416/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

416
ZÁKON
z 24. júna 2004
o Úradnom vestníku Európskej únie
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a právne záväzné akty Európskej únie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (ďalej len „úradný vestník“) sú v súlade s medzinárodnými zmluvami1) účinné na území Slovenskej republiky.
§ 2
(1)
O všetkom, čo bolo v úradnom vestníku uverejnené, platí, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti uverejnených právne záväzných aktov Európskeho spoločenstva a Európskej únie je nevyvrátiteľná.
(2)
V citácii právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie sa namiesto názvu „Úradný vestník Európskej únie“ uvádza skratka „Ú. v. EÚ“ a namiesto názvu „Úradný vestník Európskych spoločenstiev“ sa uvádza skratka „Ú. v. ES“.
§ 3
(1)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečí jedno vyhotovenie úradného vestníka pre
a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
Národnú radu Slovenskej republiky,
c)
Ústavný súd Slovenskej republiky,
d)
súdy Slovenskej republiky,
e)
prokuratúru Slovenskej republiky,
f)
obvodné úrady.
(2)
Obvodný úrad je povinný zabezpečiť, aby bol úradný vestník prístupný každému, kto o to prejaví záujem.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.