417/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

417
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. júla 2004,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Určené výrobky
(1)
Určenými výrobkami podľa § 9 ods. 1 zákona v skupine plavidiel určených na rekreačné účely sú z hľadiska
a)
projektovania a konštrukcie
1.
rekreačné plavidlá a čiastočne dokončené člny,
2.
vodné skútre,
3.
komponenty, ak sa uvádzajú na trh samostatne a ak sú určené na montáž,
b)
výfukových emisií
1.
hnacie motory, ktoré sú namontované alebo špeciálne určené na montáž na rekreačné plavidlo alebo do rekreačného plavidla alebo sú namontované alebo špeciálne určené na montáž na vodný skúter alebo do vodného skútra,
2.
hnacie motory namontované na plavidlách alebo v týchto plavidlách, na ktorých sa vykoná väčšia zmena motora,
c)
emisií hluku
1.
rekreačné plavidlá s kormovými hnacími motormi bez zabudovaných výfukových systémov alebo s vnútornými hnacími motorovými súpravami,
2.
rekreačné plavidlá s kormovými hnacími motormi bez zabudovaných výfukových systémov alebo s vnútornými hnacími motorovými súpravami, na ktorých sa vykoná väčšia prestavba a ktoré sa následne do piatich rokov uvedú na trh,
3.
vodné skútre,
4.
vonkajšie motory a kormové hnacie motory so zabudovanými výfukovými systémami určené na montáž na rekreačné plavidlo.
(2)
Do skupiny určených výrobkov podľa odseku 1 nepatria rekreačné plavidlá vo vzťahu k
a)
odseku 1 písm. a):
1.
plavidlá určené výhradne na preteky vrátane pretekárskych veslíc a tréningových veslíc takto označených výrobcom,
2.
kanoe a kajaky, gondoly a šliapacie plavidlá,
3.
windsurfingy,
4.
surfy s pohonom, osobné plavidlá a iné podobne poháňané plavidlá,
5.
pôvodné historické plavidlá a ich individuálne kópie vyprojektované pred rokom 1950 a postavené prevažne z pôvodných materiálov a takto označené výrobcom,
6.
experimentálne plavidlá za predpokladu, že sa neuvádzajú na trh,
7.
plavidlá postavené na vlastné používanie za predpokladu, že sa následne neuvádzajú na trh počas piatich rokov,
8.
plavidlá s posádkou špeciálne určené na prepravu cestujúcich na komerčné účely bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 písm. a), a najmä tie, ktoré sú vymedzené v osobitnom predpise,1) bez ohľadu na počet cestujúcich,
9.
plavidlá schopné ponárania,
10.
vznášadlá,
11.
plavidlá na nosných krídlach,
12.
plavidlá s parným motorom spočívajúcim na vonkajšom spaľovaní, ktorého palivom je uhlie, koks, drevo, olej alebo plyn,
b)
odseku 1 písm. b):
1.
hnacie motory namontované alebo špeciálne určené na montáž na
1a.
plavidlá určené výlučne na preteky a takto označené výrobcom,
1b.
experimentálne plavidlá za predpokladu, že sa následne neuvádzajú na trh,
1c.
plavidlá s posádkou osobitne určené na prepravu cestujúcich na komerčné účely bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 písm. a), a najmä tie, ktoré sú vymedzené v osobitnom predpise,1) bez ohľadu na počet cestujúcich,
1d.
plavidlá schopné ponárania,
1e.
vznášadlá,
1f.
plavidlá na nosných krídlach,
2.
pôvodné motory a individuálne kópie historických hnacích motorov vyprojektované pred rokom 1950, ktoré neboli vyrábané v sériách a montované na plavidlách uvedených v písmene a) piatom a siedmom bode,
3.
hnacie motory postavené na vlastné používanie za predpokladu, že sa následne neuvádzajú na trh počas piatich rokov,
c)
odseku 1 písm. c):
1.
všetky plavidlá uvedené pod písmenom b),
2.
plavidlá postavené na vlastné používanie za predpokladu, že sa následne neuvádzajú na trh počas piatich rokov.
(3)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
rekreačným plavidlom plavidlo určené na športové alebo oddychové účely s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m meranou podľa harmonizovanej normy bez ohľadu na spôsob pohonu; to isté plavidlo sa môže používať na prenájom alebo na výcvik rekreačných plavieb, ak je uvedené na trh na rekreačné účely,
b)
vodným skútrom plavidlo s dĺžkou menšou ako 4 m, ktoré používa spaľovací motor s vodným prúdovým čerpadlom ako primárnym zdrojom pohonu a je konštruované tak, aby ho mohla ovládať osoba alebo osoby, ktoré nesedia, nestoja alebo nekľačia v trupe, ale na ňom,
c)
hnacím motorom zážihový alebo vznetový spaľovací motor používaný na pohonné účely vrátane dvojdobých a štvordobých vnútorných motorov a hnacích kormových motorov so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho a vonkajších motorov,
d)
väčšou zmenou motora zmena, ktorá by mohla spôsobiť, že motor prekročí emisné limity stanovené v prílohe č. 1 písm. B, okrem rutinnej výmeny motorových komponentov, ktoré nemenia emisné charakteristiky, alebo ktorá zvýši menovitý výkon motora o viac ako 15 %,
e)
väčšou prestavbou plavidla prestavba plavidla, ktorá mení spôsob pohonu plavidla alebo zahŕňa väčšiu zmenu motora, alebo mení plavidlo v takom rozsahu, že sa považuje za nové plavidlo,
f)
spôsobom pohonu mechanický postup, ktorým sa plavidlo poháňa, najmä hnacie lodné skrutky alebo mechanické hnacie systémy vodných čerpadiel,
g)
rodinou motorov výrobcom zostavená skupina motorov, ktoré na základe projektov vykazujú podobné výfukové emisné charakteristiky a ktoré spĺňajú výfukové emisné požiadavky tohto nariadenia,
h)
výrobcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá projektuje a vyrába určený výrobok podľa tohto nariadenia alebo ktorá si vo vlastnom mene dala taký výrobok projektovať alebo vyrobiť na jeho uvedenie na trh,
i)
splnomocnencom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ktorú výrobca vo svojom mene písomne poveril plnením záväzkov, ktoré mu vznikli na základe tohto nariadenia,
j)
harmonizovanou normou technická špecifikácia prijatá Európskym výborom pre normalizáciu alebo Európskym výborom pre elektrotechnickú normalizáciu, alebo oboma týmito inštitúciami na základe požiadavky Európskej komisie (ďalej len „komisia“) podľa osobitného predpisu2) a ktorá je vypracovaná v súlade so všeobecnými pokynmi dohodnutými medzi komisiou a európskymi normalizačnými organizáciami.
§ 2
Uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky
(1)
Ak sú výrobky uvedené v § 1 ods. 1 správne skonštruované a udržiavané, môžu byť uvedené na trh alebo uvedené do prevádzky na účel používania v súlade s ich zamýšľaným účelom, len ak neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, majetok alebo životné prostredie.
(2)
Ak si to nevyžiada modifikáciu plavidiel zhodných s týmto nariadením, možno prijať opatrenia týkajúce sa plavby v určitých vodách na účel ochrany životného prostredia, štruktúry vodných ciest a bezpečnosti na vodných cestách.
§ 3
Základné požiadavky
Výrobky uvedené v § 1 ods. 1 musia spĺňať základné požiadavky na bezpečnosť, zdravie, ochranu životného prostredia a ochranu spotrebiteľa uvedené v prílohe č. 1.
§ 4
Opatrenia pred uvedením výrobku na trh alebo pred uvedením do prevádzky
(1)
Ak je výrobok uvedený v § 1 ods. 1 označený značkou CE uvedenou v prílohe č. 4, z ktorej vyplýva jeho zhoda s týmto nariadením vrátane postupov posudzovania zhody uvedených v § 8, nesmie sa zakázať alebo obmedziť jeho uvedenie na trh alebo do prevádzky, alebo brániť jeho uvedeniu na trh alebo do prevádzky.
(2)
Ak výrobca, jeho splnomocnenec alebo osoba zodpovedná za uvedenie čiastočne dokončeného plavidla na trh podľa prílohy č. 3 vyhlási, že plavidlo dokončia iné osoby, nesmie sa zakázať alebo obmedziť jeho uvedenie na trh, alebo brániť jeho uvedeniu na trh.
(3)
Ak je komponent uvedený v prílohe č. 2 označený značkou CE uvedenou v prílohe č. 4, z ktorej vyplýva jeho zhoda so základnými požiadavkami, ak je tento komponent sprevádzaný písomným ES vyhlásením o zhode podľa prílohy č. 15 a ak je určený na zabudovanie do rekreačného plavidla v súlade s vyhlásením uvedeným v prílohe č. 3, výrobcovi, jeho splnomocnencovi alebo v prípade dovozu z tretieho štátu osobe, ktorá tento komponent uvedie na trh, sa nesmie zakázať alebo obmedziť jeho uvedenie na trh alebo do prevádzky, alebo brániť jeho uvedeniu na trh alebo do prevádzky.
(4)
Ak výrobca alebo jeho splnomocnenec vyhlási podľa prílohy č. 15 tretieho bodu, že vnútorný motor a hnací kormový motor bez zabudovaného výfukového systému alebo schválený typ motora podľa osobitného predpisu,2a) alebo schválený typ motora podľa osobitného predpisu2b) spĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády na výfukové emisie, ak sú namontované na rekreačné plavidlo alebo na vodný skúter podľa pokynov dodaných výrobcom, nesmie sa zakázať alebo obmedziť uvedenie rekreačného plavidla na trh alebo do prevádzky alebo brániť jeho uvedeniu na trh alebo do prevádzky.
(5)
Na obchodných trhoch, výstavách, predvádzaniach sa nesmú vytvoriť prekážky, ak ide o ukážku výrobku uvedeného v § 1 ods. 1, ktorý nie je v zhode s týmto nariadením, za predpokladu, že je zreteľne označené, že takýto výrobok nesmie byť uvedený na trh alebo nesmie byť uvedený do prevádzky, ak nebude v zhode s požiadavkami podľa tohto nariadenia.
(6)
Ak rekreačné plavidlo podlieha aj iným technickým predpisom, ktoré upravujú používanie označenia CE, potom toto označenie znamená, že výrobok spĺňa aj ustanovenia týchto technických predpisov. Ak výrobca uplatňuje len niektoré technické predpisy, musí ich vyšpecifikovať v priložených dokumentoch a v tomto prípade označenie CE znamená, že rekreačné plavidlo spĺňa len ustanovenia týchto technických predpisov.
§ 5
Predpoklad zhody
Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v § 3 sa predpokladá pri výrobkoch uvedených v § 1 ods. 1, ktoré spĺňajú príslušné slovenské technické normy prijaté podľa harmonizovaných noriem, na ktoré boli zverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie. Odkazy na slovenské technické normy sa zverejnia vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
§ 6
Oznámenie nezhody
Ak sa zistí, že harmonizovaná norma uvedená v § 5 plne nevyhovuje základným požiadavkám uvedeným v § 3, úrad to oznámi výboru Európskej komisie spolu s uvedením dôvodov.
§ 7
Bezpečnostná klauzula
(1)
Ak orgán dohľadu podľa § 30 zákona zistí, že rekreačné plavidlo podľa § 1 s označením CE podľa prílohy č. 4 môže ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb, majetok alebo životné prostredie, prijme všetky opatrenia na jeho stiahnutie z trhu alebo zakázanie či obmedzenie jeho uvedenia na trh alebo do prevádzky.
(2)
Ak je nezhodný komponent uvedený v prílohe č. 2 označený CE, orgán dohľadu podľa § 30 zákona prijme primerané opatrenia; orgán dohľadu o tom informuje komisiu a ostatné členské štáty.
§ 8
Postupy posudzovania zhody
(1)
Pred uvedením výrobku podľa § 1 ods. 1 písm. a) na trh alebo do prevádzky vzhľadom na jeho projektovanie a konštrukciu výrobca alebo jeho splnomocnenec použije nasledujúce postupy pre kategórie projektovania A, B, C a D, ako je uvedené v prílohe č. 1 písm. A v bode 1,
a)
pre kategórie projektovania A a B
1.
pre plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 12 m: vnútornú kontrolu výroby a skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6 alebo ES skúšku typu (postup B) opísanú v prílohe č. 7 doplnenú zhodou s certifikovaným typom (postup C) podľa prílohy č. 8, alebo ktorýkoľvek z týchto postupov: B + D, B + E, B + F, G alebo H,
2.
pre plavidlá s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m: ES skúšku typu (postup B) podľa prílohy č. 7 doplnenú zhodou s certifikovaným typom podľa prílohy č. 8 alebo ktorýkoľvek z týchto postupov: B + D, B + E, B + F, G alebo H,
b)
pre kategóriu projektovania C
1.
pre plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 12 m,
1a.
ak sú splnené harmonizované normy vzťahujúce sa na prílohu č. 1 písm. A body 3.2 a 3.3, vnútornú kontrolu výroby (postup A) podľa prílohy č. 5 alebo vnútornú kontrolu výroby a skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6, alebo ES skúšku typu (postup B) opísanú v prílohe č. 7 doplnenú zhodou s certifikovaným typom (postup C) podľa prílohy č. 8, alebo ktorýkoľvek z týchto postupov: B + D, B + E, B + F, G alebo H,
1b.
ak nie sú splnené harmonizované normy vzťahujúce sa na prílohu č. 1 písm. A body 3.2 a 3.3, vnútornú kontrolu výroby (postup A) podľa prílohy č. 5 alebo vnútornú kontrolu výroby a skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6, alebo ES skúšku typu (postup B) opísanú v prílohe č. 7 doplnenú zhodou s certifikovaným typom (postup C) podľa prílohy č. 8, alebo ktorýkoľvek z týchto postupov: B + D, B + E, B + F, G alebo H,
2.
pre plavidlá s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m: ES skúšku typu (postup B) podľa prílohy č. 7, za ktorou nasleduje zhoda s certifikovaným typom (postup C) podľa prílohy č. 8, alebo ktorýkoľvek z týchto postupov: B + D, B + E, B + F, G alebo H,
c)
pre kategóriu projektovania D
pre plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m: vnútornú kontrolu výroby (postup A) podľa prílohy č. 5 alebo vnútornú kontrolu výroby a skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6, alebo ES skúšku typu (postup B) opísanú v prílohe č. 7 doplnenú zhodou s certifikovaným typom (postup C) podľa prílohy č. 8, alebo ktorýkoľvek z týchto postupov: B + D, B + E, B + F, G alebo H,
d)
pre vodné skútre
vnútornú kontrolu výroby (postup A) podľa prílohy č. 5 alebo vnútornú kontrolu výroby a skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6, alebo ES skúšku typu (postup B) opísanú v prílohe č. 7, za ktorou nasleduje zhoda s certifikovaným typom (postup C) podľa prílohy č. 8, alebo ktorýkoľvek z týchto postupov: B + D, B + E, B + F, G alebo H,
e)
pre komponenty uvedené v prílohe č. 2 akýkoľvek z týchto postupov: B + C, B + D, B + F, G alebo H.
(2)
Pred uvedením výrobku podľa § 1 ods. 1 písm. b) na trh alebo do prevádzky výrobca alebo jeho splnomocnenec vzhľadom na výfukové emisie použije ES skúšku typu (postup B) opísanú v prílohe č. 7, za ktorou nasleduje zhoda s certifikovaným typom (postup C) podľa prílohy č. 8, alebo ktorýkoľvek z týchto postupov: B + D, B + E, B + F, G alebo H.
(3)
Pred uvedením výrobku podľa § 1 ods. 1 písm. c) prvého a druhého bodu na trh alebo do prevádzky výrobca alebo jeho splnomocnenec vzhľadom na emisie hluku použije,
a)
ak sa skúšky vykonajú s použitím harmonizovanej normy3) na meranie hluku, vnútornú kontrolu výroby a skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6 alebo overenie jednotlivých výrobkov (postup G) podľa prílohy č. 11, alebo komplexné zabezpečenie kvality (postup H) podľa prílohy č. 12,
b)
ak sa na posúdenie použije postup s Froudovým číslom a pomerom medzi výkonom a výtlakom, vnútornú kontrolu výroby (postup A) podľa prílohy č. 5 alebo vnútornú kontrolu výroby a skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6, alebo overenie jednotlivých výrobkov (postup G) podľa prílohy č. 11, alebo komplexné zabezpečenie kvality (postup H) podľa prílohy č. 12,
c)
ak sa na posúdenie použijú údaje osvedčeného referenčného plavidla vyhotovené podľa prvého bodu, vnútornú kontrolu výroby (postup A) podľa prílohy č. 5 alebo vnútornú kontrolu výroby a skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6, alebo overenie jednotlivých výrobkov (postup G) podľa prílohy č. 11, alebo komplexné zabezpečenie kvality (postup H) podľa prílohy č. 12.
(4)
Pred uvedením výrobku podľa § 1 ods. 1 písm. c) tretieho a štvrtého bodu na trh alebo do prevádzky výrobca alebo jeho splnomocnenec vzhľadom na emisie hluku použije vnútornú kontrolu výroby a skúšky (postup Aa) podľa prílohy č. 6 alebo postup G, alebo postup H.
(5)
Ak pri posudzovaní rekreačného plavidla pri stavbe ani výrobca, ani jeho splnomocnenec neplní povinnosti týkajúce sa posúdenia zhody podľa tohto nariadenia, tieto prechádzajú na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá uvádza rekreačné plavidlo na trh alebo do prevádzky. V takom prípade osoba, ktorá rekreačné plavidlo uvádza na trh alebo do prevádzky, musí predložiť notifikovanej osobe4) žiadosť o posúdenie jeho konštrukcie.
(6)
Osoba, ktorá výrobok uvádza na trh alebo do prevádzky, musí poskytnúť notifikovanej osobe všetky dostupné dokumenty a technické podklady vzťahujúce sa na prvé uvedenie výrobku na trh v krajine pôvodu.
(7)
Notifikovaná osoba spĺňajúca podmienky ustanovené v prílohe č. 14 preskúma každý výrobok a vykoná výpočty a iné hodnotenie potrebné na zabezpečenie jeho zhody s požiadavkami tohto nariadenia. V tom prípade štítok výrobcu opísaný v prílohe č. 1 bode 2.2 musí obsahovať slová „Osvedčenie po konštrukcii“. Notifikovaná osoba vyhotoví protokol o zhode týkajúci sa vykonaného posúdenia a informuje osobu, ktorá výrobok uvedie na trh alebo do prevádzky, o jej povinnostiach.
(8)
Osoba, ktorá uvádza výrobok na trh alebo do prevádzky, vypracuje ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15 a umiestni alebo dá umiestniť na výrobok označenie CE spolu s identifikačným kódom notifikovanej osoby.
§ 9
Značka zhody
(1)
Označenie CE podľa prílohy č. 4 musí mať pri uvedení na trh
a)
rekreačné plavidlo, vodný skúter alebo komponenty uvedené v prílohe č. 2, ktoré spĺňajú základné požiadavky ustanovené v prílohe č. 1,
b)
vonkajšie motory, ktoré spĺňajú základné požiadavky ustanovené v prílohe č. 1 písm. B a C,
c)
hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom, ktoré spĺňajú základné požiadavky ustanovené v prílohe č. 1 písm. B a C.
(2)
Označenie CE podľa prílohy č. 4 musí byť na rekreačných plavidlách, vodných skútroch podľa prílohy č. 1 písm. A bodu 2.2, na komponentoch podľa prílohy č. 2 alebo na ich obaloch a na vonkajších motoroch a hnacích kormových motoroch so zabudovaným výfukovým systémom podľa prílohy č. 1 písm. B bodu 1.1 vyznačené viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom. K označeniu CE musí byť pripojený identifikačný kód notifikovanej osoby zodpovednej za vykonanie postupov uvedených v prílohách č. 9, 10, 11, 12 a 16.
(3)
Na výrobok sa nesmú pripevňovať značky a nápisy, ktoré by mohli kohokoľvek uviesť do omylu vzhľadom na význam tvaru označenia CE. Na výrobky podľa tohto nariadenia alebo na ich obaly sa môžu pripevniť akékoľvek iné značky za predpokladu, že viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE sa tým nezníži.
(4)
Ak orgán dohľadu podľa § 30 zákona zistí, že označenie CE bolo umiestnené neoprávnene nesprávne, výrobca alebo jeho splnomocnenec sú povinní upustiť od takého protiprávneho konania za podmienok ustanovených orgánom dohľadu.
(5)
Ak činnosť podľa odseku 4 pokračuje, orgán dohľadu prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby obmedzil alebo zakázal umiestnenie príslušného výrobku na trh alebo aby zabezpečil jeho stiahnutie z trhu, a to v súlade s postupom ustanoveným v § 7.
(6)
Uplatnením odsekov 4 a 5 nie sú dotknuté ustanovenia § 7.
§ 10
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Na výrobky podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu, písm. b) a c) sa toto nariadenie vzťahuje len pri prvom uvedení na trh alebo do prevádzky.
(2)
Ak výrobky spĺňajú podmienky uvedenia na trh alebo do prevádzky podľa súčasných právnych predpisov, možno ich podľa tohto nariadenia uviesť na trh alebo do prevádzky takto:
a)
výrobky podľa § 1 ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2005,
b)
vznetové motory a štvordobé zážihové motory do 31. decembra 2005,
c)
dvojdobé zážihové motory do 31. decembra 2006.
§ 11
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 18.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Týmto nariadením sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 180/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely.
§ 13
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY
A. Základné požiadavky na projektovanie a stavbu rekreačných plavidiel a vodných skútrov (ďalej len „plavidlo“)
1. Projektové kategórie lodí
Projektová kategória Sila vetra
(Beaufortova stupnica)
Charakteristická výška vlny
(H 1/3 v metroch)
A - Oceánska plavba viac ako 8 4 a viac
B - Morská plavba do 8 vrátane do 4 vrátane
C - Príbrežná plavba do 6 vrátane do 2 vrátane
D - Plavba v chránených
vodách
do 4 vrátane do 0,3 vrátane
Poznámky:
A. Oceánska plavba – dlhá plavba, pri ktorej môžu byť podmienky presahujúce hodnotu sily vetra 8 (Beaufortovej stupnice) a charakteristická výška vlny dosahuje 4 m a viac a plavidlo môže pokračovať v plavbe zväčša sebestačne s výnimkou extrémnych poveternostných podmienok.
B. Morská plavba – plavba na otvorenom mori, kde sila vetra môže dosahovať hodnotu až 8 vrátane (Beaufortovej stupnice) a kde výška vlny dosahuje hodnotu až 4 m vrátane.
C. Príbrežná plavba – pobrežná plavba a plavba vo väčších zátokách, ústiach riek, jazerách a riekach, kde sila vetra môže dosiahnuť hodnotu až 6 vrátane (Beaufortovej stupnice) a kde vlna dosahuje výšku až 2 m vrátane.
D. Plavba v chránených vodách – plavba v chránených pobrežných vodách, malých zálivoch, na malých jazerách, riekach a kanáloch, kde sila vetra môže dosiahnuť hodnotu 4 (Beaufortovej stupnice) a charakteristická výška vlny dosahuje 0,3 m, pričom môžu vznikať aj vlny s najvyššou výškou 0,5 m, ktorá je spôsobená napríklad prechádzajúcimi plavidlami.
Plavidlo v každej kategórii musí byť navrhnuté a skonštruované tak, aby odolávalo namáhaniu s týmito parametrami, ak ide o stabilitu, plávateľnosť a iné príslušné základné požiadavky uvedené v tejto prílohe, a musí mať dobré manévrovacie charakteristiky.
2. Všeobecné požiadavky projektovania
Výrobky podľa § 1 ods. 1 písm. a) musia spĺňať základné požiadavky, ak sa na ne vzťahujú.
2.1 Identifikácia plavidla
Každé plavidlo musí byť označené identifikačným číslom vrátane tejto informácie:
a) kód výrobcu,
b) krajina výroby,
c) osobitné výrobné číslo,
d) rok výroby,
e) model roka.
O týchto požiadavkách udáva podrobnosti príslušná harmonizovaná slovenská technická norma.
2.2 Štítok výrobcu
Každé plavidlo musí byť vybavené pevne pripevným štítkom namontovaným oddelene od identifikačného kódu trupu plavidla; štítok obsahuje tieto informácie:
a) názov výrobcu,
b) označenie CE (príloha č. 4),
c) kategóriu projektu lode podľa bodu 1,
d) najväčšie zaťaženie odporúčané výrobcom podľa bodu 3.6 okrem hmotnosti obsahu pevných nádrží, ak sú naplnené,
e) výrobcom odporučený počet prepravovaných osôb, na ktorý je plavidlo navrhnuté.
2.3 Ochrana pred pádom cez palubu a možnosť opätovného nalodenia
V závislosti od kategórie projektu sa plavidlo navrhne tak, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo spadnutia cez palubu a umožňovalo opätovné nalodenie.
2.4 Viditeľnosť z hlavného kormidelného miesta
Na motorových člnoch hlavné stanovište ovládania plavidla umožňuje osobe odborne spôsobilej na vedenie plavidla za normálnych podmienok používania (rýchlosti a zaťaženia) dobrú viditeľnosť na všetky smery.
2.5 Príručka majiteľa
Každé plavidlo musí byť vybavené príručkou majiteľa v štátnom jazyku. Táto príručka upozorňuje na nebezpečenstvo požiaru a potopenia sa plavidla a obsahuje informácie uvedené v bodoch 2.2, 3.6 a 4 a tiež hmotnosť nezaťaženého plavidla v kilogramoch.
3. Úplnosť a konštrukčné požiadavky
3.1 Konštrukcia
Výber a kombinácia materiálov a konštrukcia zabezpečujú, aby bolo plavidlo dostatočne pevné vo všetkých ohľadoch. Mimoriadna pozornosť je venovaná kategórii projektu podľa bodu 1 a najväčšiemu zaťaženiu odporučenému výrobcom podľa bodu 3.6.
3.2 Stabilita a voľný bok
Plavidlo má dostatočnú stabilitu a voľný bok s ohľadom na svoju projektovú kategóriu podľa bodu 1 a na najväčšie zaťaženie podľa bodu 3.6 odporúčané výrobcom.
3.3 Výtlak a plávateľnosť
Plavidlo sa konštruuje tak, aby boli zabezpečené charakteristiky plávateľnosti zodpovedajúce jeho projektovej kategórii podľa bodu 1 a najväčšiemu zaťaženiu odporučenému výrobcom podľa bodu 3.6. Všetky obývateľné viactrupové plavidlá sa konštruujú tak, aby mali dostatočný výtlak a aby zostali plávať aj v prevrátenej polohe.
Plavidlá s menšou dĺžkou ako 6 m, ktoré sú náchylné k zalievaniu cez voľný bok, a ak sú používané vo svojej projektovej kategórii, musia byť vybavené príslušnými prostriedkami plávateľnosti pre prípad ich zaplavenia.
3.4 Otvory v trupe, na palube a v nadstavbe
Otvory v trupe, na palube a v nadstavbe, ak sú zatvorené, nezoslabujú konštrukčnú celistvosť plavidla ani neporušujú jeho vodotesnosť.
Okná, bočné okná, dvere a kryty otvorov vydržia tlak vody úmerný tomu, aký sa môže vyskytnúť v špecifických situáciách, ako aj bodovému zaťaženiu vyvinutému hmotnosťou osoby pohybujúcej sa po palube.
Priechodné armatúry trupu navrhnuté na umožnenie prietoku vody do vnútra trupu alebo von z trupu pod vodoryskou zodpovedajúcou výrobcom odporúčanému najväčšiemu ponoru podľa bodu 3.6 musia byť vybavené ľahko prístupnými prostriedkami na uzavretie prietoku.
3.5 Zaplavenie
Všetky plavidlá sa konštruujú tak, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo ich potopenia. Mimoriadna pozornosť sa venuje najmä
a) kokpitu a svetlíkom, ktoré musia byť samoodvodňujúce alebo musia mať iný spôsob na odvedenie vody mimo priestorov plavidla,
b) vetracím zariadeniam,
c) odstraňovaniu vody čerpadlami alebo inými prostriedkami.
3.6 Najväčšie zaťaženie odporúčané výrobcom
Najväčšie zaťaženie lode vrátane paliva, vody, zásob potravín, rôzneho zariadenia a osôb (v kilogramoch), na ktoré bolo plavidlo navrhnuté a odporúčané výrobcom, je ustanovené podľa konštrukčnej kategórie (bod 1), stability a voľného boku (bod 3.2), výtlaku a plávateľnosti (bod 3.3).
3.7 Uloženie záchranných prostriedkov
Všetky plavidlá kategórie A a B a plavidlá kategórie C a D, dlhšie ako šesť metrov musia byť vybavené jedným alebo viacerými úložnými miestami pre záchranný ostrovček alebo člny dostatočne veľkej kapacity na umiestnenie osôb, na ktorých prepravu bolo plavidlo navrhnuté tak, ako to odporúča výrobca. Miesta na umiestnenie osôb musia byť ľahko prístupné v akomkoľvek čase.
3.8 Únik
Všetky obývateľné viactrupové plavidlá presahujúce 12 m musia byť vybavené núdzovými únikovými možnosťami pre prípad prevrátenia.
V obývateľných častiach plavidiel sa vyhotovujú únikové cesty vedúce k únikovým východom na evakuáciu osôb v prípade vzniku požiaru.
3.9 Kotvenie, uviazanie a vlečenie plavidla
Všetky plavidlá s prihliadnutím na projektovú kategóriu a ich charakteristiky musia byť vybavené jedným alebo viacerými pevnými bodmi alebo inými prostriedkami schopnými zniesť záťaž ich bezpečného zakotvenia, uviazania alebo vlečenia.
4. Ovládateľnosť
Výrobca zabezpečí, aby vlastnosti ovládania plavidla spĺňali všetky podmienky s najvýkonnejším motorom, pre ktorý bolo plavidlo projektované a skonštruované. Pre všetky rekreačné lodné motory sa v príručke majiteľa deklaruje najvyšší menovitý výkon motora podľa harmonizovaných slovenských technických noriem.
5. Montážne požiadavky
5.1 Motory a priestory pre motory
5.1.1 Zabudovaný motor
Všetky zabudované motory musia byť umiestnené v uzavretých priestoroch oddelených od obytných častí a montujú sa tak, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo vzniku výbuchu, vzniku požiaru alebo šírenia požiaru, ako aj výskytu toxických spalín, tepla, hluku alebo vibrácií v obytných častiach.
Časti motora a príslušenstvo, ktoré vyžadujú častú kontrolu a/alebo servis, musia byť ľahko prístupné.
Vnútri motorového priestoru sa používajú len nehorľavé izolačné materiály.
5.1.2 Vetranie
Motorový priestor musí byť vetrateľný. Zamedzí sa nebezpečným priesakom vody do motorového priestoru cez všetky vtoky.
5.1.3 Nechránené časti
Exponované pohyblivé alebo horúce časti motora, ktoré by mohli spôsobiť zranenie osôb, musia sa účinne zakryť, ak motor nie je chránený krytom alebo vlastnou ochrannou kapotou.
5.1.4 Spúšťanie prívesného motora
Všetky lode s prívesnými motormi musia mať zariadenie na zamedzenie spúšťania motora v zábere okrem prípadu, keď motor
a) vyvinie menší ťah ako 500 N alebo
b) má regulátor na obmedzenie ťahu na 500 N v čase štartovania motora.
5.1.5 Vodné skútre bez vodiča
Vodné skútre musia byť projektované s automatickým vypnutím motora alebo s automatickým zariadením, ktoré uvedie plavidlo do pomalého kruhového pohybu a pohybu smerom vpred, keď vodič úmyselne vystúpi alebo vypadne z plavidla.
5.2 Palivový systém
5.2.1 Všeobecne
Čerpanie, uskladnenie, odvzdušnenie a sústava palivového systému a ich zariadenia sa navrhujú a inštalujú tak, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo výbuchu.
5.2.2 Palivové nádrže
Palivové nádrže, potrubia a hadice musia byť zabezpečené a oddelené alebo chránené pred akýmkoľvek väčším zdrojom tepla. Materiál, z ktorého sa nádrže vyrábajú, a ich konštrukcia musia zodpovedať ich kapacite a typu paliva. Priestory s palivovými nádržami a palivovou sústavou sa musia nepretržite vetrať.
Benzín musí byť v nádržiach, ktoré netvoria súčasť trupu a sú
a) izolované od motorového priestoru a od všetkých ďalších zápalných zdrojov,
b) oddelené od obytných priestorov.
Nafta môže byť v nádržiach, ktoré sú súčasťou trupu.
5.3 Elektrický systém
Elektrické systémy sa navrhujú a inštalujú tak, aby zabezpečovali normálnu prevádzku plavidla za normálnych podmienok používania a aby sa minimalizovalo riziko požiaru alebo elektrického šoku.
Pozornosť treba venovať opatreniam ochrany pred preťažením a ochrany všetkých obvodov pred skratom s výnimkou obvodov spúšťania motora napájaných akumulátorových batérií.
Vetranie sa zabezpečí tak, aby sa predišlo nahromadeniu plynov, ktoré by sa mohli uvoľniť z batérií. Batérie sa pevne uchytia a chránia pred vniknutím vody.
5.4 Kormidlový systém
5.4.1 Všeobecne
Kormidlový systém plavidla sa projektuje, zhotovuje a montuje tak, aby umožňoval prenos zaťaženia kormidla za predvídateľných prevádzkových podmienok.
5.4.2 Havarijné systémy
Plachetnice a jednomotorové plavidlá so zabudovaným motorovým pohonom, s diaľkovo ovládaným systémom riadenia kormidla musia byť vybavené núdzovými prostriedkami riadenia plavidla pri zníženej rýchlosti.
5.5 Plynový systém
Plynové systémy na bytové použitie musia byť zabezpečené odsávaním výparov a projektujú sa a montujú tak, aby sa zabránilo úniku plynov a nebezpečenstvu vzniku požiaru a výbuchu a musia byť schopné podrobiť sa skúške netesnosti. Materiály a súčiastky sú vhodné pre špecifické použité plyny a odolávajú tlakom a vplyvom morského prostredia. Každý spotrebič sa vybavuje zariadením na poruchy horenia, ktoré je účinné na všetkých horákoch. Každý plynový spotrebič sa vybaví samostatnou prípojkou rozvodného systému a každý spotrebič sa ovláda samostatným uzáverom. Zabezpečí sa primerané vetranie, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej koncentrácie splodín horenia alebo uniknutého plynu.
Na všetkých plavidlách s trvalo namontovaným plynovým systémom musí byť vyhradené miesto na uloženie všetkých plynových tlakových fliaš. Vyhradené miesto sa oddelí od obývacích miestností a je dostupné iba z vonkajšej strany a vetrané smerom von tak, aby sa akýkoľvek únik plynu odvádzal mimo paluby. Každý trvalo namontovaný plynový systém sa po namontovaní vyskúša.
5.6 Požiarna ochrana
5.6.1 Všeobecne
Pri type nainštalovaného zariadenia a pri priestorovom usporiadaní plavidla sa berie do úvahy nebezpečenstvo vzniku a šírenia sa požiaru. Osobitná pozornosť sa venuje okoliu zariadení, pri ktorých sa manipuluje s otvoreným ohňom, horúcim miestam alebo motorom a pomocným zariadeniam, výtokom olejov a paliva, nezakrytým olejovým alebo palivovým potrubiam a vyhýba sa vedeniu elektrickej inštalácie nad horúcimi miestami strojov.
5.6.2 Protipožiarne zariadenie
Plavidlo musí byť vybavené protipožiarnym zariadením primeraným riziku vzniku požiaru, alebo musí byť udané umiestnenie a kapacita protipožiarneho zariadenia zodpovedajúceho riziku požiaru. Plavidlo sa nesmie uviesť do prevádzky, kým nie je vybavené zodpovedajúcim protipožiarnym zariadením. Skrine benzínového motora musia byť chránené hasiacim systémom, ktorý zabráni ich otvoreniu v prípade požiaru. Ak je plavidlo vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi, tie musia byť ľahko prístupné a jeden prístroj musí byť umiestnený tak, aby mohol byť ľahko dosiahnuteľný z hlavného kormidelného miesta plavidla.
5.7 Navigačné pozičné svetlá
Navigačné svetlá plavidla musia pri plavbe na mori zodpovedať dohovoru COLREG 1972 alebo Poriadku plavebnej bezpečnosti (CEVNI), ak ide o vnútrozemskú plavbu.
5.8 Ochrana pred znečistením vody a zariadenia na uľahčenie odstránenia odpadu na zemi
Plavidlo musí byť skonštruované tak, aby sa zabránilo náhodnému vypusteniu nečistôt (oleja, paliva atď.) cez palubu.
Plavidlo vybavené toaletami musí mať
a) zberné nádrže alebo
b) zariadenie, ktoré umožní dočasne inštalovať zberné nádrže.
Plavidlo s pevne zabudovanými zbernými nádržami musí byť vybavené štandardnou odpadovou prípojkou, ktorá umožní spojenie zberných zariadení s odpadovým potrubím plavidla.
Okrem toho každé potrubie vedúce cez trup plavidla a určené na ľudský odpad musí byť vybavené ventilmi, ktoré sa dajú v uzavretej polohe zaistiť.
B. Základné požiadavky na výfukové emisie hnacích motorov
Hnacie motory musia spĺňať nasledujúce základné požiadavky na výfukové emisie.
1. Identifikácia motora
1.1 Každý motor musí byť zreteľne označený týmito údajmi:
a) obchodnou značkou alebo menom výrobcu,
b) typom motora alebo rodiny motorov,
c) jednoznačným identifikačným číslom motora,
d) označením CE, ak sa vyžaduje podľa § 10.
1.2 Tieto údaje musia vydržať počas životnosti motora a musia byť zreteľne čitateľné a nezmazateľné. Ak sa použijú nálepky alebo štítky, musia byť pripevnené tak, aby bolo ich pripevnenie trvalé počas životnosti motora a aby sa nálepky/štítky nemohli odstrániť bez ich zničenia alebo poškodenia.
1.3 Tieto údaje musia byť umiestnené na časti motora, ktorá je potrebná pri normálnej činnosti motora a nevyžaduje si počas nej výmenu.
1.4 Tieto údaje musia byť umiestnené tak, aby boli ľahko viditeľné pre bežného človeka po tom, ako boli na motor namontované všetky komponenty potrebné na jeho činnosť.
2. Požiadavky na výfukové emisie
Hnacie motory musia byť projektované, konštruované a namontované tak, aby po správnej montáži a pri normálnom používaní emisie nepresiahli limitové hodnoty uvedené v tabuľke č. 1.
Tabuľka č. 1
Typ Oxid uhoľnatý
CO = A + B/nN
Uhľovodíky
HC = A + B/P nN
Oxidy dusíka Častice PT
A B n A B n
Dvojdobý zážihový 150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 nepoužiteľné
Štvordobý zážihový 150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 nepoužiteľné
Vznetový 5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0
Ak sú A, B a n konštanty v súlade s tabuľkou č. 1, PN je menovitý výkon motora v kW a výfukové emisie sa merajú v súlade s harmonizovanou normou.1)
Pri motoroch s výkonom nad 130 kW sa môžu použiť testovacie cykly E3 (IMO) alebo E5 (vodný šport).
Referenčné palivá, ktoré sa majú použiť na skúšku emisií z motorov poháňaných benzínom a naftou, musia zodpovedať palivám spresneným v prílohe č. 9 tabuľkách č. 1 a 2, a z motorov na skvapalnený ropný plyn musia zodpovedať palivám spresneným v smernici 98/77/ES.
3. Životnosť
Výrobca motora musí dodať pokyny týkajúce sa montáže a údržby, ktoré v prípade ich dodržiavania zabezpečia, že motor pri normálnom používaní bude spĺňať uvedené limity počas normálnej životnosti motora a za normálnych podmienok používania.
Tieto informácie získa výrobca motora na základe predchádzajúcej únavovej skúšky, založenej na normálnych prevádzkových cykloch a na základe výpočtu únavy komponentov tak, aby mohol vypracovať potrebné pokyny týkajúce sa údržby a vybaviť nimi všetky nové motory pri ich prvom uvedení na trh.
Normálnou životnosťou motora sa rozumie
a) vnútorné alebo hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho 480 hodín alebo 10 rokov podľa toho, čo nastane skôr,
b) motory vodných skútrov 350 hodín alebo päť rokov podľa toho, čo nastane skôr,
c) vonkajšie motory 350 hodín alebo 10 rokov podľa toho, čo nastane skôr.
4. Príručka majiteľa
S každým motorom sa musí dodať príručka majiteľa v jazyku alebo jazykoch spoločenstva, ktoré môže určiť členský štát, v ktorom sa motor uvedie na trh. Táto príručka musí obsahovať
a) pokyny týkajúce sa montáže a údržby potrebné na správne fungovanie motora v zhode s požiadavkami bodu 3,
b) údaj o výkone motora meraný podľa harmonizovanej normy.
C. Základné požiadavky na emisie hluku
Rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému, vodný skúter a vonkajšie motory a hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom sa musia zhodovať s nasledujúcimi požiadavkami na hladinu hluku.
1. Hladina hluku
1.1 Rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému, vodný skúter a vonkajšie motory a hnacie kormové motory so zabudovaným výfukovým systémom musia byť projektované, konštruované a namontované tak, aby ich emisie hluku merané podľa skúšok definovaných v harmonizovanej norme2) nepresiahli limitové hodnoty uvedené v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 2
Výkon jedného motora
v kW
Najvyššia hladina akustického tlaku =
LpASmax v dB
PN ≤ 10 67
10 < PN ≤ 40 72
PN > 40 75
PN je menovitý výkon motora v kW pri menovitých otáčkach a LpASmax najvyššia hladina akustického tlaku v dB.
Pri dvoj- a viacmotorových jednotkách všetkých typov motora sa môže zvýšiť limitová hodnota o 3 dB.
1.2 Alternatíva testov merania hluku: rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému sa považuje za plavidlo, ktoré spĺňa tieto požiadavky na hluk, ak jeho Froudovo číslo ≤ 1,1 a pomer medzi výkonom a výtlakom ≤ 40 a motor a výfukový systém sú namontované v súlade so špecifikáciami výrobcu.
1.3 Froudovo číslo (Fn) sa vypočíta vydelením najvyššej rýchlosti plavidla V (m/s) druhou odmocninou čiary ponoru Lwl (m) vynásobenou danou gravitačnou konštantou (g = 9,8 m/s2).
Pomer výkon/výtlak sa vypočíta vydelením výkonu motora P (kW) výtlakom plavidla.
1.4 Ďalšia alternatíva skúšok merania hluku: rekreačné plavidlo s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému sa považuje za plavidlo, ktoré spĺňa tieto požiadavky na hluk, ak sú jeho kľúčové konštrukčné parametre rovnaké alebo porovnateľné s parametrami osvedčovacieho referenčného plavidla v rámci tolerancií určených v harmonizovanej norme.
1.5 Osvedčovacie referenčné plavidlo znamená osobitnú kombináciu trupu a vnútorného motora alebo hnacieho kormového motora bez zabudovaného výfukového systému, pri ktorej bola stanovená zhoda s požiadavkami na emisie hluku merané v súlade s bodom 1.1 a pri ktorej boli všetky príslušné kľúčové konštrukčné parametre a merania hladiny hluku následne zaradené do uverejneného zoznamu osvedčovacích referenčných plavidiel.
2. Príručka majiteľa
Pri rekreačnom plavidle s vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom so zabudovaným výfukovým systémom alebo bez neho a pri vodnom skútri príručka majiteľa požadovaná podľa prílohy č. 1 písm. A bodu 2.5 musí obsahovať informácie potrebné na udržanie plavidla a výfukového systému v stave, ktorý zabezpečí, ak je to možné, pri bežnom používaní zhodu s určenými limitovými hodnotami hluku.
Pri vonkajších motoroch musí príručka majiteľa požadovaná podľa prílohy č. 1 písm. B bodu 4 obsahovať informácie potrebné na udržanie vonkajšieho motora v stave, ktorý, ak je to možné, zabezpečí pri bežnom používaní zhodu s určenými limitovými hodnotami hluku.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
KOMPONENTY
1. Zariadenie proti vzniku požiaru zabudovaných a prívesných motorov.
2. Zariadenie na zamedzenie spustenia prívesného motora.
3. Kormidlá, ovládacie mechanizmy a káblové vedenia.
4. Palivové nádrže určené na pevné zabudovanie a palivové hadice.
5. Otvory a bočné okná.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
ES VYHLÁSENIE O ZHODE VÝROBCU, JEHO SPLNOMOCNENCA ALEBO OSOBY UVÁDZAJÚCEJ ČIASTOČNE DOKONČENÝ VÝROBOK NA TRH
1. ES vyhlásenie o zhode výrobcu, jeho splnomocnenca alebo osoby uvádzajúcej na trh čiastočne dokončené rekreačné plavidlo obsahuje
a) meno a adresu výrobcu,
b) meno a adresu splnomocnenca alebo osoby zodpovednej za uvedenie na trh,
c) opis čiastočne dokončeného plavidla,
d) vyhlásenie, že čiastočne dokončené plavidlo je určené na dokončenie inými osobami a že je v súlade so základnými požiadavkami, ktoré platia pre túto etapu.
2. Vyhlásenie výrobcu, jeho splnomocnenca alebo osoby zodpovednej za umiestnenie komponentu na trh obsahuje
a) názov a adresu výrobcu,
b) názov a adresu splnomocnenca alebo osoby zodpovednej za uvedenie na trh,
c) opis komponentu,
d) vyhlásenie, že komponent spĺňa príslušné základné požiadavky.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
OZNAČENIE CE
Označenie CE sa skladá z písmen „CE“.
Vyobrazenie označenia CE je v prílohe zákona.
Ak je označenie zmenšené alebo zväčšené, mierka rozmerov zostáva zachovaná.
Jednotlivé prvky označenia CE majú približne rovnaký vertikálny rozmer, ktorý je najmenej 5 mm.
Za označením CE nasleduje identifikačný kód notifikovanej osoby, ak vykonáva kontrolu pri výrobe, ako aj posledné dvojčísle roka, v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY
(postup A)
1. Výrobca alebo splnomocnenec, ktorý vykonáva úlohy podľa bodu 2, zaručuje a vyhlasuje, že príslušné výrobky spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na výrobok vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni označenie CE na každý výrobok a vypracuje písomné ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15.
2. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vyhotoví dokumentáciu podľa bodu 3 a uchováva ju tak, aby bola k dispozícii orgánom dohľadu na kontrolu aspoň 10 rokov po tom, čo bol vyrobený posledný výrobok. Ak výrobca alebo jeho splnomocnenec nie je slovenskou právnickou osobou, dokumentáciu uchováva osoba, ktorá výrobok uvádza na trh.
3. Dokumentácia umožňuje posúdenie zhody výrobkov s požiadavkami nariadenia. Zahŕňa, ak je to dôležité na posúdenie zhody, konštrukčný návrh, výrobu a prevádzkové vlastnosti výrobku podľa prílohy č. 13.
4. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva vyhlásenie o zhode spolu s dokumentáciou.
5. Výrobca alebo jeho splnomocnenec urobí všetky opatrenia potrebné na to, aby výrobný proces zaručoval zhodu výrobkov s dokumentáciou podľa bodu 2 a podľa základných požiadaviek nariadenia, ktoré sa na výrobky vzťahujú.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY DOPLNENÁ O SKÚŠKY VYKONANÉ NOTIFIKOVANOU OSOBOU
(postup Aa variant 1)
Tento postup pozostáva z postupu A, ako je uvedené v prílohe č. 5, a z týchto dodatočných požiadaviek:
A. Projektovanie a konštrukcia
Na jednom plavidle alebo niekoľkých plavidlách reprezentujúcich výrobu plavidiel vykoná výrobca alebo dá vykonať vo svojom mene jednu skúšku alebo niekoľko nasledujúcich skúšok, alebo ekvivalentné výpočty, alebo kontrolu
a) skúšky stability podľa prílohy č. 1 písm. A bodu 3.2,
b) skúšky charakteristík plávateľnosti podľa prílohy č. 1 písm. A bodu 3.3.
Ustanovenie spoločné pre oba varianty
Za vykonanie skúšok, výpočtov alebo kontroly je zodpovedná notifikovaná osoba vybraná výrobcom.
B. Emisie hluku
Pri rekreačnom plavidle vybavenom vnútorným motorom alebo hnacím kormovým motorom bez zabudovaného výfukového systému a pri vodnom skútri
Na jednom plavidle alebo niekoľkých plavidlách reprezentujúcich výrobu plavidiel vykoná výrobca alebo dá vykonať vo svojom mene skúšky emisií hluku stanovené v prílohe č. 1 písm. C, za ktoré je zodpovedná notifikovaná osoba vybraná výrobcom.
Pri vonkajšom motore a hnacom kormovom motore so zabudovaným výfukovým systémom
Na jednom motore alebo niekoľkých motoroch každej rodiny motorov reprezentujúcej výrobu motorov vykoná výrobca alebo dá vykonať vo svojom mene skúšky emisií hluku stanovené v prílohe č. 1 písm. C, za ktoré je zodpovedná notifikovaná osoba vybraná výrobcom.
Keď sa skúša viac ako jeden motor rodiny motorov, na zabezpečenie zhody vzorky sa použije štatistická metóda opísaná v prílohe č. 17.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
ES SKÚŠKA TYPU
(postup B)
1. Notifikovaná osoba zisťuje a overuje, či skúšobná vzorka zastupuje danú výrobu a spĺňa ustanovenia nariadenia, ktoré sa jej týkajú.
2. Žiadosť o ES skúšku typu podáva výrobca alebo jeho splnomocnenec notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť obsahuje
a) meno a adresu výrobcu, a ak je žiadosť podaná splnomocnencom, jeho meno a adresu,
b) písomné vyhlásenie, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c) dokumentáciu podľa bodu 3.
Žiadateľ dodá notifikovanej osobe skúšobnú vzorku typu, reprezentanta predpokladanej výroby (ďalej len „typ“).
Typ môže pokryť niekoľko verzií výrobku za predpokladu, že rozdiely medzi verziami nemajú vplyv na úroveň bezpečnosti a iné požiadavky týkajúce sa vyhotovenia výrobku. Notifikovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky, ak je to potrebné na vykonanie skúšobného programu.
3. Dokumentácia dokladuje zhodu posudzovaného výrobku s požiadavkami nariadenia. Ak je to rozhodujúce pre dané posudzovanie, zahŕňa aj konštrukčnú dokumentáciu, výrobnú dokumentáciu a opis fungovania výrobku v prevádzke podľa prílohy č. 13.
4. Notifikovaná osoba
4.1 prekontroluje dokumentáciu, overí, či daný typ bol vyrobený podľa dokumentácie, a určí prvky, ktoré boli navrhnuté v zhode s príslušnými ustanoveniami slovenských technických noriem, ako aj komponenty, ktoré boli navrhnuté bez použitia príslušných ustanovení týchto noriem,
4.2 vykoná alebo dá vykonať príslušné overovania alebo nevyhnutné skúšky na zistenie, či tam, kde neboli aplikované slovenské technické normy, riešenia, ktoré prijal výrobca, spĺňajú základné technické požiadavky nariadenia,
4.3 vykoná alebo dá vykonať príslušné overovania a nevyhnutné skúšky na zistenie, či v prípade, ak si výrobca zvolil aplikáciu príslušných slovenských technických noriem podľa § 8, tieto boli skutočne použité,
4.4 dohodne sa so žiadateľom na mieste, kde sa uskutoční overovanie a kde sa vykonajú nevyhnutné skúšky.
5. Ak typ spĺňa ustanovenia tohto nariadenia, notifikovaná osoba vydá žiadateľovi písomný ES certifikát typu. Certifikát obsahuje názov a adresu výrobcu, rozhodnutie o výsledku skúšky, podmienky jeho platnosti a údaje potrebné na identifikáciu schváleného typu.
K ES certifikátu typu sa prikladá zoznam príslušných častí dokumentácie a jeho kópiu uchováva notifikovaná osoba. Ak je výrobcovi odmietnuté vydanie ES certifikátu typu, notifikovaná osoba mu poskytne podrobné odôvodnenie takého odmietnutia.
6. Žiadateľ informuje tú notifikovanú osobu, ktorá má archivovanú dokumentáciu o ES certifikácii typu, o každej modifikácii schváleného výrobku, ktorá musí byť dodatočné schválená, ak tieto zmeny môžu mať vplyv na zhodu so základnými požiadavkami alebo na predpísané podmienky použitia daného výrobku. Toto dodatočné schválenie je vydané vo forme dodatku k originálu ES certifikátu typu.
7. Notifikovaná osoba oznámi iným notifikovaným osobám príslušné informácie týkajúce sa ES certifikátu typu a vydaných dodatkov a o zrušení ich platnosti.
8. Iné notifikované osoby môžu dostať kópie ES certifikátu typu a ich dodatkov. Prílohy k certifikátom zostávajú uchované pre potreby iných notifikovaných osôb.
9. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva kópie dokumentácie k ES certifikátu typu a ich dodatky aspoň 10 rokov od ukončenia výroby posledného výrobku. Ak v Slovenskej republike neexistuje výrobca alebo jeho splnomocnenec, uchováva dokumentáciu osoba, ktorá výrobok uvádza na trh.
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
POSÚDENIE ZHODY VÝROBKU S ES CERTIFIKOVANÝM TYPOM
(postup C)
1. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vyhlasuje a zaručuje, že výrobky sú zhodné so skúšaným typom tak, ako je to uvedené v ES certifikáte typu, a že spĺňajú požiadavky nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Výrobca umiestni označenie CE na každý výrobok a vydáva písomné ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15.
2. Výrobca vykoná všetky opatrenia, aby výrobný proces zabezpečoval zhodu vyrábaných výrobkov s typom opísaným v ES certifikáte typu a s požiadavkami tohto nariadenia.
3. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva kópiu vyhlásenia o zhode 10 rokov od skončenia výroby posledného výrobku. Ak v Slovenskej republike neexistuje výrobca alebo jeho splnomocnenec, uchováva dokumentáciu osoba, ktorá výrobok uvádza na trh.
4. V rámci posúdenia zhody výfukových emisií podľa požiadaviek tohto nariadenia vlády, ak výrobca nepoužíva systém kvality opísaný v prílohe č. 12, notifikovaná osoba, ktorú si vyberie výrobca, môže vykonať alebo dať vykonať náhodné kontroly výroby. Ak je úroveň kvality neuspokojivá alebo ak notifikovaná osoba považuje za potrebné overiť platnosť údajov predložených výrobcom, použije tento postup:
Motor sa vyberie zo série a podrobí sa skúškam opísaným v prílohe č. 1 písm. B. Preskúšaný motor sa úplne alebo čiastočne zabehne podľa špecifikácií výrobcu. Ak špecifické výfukové emisie motora vybratého zo série presiahnu limity podľa prílohy č. 1 písm. B, môže výrobca požiadať, aby sa merania urobili na vzorke motorov vybratých zo série, v ktorej sa nachádza aj pôvodne vybratý motor. Na zabezpečenie zhody vzorky motorov definovaných vyššie s požiadavkami tohto nariadenia vlády sa použije štatistická metóda opísaná v prílohe č. 17.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
ZABEZPEČENIE SYSTÉMU KVALITY
(postup D)
1. Výrobca, ktorý spĺňa ustanovenia podľa bodu 2, zabezpečuje a vyhlasuje, že výrobky sú zhodné s certifikovaným typom tak, ako je to uvedené v ES certifikáte typu, a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec pripevní označenie CE na každý výrobok a vydá písomné ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15. Označenie CE dopĺňa identifikačným kódom notifikovanej osoby zodpovednej za dohľad podľa bodu 4.
2. Výrobca má zavedený systém kvality výroby, kontroly výroby, výstupnej kontroly a skúšania podľa bodu 3, ktorý podlieha dohľadu podľa bodu 4.
3. Systém kvality
3.1 Výrobca poskytuje na posúdenie systému kvality notifikovanej osobe podľa vlastného výberu
a) všetky potrebné informácie o zamýšľanej kategórii výrobkov,
b) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
c) dokumentáciu schváleného typu podľa prílohy č. 13 a kópiu ES certifikátu typu tam, kde je to potrebné.
3.2 Zavedený systém kvality zabezpečuje zhodu výrobkov s typom, ktorý je opísaný v ES certifikáte typu, a s požiadavkami tohto nariadenia. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne písomne dokumentujú vo forme koncepcií, postupov a inštrukcií. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov kvality, plánov, príručiek a záznamov o kvalite.
Dokumentácia obsahuje najmä opis
a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosť a právomoc manažmentu z hľadiska kvality výrobkov,
b) výrobných postupov, riadenia kvality a metód zabezpečovania kvality, postupov a systematických rozhodnutí, ktoré sa používajú,
c) preskúmania a skúšky, ktoré sa vykonávajú pred výrobou, počas výroby a po jej ukončení, a frekvencie, s akou sú vykonávané,
d) záznamov o kvalite, ako sú protokoly z dohľadu a údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne,
e) prostriedkov, ktoré sledujú dosiahnutie požadovanej kvality výrobku a účinnej funkcie systému kvality.
3.3 Notifikovaná osoba posudzuje systém kvality zavedený výrobcom a vyhodnocuje, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený v systémoch kvality, ktoré zodpovedajú príslušným slovenským technickým normám. Posudzovanie systému kvality obsahuje návštevu na pracoviskách výrobcu a zúčastňuje sa na ňom aspoň jeden zamestnanec so skúsenosťami v posudzovaní danej technológie výrobkov. Notifikovaná osoba oznámi výrobcovi závery posúdenia systému kvality vrátane odôvodnenia.
3.4 Výrobca zabezpečuje plnenie záväzkov vyplývajúcich zo schváleného systému kvality a udržiava ho takým spôsobom, že je stále primeraný a účinný. Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej pripravovanej úprave tohto systému. Notifikovaná osoba overuje navrhované zmeny a rozhodne, či navrhovaná zmena v činnostiach systému kvality aj naďalej spĺňa požiadavky uvedené v dokumentácii podľa bodu 3.2 alebo či je potrebné vykonať nové posúdenie systému kvality. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery overovania vrátane odôvodnenia.
4. Dohľad nad systémom kvality
4.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2 Výrobca umožní notifikovanej osobe vstup do výrobných priestorov, kde sa vykonávajú kontroly a skúšania, a do skladovacích priestorov výrobkov a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
b) záznamy o kvalite, ako sú protokoly o dohľadoch, údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne.
4.3 Notifikovaná osoba vykonáva pravidelný audit, aby sa presvedčila, že výrobca udržuje a používa schválený systém kvality. Notifikovaná osoba odovzdáva výrobcovi správy o výsledkoch auditu.
4.4 Navyše môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu neohlásený audit, počas ktorého môže vykonávať alebo dať vykonať skúšky na overenie správnej funkcie systému kvality, ak je to potrebné. Notifikovaná osoba odovzdáva výrobcovi správu o výsledkoch auditu, prípadne o výsledkoch skúšok.
5. Výrobca uchováva 10 rokov od dátumu výroby posledného výrobku na účely kontroly
a) dokumentáciu podľa bodu 3.1 písm. b),
b) záznamy o zmenách v systéme kvality oznámené notifikovanej osobe a jej rozhodnutia podľa bodu 3.4, správy o výsledkoch auditov podľa bodov 4.3 a 4.4.
6. Každá notifikovaná osoba oznámi ostatným notifikovaným osobám príslušné informácie týkajúce sa vydaných a zrušených schválení systému kvality.
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
OVEROVANIE VÝROBKU
(postup F)
1. Overovanie výrobku je postup, podľa ktorého výrobca alebo jeho splnomocnenec kontroluje a osvedčuje, že výrobky podliehajúce ustanoveniam bodu 3 sú zhodné s typom opísaným v ES certifikáte typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.
2. Výrobca vykoná všetky opatrenia, aby výrobný postup zabezpečil zhodu výrobkov s typom opísaným v ES certifikáte typu a s požiadavkami tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni na každom výrobku označenie CE podľa § 21 zákona a prílohy č. 4 a vydá ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15.
3. Notifikovaná osoba vykoná príslušné overovanie a skúšky, aby podľa voľby výrobcu skontrolovala zhodu výrobku s požiadavkami tohto nariadenia alebo overovaním a skúškami každého výrobku podľa bodu 4, alebo overovaním a skúškami štatisticky vybraných výrobkov podľa bodu 5. Výrobca uchováva ES vyhlásenie zhody 10 rokov od výroby posledného kusa výrobku.
4. Overenie a skúška každého výrobku
4.1 Všetky výrobky sa individuálne overujú a príslušným spôsobom skúšajú podľa postupov uvedených v príslušných slovenských technických normách alebo sa vykonajú ekvivalentné skúšky výrobkov na overenie ich zhody s typom opísaným v ES certifikáte typu a požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.
4.2 Notifikovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na každý schválený výrobok a vydá podľa vykonaných skúšok písomný ES certifikát zhody.
4.3 Výrobca alebo jeho splnomocnenec na požiadanie dodá ES certifikát zhody vydaný notifikovanou osobou.
5. Štatistické overovanie
5.1 Výrobca alebo jeho splnomocnenec prezentuje svoje výrobky vo forme homogénnych sérií a vykoná všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečoval homogenitu každej vyrobenej série.
5.2 Všetky výrobky sú k dispozícii na overenie vo forme homogénnych sérií. Z každej série sa náhodne vyberá vzorka na overenie. Vzorky výrobku sa individuálne overujú a vykonajú sa na nich príslušné skúšky tak, ako je to uvedené v príslušných harmonizovaných slovenských technických normách, alebo ekvivalentné skúšky, aby sa zistila ich zhoda s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú, a aby sa určilo, či je daná séria vyhovujúca.
5.3 Štatistický postup výberu používa tieto prvky:
a) existujúce štatistické metódy,
b) plán odberu vzoriek s operačnými charakteristikami.
Na posúdenie zhody s požiadavkami na výfukové emisie sa použije postup uvedený v prílohe č. 17.
5.4 Tam, kde daná séria vyhovuje, notifikovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na každý výrobok a vydá podľa vykonaných skúšok písomný ES certifikát zhody. Všetky výrobky zo série môžu byť uvedené na trh okrem výrobkov, ktorých vzorky pri overovaní zhodu nevykázali. Ak séria vzoriek nevyhovuje, notifikovaná osoba alebo orgán dohľadu vykoná vhodné opatrenia, aby sa zamedzilo uvedeniu tejto série výrobkov na trh. V prípade častého vyraďovania sérií výrobkov môže notifikovaná osoba zastaviť štatistické overovanie.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec môže na zodpovednosť notifikovanej osoby umiestniť jej identifikačný kód na výrobok už počas výrobného procesu.
5.5 Výrobca alebo jeho splnomocnenec na požiadanie dodá písomný ES certifikát zhody vydaný notifikovanou osobou.
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
OVEROVANIE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV
(postup G)
1. Tento postup opisuje metódy, pri ktorých sa výrobca zaručuje a vyhlasuje, že predmetný výrobok, na ktorý bol vydaný ES certifikát zhody podľa bodu 2, vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni označenie CE na výrobok a vydá ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15.
2. Notifikovaná osoba overuje každý jednotlivý výrobok a vykonáva príslušné skúšky uvedené v príslušných harmonizovaných slovenských technických normách alebo ekvivalentné skúšky na zabezpečenie zhody každého výrobku s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia.
Notifikovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoj identifikačný kód na schválený výrobok a na základe vykonaných skúšok vydá písomný ES certifikát zhody.
3. Účelom dokumentácie podľa prílohy č. 13 je umožniť posúdenie zhody s požiadavkami tohto nariadenia a objasnenie projektu a konštrukčného riešenia, výroby a prevádzkovania výrobku.
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
KOMPLEXNÝ SYSTÉM KVALITY VÝROBY
(postup H)
1. Výrobca, ktorý spĺňa ustanovenia bodu 2, zaručuje a vyhlasuje, že predmetné výrobky spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni označenie CE na každý výrobok a vydá písomné ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 15. Označenie CE dopĺňa identifikačný kód notifikovanej osoby vykonávajúcej dohľad nad systémom kvality.
2. Výrobca má zavedený schválený systém kvality na projekt, výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie podľa bodu 3, ktorý podlieha dohľadu podľa bodu 4.
3. Systém kvality
3.1 Výrobca podá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanej osobe.
Žiadosť obsahuje
a) príslušné informácie o uvažovanej kategórii výrobku,
b) dokumentáciu systému kvality.
3.2 Systém kvality zaručuje zhodu výrobkov s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.
Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne písomne dokumentujú vo forme koncepcií, postupov a inštrukcií. Dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov kvality, plánov, príručiek a záznamov o kvalite. Dokumentácia obsahuje najmä dostatočný opis
a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu z hľadiska projektu (konštrukčného návrhu) a kvality výrobkov,
b) špecifikácií technického projektu vrátane technických noriem, ktoré sa použijú, a tam, kde sa harmonizované slovenské technické normy použijú iba čiastočne, aj opis prostriedkov, ktorými sa zabezpečí splnenie základných technických požiadaviek tohto nariadenia, ktoré sa na výrobok vzťahujú,
c) techniky riadenia projektu a jeho overovania, postupov a systematických opatrení používaných pri navrhovaní výrobkov patriacich do príslušných kategórií,
d) zodpovedajúcich výrobných postupov, riadenia kvality a techník zabezpečovania kvality, postupov a systematických rozhodnutí, ktoré sa použijú,
e) preskúmaní a skúšok, ktoré sa vykonávajú pred výrobou, počas výroby a po jej skončení, a frekvencia, s akou sa vykonávajú,
f) záznamov o kvalite, ako sú protokoly z dohľadov, údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne,
g) prostriedkov, ktoré sledujú dosiahnutie požadovanej kvality výrobku a účinnej funkcie systému kvality.
3.3 Notifikovaná osoba posúdi systém kvality, či zodpovedá požiadavkám podľa bodu 3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený v systémoch kvality, ktoré zodpovedajú príslušnej slovenskej technickej norme na systém kvality. Posudzovanie systému kvality obsahuje návštevu na pracoviskách výrobcu, na ktorej sa zúčastňuje aspoň jeden zamestnanec so skúsenosťami v posudzovaní danej technológie výrobkov. Notifikovaná osoba oznámi výrobcovi závery posúdenia systému kvality vrátane odôvodnenia.
3.4 Výrobca zabezpečuje plnenie záväzkov vyplývajúcich zo schváleného systému kvality a udržiava ho stále primeraným a účinným spôsobom. Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každej pripravovanej úprave tohto systému. Notifikovaná osoba overuje navrhované zmeny a rozhodne, či navrhovaná zmena v činnostiach systému kvality aj ďalej spĺňa požiadavky uvedené v dokumentácii podľa bodu 3.2 alebo či je potrebné vykonať nové posúdenie systému kvality. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery overovania vrátane zdôvodnenia.
4. Dohľad nad systémom kvality
4.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2 Výrobca umožní notifikovanej osobe na účely dohľadu vstup do miest, kde sa vykonáva projekt, do výrobných priestorov, do miest výkonu kontroly a skúšania a do skladovacích priestorov výrobkov a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
b) záznamy o kvalite, tak ako sa vyskytujú v časti systému kvality týkajúcej sa projektu, ako sú výsledky analýz, výpočty, skúšky a podobne,
c) záznamy o kvalite, tak ako sa vyskytujú vo výrobnej časti systému kvality, ako sú protokoly o dohľadoch, údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne.
4.3 Notifikovaná osoba vykonáva pravidelný audit, aby sa presvedčila, či výrobca udržuje a používa schválený systém kvality. Notifikovaná osoba odovzdáva výrobcovi správy o výsledkoch auditu.
4.4 Navyše môže notifikovaná osoba vykonávať u výrobcu neohlásený audit, počas ktorého môže vykonať alebo dať vykonať skúšky na overenie správnej funkcie systému kvality, ak je to potrebné. Notifikovaná osoba odovzdáva výrobcovi správu o výsledkoch auditu, prípadne o výsledkoch skúšok.
5. Výrobca uchováva 10 rokov od dátumu výroby posledného výrobku na kontrolu
a) dokumentáciu podľa bodu 3.1 písm. b),
b) záznamy o zmenách v systéme kvality oznámené notifikovanej osobe a jej rozhodnutia podľa bodu 3.4, správy o výsledkoch auditu podľa bodov 4.3 a 4.4.
6. Notifikovaná osoba oznámi ostatným notifikovaným osobám príslušné informácie týkajúce sa vydaných a zrušených schválení systému kvality.
Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA DODANÁ VÝROBCOM
Technická dokumentácia uvedená v prílohách č. 5, 7, 8, 9, 11 a 16 musí obsahovať relevantné údaje alebo prostriedky použité výrobcom na zabezpečenie zhody komponentov alebo plavidla so základnými požiadavkami, ktoré sa na ne vzťahujú.
Technická dokumentácia musí umožniť pochopenie projektu, výroby a funkcie výrobku a musí umožniť posúdenie zhody s požiadavkami tohto nariadenia.
Dokumentácia musí obsahovať, ak je to pre posúdenie potrebné,
a) všeobecný opis typu,
b) koncepčné projektové a výrobné výkresy a schémy komponentov, montážnych podskupín, obvodov atď.,
c) opis a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a schém a funkcie výrobku,
d) zoznam noriem použitých úplne alebo čiastočne a opis riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek, ak neboli použité normy,
e) výsledky vykonaných projektových výpočtov, uskutočnených skúšok atď.,
f) protokoly o skúškach alebo výpočty týkajúce sa stability podľa prílohy č. 1 písm. A bodu 3.2 základných požiadaviek a plávateľnosti podľa prílohy č. 1 písm. A bodu 3.3 základných požiadaviek,
g) skúšobné protokoly o meraní výfukových emisií preukazujúce zhodu s prílohou č. 1 písm. B bodom 2 základných požiadaviek,
h) skúšobné protokoly o meraní emisií hluku alebo údaje referenčného plavidla preukazujúce zhodu s prílohou č. 1 písm. C bodom 1 základných požiadaviek.
Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
MINIMÁLNE PODMIENKY NA NOTIFIKOVANÉ OSOBY
1. Notifikovaná osoba, jej riaditeľ a zamestnanci zodpovední za vykonávanie overovacích skúšok nie sú konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi alebo montérmi plavidiel na rekreačné účely ani komponentov týchto plavidiel, ktoré kontrolujú, a nie sú ani ich splnomocnencami. Nie sú zainteresovaní priamo ani ako splnomocnení zástupcovia na projekte, konštrukcii, predaji alebo údržbe uvedených výrobkov. Táto požiadavka nevylučuje možnosť výmeny technických informácii medzi výrobcami a notifikovanou osobou.
1a. Notifikovaná osoba musí byť nezávislá a nesmie byť kontrolovaná výrobcami alebo dodávateľmi.
2. Notifikovaná osoba a jej zamestnanci zaoberajúci sa kontrolami vykonávajú overovacie skúšky s najvyšším stupňom profesionality a technickej spôsobilosti a nie sú vystavení žiadnym tlakom či pohnútkam, osobitne finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich posudok alebo výsledok kontroly, osobitne od osôb alebo skupín a osôb, ktoré sú zainteresované na výsledkoch overovania.
3. Notifikovaná osoba disponuje potrebnými zamestnancami a vlastní nevyhnutné zariadenia, ktoré jej umožňujú riadne vykonávať administratívne a technické úlohy spojené s overovaním, rovnako má prístup k zariadeniu potrebnému na osobitné overovanie.
4. Zamestnanci zodpovední za kontroly majú
a) dôkladný technický a odborný výcvik,
b) dostatočné znalosti o požiadavkách na vykonávanie skúšky a zodpovedajúce skúsenosti z týchto skúšok,
c) spôsobilosť vystavovať certifikáty, záznamy a správy vyžadované na zaznamenanie priebehu skúšok.
5. Nestrannosť zamestnancov vykonávajúcich kontroly je zaručená. Ich odmena nezávisí od počtu vykonaných skúšok ani od výsledkov týchto skúšok.
6. Notifikovaná osoba má uzatvorené poistenie zodpovednosti, ak nie je táto zodpovednosť krytá štátom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak Slovenská republika nie je priamo zodpovedná za skúšky.
7. Zamestnanci notifikovanej osoby sú zaviazaní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k všetkým informáciám získaným pri plnení svojich úloh s výnimkou priameho rokovania s kompetentnými orgánmi Slovenskej republiky, v ktorej sa táto činnosť vykonáva v rámci tohto nariadenia alebo ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré ju uvádzajú do platnosti.
Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
ES VYHLÁSENIE O ZHODE
1. ES vyhlásenie o zhode sa vydáva písomnou formou a je vždy súčasťou dokumentácie
a) rekreačného plavidla a vodného skútra a musí byť zahrnuté do príručky majiteľa (príloha č. 1 písm. A bod 2.5),
b) komponentov uvedených v prílohe č. 2,
c) hnacích motorov a musí byť zahrnuté do príručky majiteľa (príloha č. 1 písm. B bod 4).
2. Písomné ES vyhlásenie o zhode musí byť vypracované v jazyku, ako je uvedené v prílohe č. 1 písm. A bode 2.5, a obsahovať tieto údaje:
a) názov a adresu výrobcu alebo jeho splnomocnenca, ktorý musí uviesť aj obchodný názov a adresu výrobcu,
b) opis výrobku uvedeného v bode 1 – značku výrobku, typ, sériové číslo, ak je to vhodné,
c) odkazy na použité harmonizované normy alebo odkazy na osobitosti, na ktorých základe je zhoda vyhlásená,
d) ak je to potrebné, odkaz na iné použité všeobecne záväzné právne predpisy,
e) ak je to potrebné, odkaz na ES certifikát typu vydaný notifikovanou osobou,
f) ak je to potrebné, názov a adresu notifikovanej osoby,
g) identifikáciu osoby podpisujúcej v mene výrobcu alebo jeho splnomocnenca.
3. V prípade vnútorných motorov a hnacích kormových motorov bez zabudovaného výfukového systému, motorov typovo schválených podľa smernice 97/68/ES, zhodných so stupňom II podľa prílohy č. 1 bodu 4.2.3 uvedenej smernice, a motorov typovo schválených podľa smernice 88/77/ES vyhlásenie o zhode musí okrem informácie podľa bodu 2 obsahovať vyhlásenie výrobcu, že motor po namontovaní na rekreačné plavidlo bude spĺňať požiadavky tohto nariadenia na výfukové emisie v súlade s dodanými pokynmi výrobcu a že tento motor sa nesmie uviesť do prevádzky, ak rekreačné plavidlo, do ktorého sa má motor namontovať, ak sa to požaduje, nebolo vyhlásené za zhodné s príslušnými ustanoveniami nariadenia.
Príloha č. 16 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
ZABEZPEČENIE KVALITY VÝROBKU
(postup E)
1. Tento postup opisuje postup, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorý plní povinnosti ustanovené v bode 2, zabezpečí a vyhlási, že príslušné výrobky sú v zhode s certifikovaným typom opísaným v ES certifikáte typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne uplatnili. Výrobca alebo jeho splnomocnenec musí pripevniť označenie CE na každý výrobok a musí vyhotoviť písomné ES vyhlásenie o zhode. K označeniu CE musí byť pripojený identifikačný kód notifikovanej osoby zodpovednej za dohľad podľa bodu 4.
2. U výrobcu musí fungovať schválený systém kvality pre výrobu, výstupnú kontrolu výrobku a skúšanie podľa bodu 3 a musí podliehať dohľadu podľa bodu 4.
3. Systém kvality
3.1 Výrobca musí predložiť žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušný výrobok notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť musí obsahovať
a) všetky informácie pre plánovanú kategóriu výrobku,
b) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
c) technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu ES certifikátu typu.
3.2 V rámci systému kvality sa musí každý výrobok overiť a musia sa vykonať skúšky ustanovené v príslušnej norme alebo ekvivalentné skúšky, aby bola zaručená zhoda s príslušnými požiadavkami nariadenia. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa musia systematicky a riadne zdokumentovať vo forme písomných opatrení, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožniť jednotné chápanie programov kvality, plánu, príručiek a záznamov.
Musí obsahovať najmä primeraný opis
a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku,
b) skúšok a testov, ktoré sa vykonajú po výrobe,
c) prostriedkov monitorovania účinného fungovania systému kvality,
d) záznamov o kvalite, ako sú kontrolné správy a údaje zo skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušného personálu atď.
3.3 Notifikovaná osoba musí posúdiť systém kvality, aby určila, či sú splnené požiadavky uvedené v bode 3.2.
Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá pri tých systémoch, pri ktorých sa použila harmonizovaná norma.
Audítorský tím musí mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výrobnej technológie. Hodnotiaci postup musí zahŕňať kontrolnú návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.
Rozhodnutie sa musí oznámiť výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z kontroly a zdôvodnenie rozhodnutia.
3.4 Výrobca sa musí zaviazať plniť povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec musí informovať notifikovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o akejkoľvek zamýšľanej aktualizácii systému kvality.
Notifikovaná osoba musí vyhodnotiť navrhované zmeny a rozhodnúť, či zmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či sa vyžaduje nové posúdenie.
Notifikovaná osoba musí oznámiť svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z kontroly a zdôvodnenie rozhodnutia.
4. Dohľad, za ktorý je zodpovedná notifikovaná osoba
4.1 Dohľad musí zaručiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2 Výrobca musí na účely kontroly umožniť notifikovanej osobe vstup do priestorov kontroly, skúšania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky nevyhnutné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému kvality,
b) technickú dokumentáciu,
c) záznamy o kvalite, ako sú kontrolné správy a údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušného personálu atď.
4.3 Notifikovaná osoba musí pravidelne vykonávať audit, aby sa zabezpečilo, že výrobca udržiava a používa systém kvality, a musí výrobcovi poskytnúť audítorskú správu.
4.4 Navyše môže notifikovaná osoba neočakávane vykonať audit u výrobcu. Počas tohto auditu môže, ak je to potrebné, notifikovaná osoba vykonať skúšky alebo dať podnet na vykonanie skúšok overujúcich správne fungovanie systému kvality; notifikovaná osoba musí výrobcovi poskytnúť správu o audite, a ak sa vykonala skúška, protokol o skúške.
5. Výrobca musí pre orgány dohľadu uchovávať aspoň 10 rokov po tom, čo bol vyrobený posledný výrobok,
a) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. c),
b) aktualizáciu uvedenú v bode 3.4 písm. b),
c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby, ktoré sú uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.
6. Každá notifikovaná osoba musí oznámiť ostatným notifikovaným osobám informácie týkajúce sa vydaných a odobratých schválení systémov kvality.
Príloha č. 17 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
POSÚDENIE ZHODY VÝROBY Z HĽADISKA VÝFUKOVÝCH EMISIÍ A EMISIÍ HLUKU
1. Na overenie zhody rodiny motorov sa zo série vyberie vzorka motorov. Výrobca po dohode s notifikovanou osobou rozhodne o veľkosti vzorky (n).
2. Za každý regulovaný prvok výfukových emisií a emisií hluku sa z výsledkov získaných zo vzorky vypočíta aritmetický priemer X. Sériová výroba sa považuje za zhodnú s požiadavkami (kladné rozhodnutie), ak sú splnené tieto podmienky:
X + K S L
S je štandardná odchýlka, kde
S2 = (x – X)2 / (n – 1)
X = aritmetický priemer výsledkov
x = jednotlivé výsledky vzorky
L = príslušná limitná hodnota
n = počet motorov vo vzorke
k = štatistický faktor závisiaci od n (pozri tabuľku).
n 2 3 4 5 6 7 8 9 10
k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279
L 11 12 13 14 15 16 17 18 19
k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198
Ak je n ≥ 20, potom k = 0,860 /√n
Príloha č. 18 k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES zo 16. júna 1994 o aproximácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel (Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1994) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/44/ES zo 16. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 214, 26. 8. 2003) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003/ES z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).
1)
§ 2 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.
2a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 584/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch.
2b)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
3)
STN EN ISO 14509.
4)
§ 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1)
STN EN ISO 8178-1:1996.
2)
STN EN ISO 14509.