú masku
prepravné obaly
opravárska súprava
meradlo na meranie veľkosti ochrannej masky
2. MATERIÁL NA PLNENIE ÚLOH JEDNOTKAMI CIVILNEJ OCHRANY
a) prostriedky individuálnej ochrany príslušníkov jednotiek civilnej ochrany
lícnica ochrannej masky
malý ochranný filter
kombinovaný ochranný filter
dýchací prístroj
izolačný prístroj
špeciálny ochranný odev vodotesný
špeciálny ochranný odev plynotesný-pretlakový
prostriedky na ochranu zdravia pred účinkami zbraní hromadného ničenia
prostriedky osobnej operatívnej a diagnostickej dozimetrie
b) dozimetrické prístroje
intenzimeter
rádiometer
hlásič úrovne radiácie
signalizátor rádioaktívnych látok
c) prístroje na monitorovanie radiačnej situácie
radiačný monitor
vyhodnocovacia jednotka
d) prístroje chemickej kontroly
prenosné chemické laboratórium
chemický preukazník
preukazníkové trubičky
detektor nebezpečných látok
roztoky, činidlá a materiál na preukazovanie prítomnosti nebezpečných látok
e) prostriedky na dekontamináciu
ručné rozmetávadlo na chlórové vápno
rozstrekovač
mobilná technika a materiál na dekontamináciu
f) prostriedky na poskytnutie prvej pomoci
zdravotnícka kapsa
zdravotnícke nosidlá
ručný kriesiaci prístroj
g) telekomunikačné prostriedky
rádiostanica VKV
nabíjač zdrojov rádiostanice
mobilná technika na zabezpečenie spojenia
h) prostriedky na zabezpečenie funkčnosti ochranných stavieb
jemný prachový filter
kolektívny filter
filter pohlcovač
rádiosignalizačné zariadenie na lokalizáciu miesta zavaleného úkrytu
rádiosignalizačné zariadenie na vyhľadávanie signálu miesta zavaleného úkrytu
pohlcovač P-1 k filtroventilačnému zariadeniu
predfilter
regeneračná patróna
filtroventilačné zariadenie (neplatí pre odolné a plynotesné ochranné stavby)
filtračná jednotka
mobilná technika na zabezpečenie funkčnosti ochranných stavieb
i) prostriedky preukazovania príslušnosti k civilnej ochrane
rukávová páska civilnej ochrany
vesta civilnej ochrany
medzinárodný rozoznávací znak civilnej ochrany
j) prostriedky na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie
prístroj na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie
k) prostriedky na zabezpečenie núdzového stravovania
poľná kuchyňa vrátane príslušenstva
stan vrátane príslušenstva
zariadenia a mobilná technika na prípravu a prepravu pitnej vody vrátane príslušenstva
3. ZARIADENIA A PROSTRIEDKY NA ZABEZPEČENIE HLÁSNEJ A INFORMAČNEJ SLUŽBY
a) technické zariadenia
elektromotorická siréna
elektronická siréna
ručná siréna
súprava mobilného varovacieho a vyrozumievacieho centra
súprava stacionárneho varovacieho a vyrozumievacieho centra
súprava informačného strediska
koncentrátor siete sirén
špeciálne hardvérové zariadenia
b) programové prostriedky
na zisťovanie a zber radiačných dát grafického, informačného a geodátového systému
na zabezpečenie varovania a vyrozumenia
na zisťovanie meteorologickej situácie
4. PROSTRIEDKY NA ZABEZPEČENIE EVIDENCIE, SERVISNEJ A OPRAVÁRENSKEJ ČINNOSTI
softvér na evidenciu materiálu
skúšobné zariadenia na vykonávanie skúšok materiálu
opravárenské zariadenia na vykonávanie opráv materiálu
náhradné diely k materiálu“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Vladimír Palko v. r.