418/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

418
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. septembra 2002 bola v New Yorku prijatá Dohoda o výsadách a imunitách Medzinárodného trestného súdu.
V mene Slovenskej republiky bola dohoda podpísaná 19. decembra 2003 v New Yorku.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas svojím uznesením č. 848 z 10. marca 2004 a zároveň rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 30. apríla 2004. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohody, 26. mája 2004.
Dohoda nadobudne medzinárodnú platnosť 22. júla 2004 na základe článku 35 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 22. júla 2004 na základe uvedeného ustanovenia.
Slovenská republika pri uložení ratifikačnej listiny urobila toto vyhlásenie:
„Slovenská republika vyhlasuje, že osoby uvedené v článkoch 15, 16, 18, 19 a 21 tejto dohody, ktoré sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky alebo majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, budú požívať na území Slovenskej republiky len výsady a imunity uvedené v článku 23 písm. a) tejto dohody. Osoby uvedené v článkoch 20 a 22 tejto dohody, ktoré sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky alebo majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, budú požívať na území Slovenskej republiky len výsady a imunity uvedené v článku 23 písm. b) tejto dohody.“.
K oznámeniu č. 418/2004 Z. z.
DOHODA

o výsadách a imunitách Medzinárodného trestného súdu
Štáty, zmluvné strany tejto dohody,
keďže Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu prijatý 17. júla 1998 Diplomatickou konferenciou splnomocnencov Organizácie Spojených národov zriadil Medzinárodný trestný súd s právomocou vykonávať jurisdikciu voči osobám za najzávažnejšie trestné činy vyvolávajúce medzinárodné znepokojenie,
keďže článok 4 Rímskeho štatútu ustanovuje, že Medzinárodný trestný súd má medzinárodnú právnu subjektivitu a takú právnu spôsobilosť, aká je potrebná na výkon jeho funkcií a naplnenie účelu,
keďže článok 48 Rímskeho štatútu ustanovuje, že Medzinárodný trestný súd má požívať na území každého štátu, zmluvnej strany, Rímskeho štatútu také výsady a imunity, aké sú potrebné na dosiahnutie jeho účelu,
dohodli sa takto:
Článok 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto dohody pojem
a)
„štatút“ znamená Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu prijatý 17. júla 1998 Diplomatickou konferenciou splnomocnencov Organizácie Spojených národov o zriadení Medzinárodného trestného súdu,
b)
„súd“ znamená Medzinárodný trestný súd zriadený štatútom,
c)
„štáty, zmluvné strany“ znamená štáty, zmluvné strany tejto dohody,
d)
„predstavitelia štátov, zmluvných strán“ znamená všetkých delegátov, zástupcov delegátov, poradcov, technických znalcov a tajomníkov delegácií,
e)
„zhromaždenie“ znamená Zhromaždenie štátov, zmluvných strán štatútu,
f)
„sudcovia“ znamená sudcov súdu,
g)
„predsedníctvo“ znamená orgán zložený z predsedu a prvého a druhého podpredsedu súdu,
h)
„prokurátor“ znamená prokurátora zvoleného zhromaždením v súlade s článkom 42 ods. 4 štatútu,
i)
„zástupcovia prokurátora“ znamená zástupcov prokurátora zvolených zhromaždením v súlade s článkom 42 ods. 4 štatútu,
j)
„tajomník“ znamená tajomníka zvoleného súdom v súlade článkom 43 ods. 4 štatútu,
k)
„zástupca tajomníka“ znamená zástupcu tajomníka zvoleného súdom v súlade článkom 43 ods. 4 štatútu,
l)
„právny zástupca“ znamená obhajcu a právnych zástupcov obetí,
m)
„generálny tajomník“ znamená generálneho tajomníka OSN,
n)
„predstavitelia medzivládnych organizácií“ znamená výkonných vedúcich medzivládnych organizácií vrátane akéhokoľvek úradníka konajúceho v ich mene,
o)
„Viedenský dohovor“ znamená Viedenský dohovor o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961,
p)
„Pravidlá súdneho konania a vykonávania dôkazov“ znamená Pravidlá súdneho konania a vykonávania dôkazov prijaté v súlade s článkom 51 štatútu.
Článok 2
Právne postavenie a právna subjektivita súdu
Súd má medzinárodnú právnu subjektivitu a aj takú právnu spôsobilosť, aká je potrebná na výkon jeho funkcií a naplnenie účelu. Má najmä spôsobilosť uzavierať zmluvy, nadobúdať a scudzovať nehnuteľný a hnuteľný majetok a byť účastníkom právnych konaní.
Článok 3
Všeobecné ustanovenia o výsadách a imunitách súdu
Súd má na území každého štátu, zmluvnej strany, také výsady a imunity, aké sú potrebné na naplnenie jeho účelu.
Článok 4
Nedotknuteľnosť priestorov súdu
Priestory súdu sú nedotknuteľné.
Článok 5
Vlajka, znak a označenia
Súd je oprávnený vystavovať svoju vlajku, znak a označenia vo svojich priestoroch a na vozidlách a ostatných dopravných prostriedkoch používaných na úradné účely.
Článok 6
Imunita súdu, jeho majetku, finančných prostriedkov a aktív
1.
Súd a jeho majetok, finančné prostriedky a aktíva nachádzajúce sa kdekoľvek a v držbe kohokoľvek požívajú imunitu voči každej forme právneho konania s výnimkou tých konkrétnych prípadov, kde sa súd výslovne zriekol svojej imunity. Rozumie sa však, že zrieknutie sa imunity sa nemôže rozšíriť na žiadne exekučné opatrenie.
2.
Majetok, finančné prostriedky a aktíva súdu nachádzajúce sa kdekoľvek a v držbe kohokoľvek požívajú imunitu voči prehliadke, zaisteniu, rekvizícii, konfiškácii, vyvlastneniu a akejkoľvek inej forme zasahovania, či už vládnym, správnym, súdnym alebo legislatívnym zásahom.
3.
Majetok, finančné prostriedky a aktíva súdu nachádzajúce sa kdekoľvek a v držbe kohokoľvek sú v rozsahu potrebnom na vykonávanie funkcií súdu oslobodené od obmedzení, regulácie, kontroly alebo moratória akejkoľvek povahy.
Článok 7
Nedotknuteľnosť archívov a dokumentov
Archívy súdu a všetky písomnosti a dokumenty v akejkoľvek forme a materiály posielané súdu alebo súdom, ktoré má súd v držbe alebo mu patria, nech sa nachádzajú kdekoľvek a v držbe kohokoľvek, sú nedotknuteľné. Ukončenie takejto nedotknuteľnosti alebo jej absencia nemá vplyv na ochranné opatrenia, ktoré môže súd nariadiť podľa štatútu a Pravidiel súdneho konania a vykonávania dôkazov v súvislosti s dokumentmi a materiálmi, ktoré mal súd k dispozícii alebo ktoré používal.
Článok 8
Oslobodenie od daní, ciel a dovozných alebo vývozných obmedzení
1.
Súd, jeho aktíva, príjem a jeho ďalší majetok a jeho operácie a transakcie sú oslobodené od všetkých priamych daní, medzi ktoré patrí okrem iného daň z príjmu fyzických osôb, daň z kapitálového majetku a daň z príjmu právnických osôb, ako aj priame dane vyberané miestnymi a regionálnymi orgánmi. Rozumie sa však, že si súd nenárokuje oslobodenie od daní, ktoré sú v skutočnosti len platbami za verejné služby poskytované za pevne stanovenú sadzbu podľa objemu poskytnutých služieb a ktoré sa dajú konkrétne špecifikovať, opísať a rozčleniť.
2.
Súd je oslobodený od cla, daní vyberaných pri dovoze a zákazov a obmedzení na dovozy a vývozy v súvislosti s predmetmi dovezenými alebo vyvezenými súdom na jeho úradné použitie a v súvislosti s jeho publikáciami.
3.
Tovary dovezené alebo zakúpené v rámci takéhoto oslobodenia sa nesmú na území štátu, zmluvnej strany, predať alebo inak scudziť s výnimkou podmienok dohodnutých s príslušnými orgánmi tohto štátu, zmluvnej strany.
Článok 9
Vrátenie poplatkov a daní
1.
Súd, ako všeobecné pravidlo, si nenárokuje oslobodenie od poplatkov a daní, ktoré sú zahrnuté do ceny hnuteľného a nehnuteľného majetku, a daní zaplatených za poskytnuté služby. Keď však súd uskutoční na svoje úradné použitie väčší nákup majetku a tovarov alebo služieb, na ktoré sa ukladajú alebo môžu uložiť špecifikovateľné poplatky alebo dane, majú štáty, zmluvné strany, vykonať primerané administratívne opatrenia na oslobodenie od takýchto poplatkov alebo vrátenie zaplatenej čiastky poplatku alebo daní.
2.
Tovary zakúpené v rámci takéhoto oslobodenia alebo vrátenia sa nesmú predať alebo inak scudziť s výnimkou postupu v súlade s podmienkami ustanovenými štátom, zmluvnou stranou, ktorý poskytol oslobodenie alebo vrátenie. V súvislosti s poplatkami za verejné služby poskytované súdu sa neudeľuje žiadne oslobodenie alebo vrátenie.
Článok 10
Finančné prostriedky a oslobodenie od menových obmedzení
1.
Bez obmedzenia finančnou kontrolou, nariadeniami alebo finančnými moratóriami akéhokoľvek druhu pri výkone svojich aktivít
a)
súd môže mať v držbe finančné prostriedky, menu akéhokoľvek druhu alebo zlato a viesť účty v akejkoľvek mene,
b)
súd môže voľne prevádzať svoje prostriedky, zlato alebo menu z jednej krajiny do druhej alebo v rámci krajiny a zameniť akúkoľvek menu, ktorú má v držbe, na akúkoľvek inú menu,
c)
súd môže prijímať, držať, vyjednávať, prevádzať, meniť alebo inak nakladať s obligáciami a inými finančnými cennými papiermi,
d)
so súdom sa nemá zaobchádzať menej výhodne, než zaobchádza príslušný štát, zmluvná strana, s akoukoľvek medzivládnou organizáciou alebo diplomatickou misiou v súvislosti s výmennými kurzami pri jeho finančných transakciách.
2.
Pri výkone svojich práv podľa odseku 1 súd venuje primeranú pozornosť akýmkoľvek vyhláseniam štátu, zmluvnej strany, za predpokladu, že takéto vyhlásenie môže byť účinné bez toho, aby sa poškodili záujmy súdu.
Článok 11
Výhody v súvislosti so spojmi
1.
So súdom sa na území každého štátu, zmluvnej strany, zaobchádza na účely jeho úradnej komunikácie a korešpondencie aspoň na takej úrovni, akú poskytujú príslušné štáty, zmluvné strany, akejkoľvek medzivládnej organizácii alebo diplomatickej misii vo veciach priorít, sadzieb a daní vzťahujúcich sa na poštu a rôzne formy komunikácie a korešpondencie.
2.
Úradná komunikácia alebo korešpondencia súdu nepodlieha cenzúre.
3.
Súd môže používať všetky primerané prostriedky komunikácie vrátane elektronických komunikačných prostriedkov a má právo používať kódy alebo šifry na svoju úradnú komunikáciu a korešpondenciu. Úradná komunikácia a korešpondencia súdu sú nedotknuteľné.
4.
Súd má právo posielať a prijímať korešpondenciu a ostatné materiály alebo komunikácie prostredníctvom kuriéra alebo v zapečatenej batožine, ktoré majú tie isté výsady, imunity a výhody ako diplomatickí kuriéri a ich batožina.
5.
Súd má právo prevádzkovať rozhlasové a iné telekomunikačné zariadenie na akejkoľvek frekvencii, ktorú mu pridelili štáty, zmluvné strany, v súlade s ich vnútroštátnymi postupmi. Štáty, zmluvné strany, sa majú usilovať prideliť súdu, pokiaľ je to možné, frekvencie, o ktoré žiadal.
Článok 12
Výkon úloh súdu mimo hlavného sídla
V prípade, že podľa článku 3 ods. 3 štatútu súd považuje za žiaduce zasadať na inom mieste než vo svojom hlavnom sídle v Haagu v Holandsku, môže súd uzavrieť s príslušným štátom dojednanie týkajúce sa poskytnutia primeraných mechanizmov na výkon jeho úloh.
Článok 13
Predstavitelia štátov zúčastňujúci sa zhromaždenia a jeho pomocných orgánov a predstavitelia medzivládnych organizácií
1.
Predstavitelia štátov, zmluvných strán štatútu, zúčastňujúci sa zhromaždenia a jeho pomocných orgánov, predstavitelia iných štátov, ktorí sa môžu zúčastňovať na zasadnutí zhromaždenia a jeho pomocných orgánov ako pozorovatelia v súlade s článkom 112 ods. 1 štatútu, a predstavitelia štátov a medzivládnych organizácií pozvaných na zasadnutia zhromaždenia a jeho pomocných orgánov počas výkonu svojej úradnej funkcie a počas svojej cesty na miesto zasadnutia a z neho požívajú tieto výsady a imunity:
a)
imunitu voči zadržaniu alebo väzbe,
b)
imunitu voči akémukoľvek právnemu konaniu v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a so všetkými činmi vykonanými v ich úradnom postavení; takáto imunita sa bude i naďalej poskytovať bez ohľadu na to, že takéto osoby mohli prestať vykonávať svoju funkciu ako predstavitelia,
c)
nedotknuteľnosť všetkých písomností a dokumentov v akejkoľvek podobe,
d)
právo používať kódy alebo šifry, prijímať písomnosti a dokumenty alebo korešpondenciu prostredníctvom kuriéra alebo v zapečatenej batožine a prijímať a posielať elektronickú komunikáciu,
e)
vyňatie z prisťahovaleckých obmedzení, požiadaviek na registráciu cudzincov a povinnej vojenskej služby v štátoch, zmluvných stranách, do ktorých pricestujú alebo ktorými prechádzajú pri výkone svojej funkcie,
f)
tie isté výsady v súvislosti s menovými a výmennými mechanizmami, aké sa poskytujú predstaviteľom zahraničných vlád počas dočasných oficiálnych misií,
g)
tie isté imunity a výhody v súvislosti s ich osobnou batožinou, aké sa poskytujú diplomatickým zástupcom podľa Viedenského dohovoru,
h)
tú istú ochranu a repatriačné výhody, aké sa poskytujú diplomatickým zástupcom v čase medzinárodnej krízy podľa Viedenského dohovoru,
i)
také iné výsady, imunity a výhody, ktoré nie sú v protiklade s vyššie uvedenými, aké požívajú diplomatickí zástupcovia, s výnimkou toho, že nemajú nárok žiadať oslobodenie tovaru od cla pri dovoze (iného ako súčasť ich osobnej batožiny) alebo spotrebných daní, alebo daní z predaja.
2.
Tam, kde daňová povinnosť akéhokoľvek druhu závisí od pobytu, sa za obdobie pobytu nepovažujú tie obdobia, počas ktorých sa predstavitelia uvedení v odseku 1 zúčastňujúci sa na zasadnutiach zhromaždenia a jeho pomocných orgánov zdržiavajú v štáte, zmluvnej strane, pri plnení svojich povinností.
3.
Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa nepoužijú v prípade vzťahu medzi predstaviteľom a úradmi štátu, zmluvnej strany, ktorého občanom je daný predstaviteľ, alebo štátom, zmluvnou stranou, alebo medzivládnou organizáciou, ktorých je predstaviteľom.
Článok 14
Predstavitelia štátov zúčastňujúci sa na konaní súdu
Predstavitelia štátov zúčastňujúci sa na konaní súdu počas výkonu svojich oficiálnych úloh a počas svojich ciest na miesto súdneho konania a z neho požívajú výsady a imunity uvedené v článku 13.
Článok 15
Sudcovia, prokurátor, zástupcovia prokurátora a tajomník
1.
Sudcovia, prokurátor, zástupcovia prokurátora a tajomník v čase, keď sú angažovaní na prácu pre súd alebo v súvislosti s činnosťou súdu, požívajú také isté výsady a imunity, aké sa udeľujú vedúcim diplomatických misií, a po uplynutí ich funkčného obdobia sa im naďalej poskytuje imunita voči právnym konaniam akéhokoľvek druhu v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a s činmi vykonanými v ich úradnom postavení.
2.
Sudcom, prokurátorovi, zástupcom prokurátora a tajomníkovi a členom ich rodín, ktorí tvoria súčasť ich domácností, sa poskytne každá možnosť na opustenie krajiny, kde sa nachádzajú, a na vstup do krajiny, kde súd zasadá, a na jej opustenie. Sudcovia, prokurátor, zástupcovia prokurátora a tajomník pri cestách v súvislosti s výkonom ich funkcií požívajú vo všetkých štátoch, zmluvných stranách, cez ktoré prechádzajú, všetky výsady, imunity a výhody poskytované štátmi, zmluvnými stranami, diplomatickým zástupcom za podobných okolností podľa Viedenského dohovoru.
3.
Ak sa sudca, prokurátor, zástupca prokurátora alebo tajomník zdržiava v ktoromkoľvek štáte, zmluvnej strane, inom ako štát, ktorého je občanom alebo v ktorom má trvalý pobyt, aby bol k dispozícii súdu, poskytujú sa jemu a členom jeho rodiny, ktorí tvoria súčasť jeho domácnosti, diplomatické výsady, imunity a výhody počas obdobia pobytu.
4.
Sudcom, prokurátorovi, zástupcom prokurátora a tajomníkovi a členom ich rodín, ktorí tvoria súčasť ich domácností, sa poskytujú v čase medzinárodnej krízy rovnaké repatriačné výhody, aké sa poskytujú diplomatickým zástupcom podľa Viedenského dohovoru.
5.
Odseky 1 až 4 tohto článku sa vzťahujú na sudcov súdu dokonca aj po tom, ako uplynulo ich funkčné obdobie, ak pokračujú vo výkone svojich úloh v súlade s článkom 36 ods. 10 štatútu.
6.
Platy, služobné požitky a diéty vyplatené súdom sudcom, prokurátorovi, zástupcom prokurátora a tajomníkovi sú oslobodené od zdaňovania. Tam, kde daňová povinnosť akéhokoľvek druhu závisí od pobytu, sa za obdobie pobytu nepovažujú tie obdobia, počas ktorých sa sudcovia, prokurátor, zástupcovia prokurátora a tajomník zdržiavajú v štáte, zmluvnej strane, pri plnení svojich funkcií. Štáty, zmluvné strany, môžu zohľadniť tieto platy, služobné požitky a diéty pri odhade výšky daní uplatňovaných na príjem z iných zdrojov.
7.
Štáty, zmluvné strany, nemajú povinnosť oslobodiť od dane z príjmu dôchodky a renty vyplácané bývalým sudcom, prokurátorom a tajomníkom a osobám od nich závislým.
Článok 16
Zástupca tajomníka, pracovníci úradu prokurátora a pracovníci sekretariátu
1.
Zástupca tajomníka, pracovníci úradu prokurátora a pracovníci sekretariátu požívajú také výsady, imunity a výhody, ktoré sú potrebné na nezávislý výkon ich funkcie. Udeľuje sa im
a)
imunita voči zadržaniu alebo väzbe a voči zaisteniu ich osobnej batožiny,
b)
imunita voči akémukoľvek právnemu konaniu v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a so všetkými činmi vykonanými v ich úradnom postavení; takáto imunita bude poskytnutá aj po ukončení ich pracovného pomeru so súdom,
c)
nedotknuteľnosť všetkých úradných písomností a dokumentov v akejkoľvek podobe a materiálov,
d)
oslobodenie od zdaňovania platov, služobných požitkov a diét, ktoré im vyplatil súd; štáty, zmluvné strany, môžu zohľadniť tieto platy, služobné požitky a diéty pri odhade výšky daní uplatňovaných na príjem z iných zdrojov,
e)
oslobodenie od povinnej vojenskej služby,
f)
oslobodenie od prisťahovaleckých obmedzení alebo registrácie cudzincov pre nich a členov ich rodín, ktorí tvoria súčasť ich domácností,
g)
oslobodenie od kontroly osobnej batožiny, ak neexistujú vážne dôvody domnievať sa, že batožina obsahuje predmety, ktorých dovoz alebo vývoz je zakázaný zákonom alebo sa riadi predpismi o karanténe príslušného štátu, zmluvnej strany; kontrola sa v takomto prípade vykonáva v prítomnosti dotknutého úradníka,
h)
v súvislosti s menovými a výmennými službami tie isté výsady, aké sa udeľujú porovnateľným úradníkom diplomatických misií zriadených v príslušnom štáte, zmluvnej strane,
i)
tie isté repatriačné výhody im a členom ich rodín, ktorí tvoria súčasť ich domácností, aké sa udeľujú diplomatickým zástupcom v čase medzinárodnej krízy podľa Viedenského dohovoru,
j)
právo dovážať s oslobodením od cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze, s výnimkou poplatkov za služby, ich nábytok a predmety osobnej spotreby v čase prvého nástupu na miesto v príslušnom štáte, zmluvnej strane, a znovu vyviezť bez cla a daní svoj nábytok a predmety osobnej spotreby do krajiny trvalého pobytu.
2.
Štáty, zmluvné strany, nemajú povinnosť oslobodiť od dane z príjmu dôchodky alebo renty vyplácané bývalým zástupcom tajomníka, pracovníkom úradu prokurátora, pracovníkom sekretariátu a osobám od nich závislým.
Článok 17
Miestny personál inak nepokrytý touto dohodou
Miestnemu personálu súdu inak nepokrytému touto dohodou sa udeľuje imunita voči právnym konaniam v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a so všetkými činmi vykonanými v ich úradnom postavení pre súd. Takáto imunita pokračuje po ukončení ich pracovného pomeru so súdom pre činnosti vykonané v mene súdu. Počas ich pracovného pomeru sa im udelia také ďalšie výhody, aké sú potrebné na nezávislý výkon ich funkcie pre súd.
Článok 18
Právny zástupca a osoby pomáhajúce obhajcovi
1.
Právny zástupca požíva tieto výsady, imunity a výhody v rozsahu potrebnom na nezávislý výkon jeho úloh vrátane času stráveného na cestách v súvislosti s výkonom jeho úloh a na základe predloženia certifikátu uvedeného v odseku 2 tohto článku:
a)
imunitu voči zadržaniu alebo väzbe a voči zaisteniu jeho osobnej batožiny,
b)
imunitu voči akémukoľvek právnemu konaniu v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a so všetkými činmi vykonanými pri jeho funkcii; takáto imunita bude poskytnutá aj po tom, ako prestal vykonávať svoje funkcie,
c)
nedotknuteľnosť všetkých písomností a dokumentov v akejkoľvek podobe a materiálov súvisiacich s výkonom jeho funkcie,
d)
na účely komunikácie pri výkone svojej funkcie ako právny zástupca právo prijímať a posielať písomnosti a dokumenty v akejkoľvek podobe,
e)
oslobodenie od prisťahovaleckých obmedzení alebo registrácie cudzincov,
f)
oslobodenie od kontroly osobnej batožiny, ak neexistujú vážne dôvody domnievať sa, že batožina obsahuje predmety, ktorých dovoz alebo vývoz je zakázaný zákonom alebo sa riadi predpismi o karanténe príslušného štátu, zmluvnej strany; kontrola sa v takomto prípade vykonáva v prítomnosti dotknutého právneho zástupcu,
g)
v súvislosti s menovými a výmennými službami tie isté výsady, aké sa poskytujú predstaviteľom zahraničných vlád počas dočasných oficiálnych misií,
h)
tie isté repatriačné výhody, aké sa udeľujú diplomatickým zástupcom v čase medzinárodnej krízy podľa Viedenského dohovoru.
2.
Po vymenovaní právneho zástupcu v súlade so štatútom, Pravidlami súdneho konania a vykonávania dôkazov a nariadeniami súdu dostane právny zástupca certifikát podpísaný tajomníkom na obdobie potrebné na výkon jeho funkcií. Takýto certifikát sa odoberie, ak sa právomoc alebo mandát skončí skôr než platnosť certifikátu.
3.
Tam, kde daňová povinnosť akéhokoľvek druhu závisí od pobytu, sa za obdobia pobytu nepovažujú tie obdobia, počas ktorých sa právny zástupca zdržiaval v štáte, zmluvnej strane, pre výkon svojej funkcie.
4.
Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú mutatis mutandis na osoby pomáhajúce obhajcovi v súlade s pravidlom 22 Pravidiel súdneho konania a vykonávania dôkazov.
Článok 19
Svedkovia
1.
Svedkovia požívajú tieto výsady, imunity a výhody v rozsahu potrebnom pre ich účasť pred súdom na účely poskytnutia dôkazu vrátane času stráveného na cestách v súvislosti s ich účasťou pred súdom, a to na základe predloženia dokumentu uvedeného v odseku 2 tohto článku:
a)
imunitu voči zadržaniu alebo väzbe,
b)
bez toho, aby bolo dotknuté písmeno d) tohto odseku, imunitu voči zaisteniu ich osobnej batožiny, ak neexistujú vážne dôvody domnievať sa, že batožina obsahuje predmety, ktorých dovoz alebo vývoz je zakázaný zákonom alebo sa riadi predpismi o karanténe príslušného štátu, zmluvnej strany,
c)
imunitu voči akémukoľvek právnemu konaniu v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a so všetkými činmi vykonanými v priebehu svedeckej výpovede; takáto imunita sa poskytuje aj po ukončení ich účasti a svedeckej výpovede pred súdom,
d)
nedotknuteľnosť všetkých písomností a dokumentov v akejkoľvek podobe a materiálov súvisiacich s ich svedeckou výpoveďou,
e)
na účely ich komunikácie so súdom a s právnym zástupcom v súvislosti s ich svedeckou výpoveďou právo prijímať a posielať písomnosti a dokumenty v akejkoľvek podobe,
f)
oslobodenie od prisťahovaleckých obmedzení alebo registrácie cudzincov, pokiaľ cestujú na účely svojej svedeckej výpovede,
g)
tie isté repatriačné výhody, aké sa udeľujú diplomatickým zástupcom v čase medzinárodnej krízy podľa Viedenského dohovoru.
2.
Svedkovia, ktorí požívajú výsady, imunity a výhody uvedené v odseku 1 tohto článku, dostanú od súdu dokument potvrdzujúci, že ich účasť vyžaduje súd, s uvedením časového úseku, počas ktorého je účasť potrebná.
Článok 20
Obete
1.
Obete zúčastňujúce sa na konaní v súlade s pravidlami 89 až 91 Pravidiel súdneho konania a vykonávania dôkazov požívajú tieto výsady, imunity a výhody v rozsahu potrebnom pre ich účasť pred súdom vrátane času stráveného na cestách v súvislosti s ich účasťou pred súdom, a to na základe predloženia dokumentu uvedeného v odseku 2 tohto článku:
a)
imunitu voči zadržaniu alebo väzbe,
b)
imunitu voči zaisteniu ich osobnej batožiny, ak neexistujú vážne dôvody domnievať sa, že batožina obsahuje predmety, ktorých dovoz alebo vývoz je zakázaný zákonom alebo sa riadi predpismi o karanténe príslušného štátu, zmluvnej strany,
c)
imunitu voči akémukoľvek právnemu konaniu v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a so všetkými činmi vykonanými v priebehu ich účasti pred súdom; takáto imunita je naďalej poskytovaná aj po ukončení ich účasti pred súdom,
d)
oslobodenie od prisťahovaleckých obmedzení alebo registrácie cudzincov, pokiaľ cestujú na súd a zo súdu na účely ich účasti.
2.
Obete zúčastňujúce sa na konaní v súlade s pravidlami 89 až 91 Pravidiel súdneho konania a vykonávania dôkazov, ktoré požívajú výsady, imunity a výhody uvedené v odseku 1 tohto článku, dostanú od súdu dokument potvrdzujúci ich účasť na konaní súdu s uvedením časového úseku pre takúto účasť.
Článok 21
Znalci
1.
Znalci vykonávajúci funkcie pre súd požívajú tieto výsady, imunity a výhody v rozsahu potrebnom na nezávislý výkon ich funkcie vrátane času stráveného na cestách v súvislosti s výkonom ich funkcie, a to na základe predloženia dokumentu uvedeného v odseku 2 tohto článku:
a)
imunitu voči zadržaniu alebo väzbe a voči zaisteniu ich osobnej batožiny,
b)
imunitu voči akémukoľvek právnemu konaniu v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a so všetkými činmi vykonanými v priebehu plnenia ich funkcie pre súd; takáto imunita je naďalej poskytovaná aj po ukončení ich funkcie,
c)
nedotknuteľnosť všetkých písomností a dokumentov v akejkoľvek podobe a materiálov súvisiacich s ich funkciou pre súd,
d)
na účely ich komunikácie so súdom právo prijímať a posielať písomnosti a dokumenty v akejkoľvek podobe a materiály súvisiace s ich funkciou pre súd prostredníctvom kuriéra alebo v zapečatenej batožine,
e)
oslobodenie od kontroly osobnej batožiny, ak neexistujú vážne dôvody domnievať sa, že batožina obsahuje predmety, ktorých dovoz alebo vývoz je zakázaný zákonom alebo sa riadi predpismi o karanténe príslušného štátu, zmluvnej strany; kontrola sa v takomto prípade vykonáva v prítomnosti dotknutého znalca,
f)
tie isté výsady v súvislosti s menovými a výmennými službami, aké sa udeľujú predstaviteľom zahraničných vlád počas dočasných oficiálnych misií,
g)
tie isté repatriačné výhody, aké sa udeľujú diplomatickým zástupcom v čase medzinárodnej krízy podľa Viedenského dohovoru,
h)
oslobodenie od prisťahovaleckých obmedzení alebo registrácie cudzincov v súvislosti s ich funkciami, ako je určené v dokumente uvedenom v odseku 2 tohto článku.
2.
Znalci, ktorí požívajú výsady, imunity a výhody uvedené v odseku 1 tohto článku, dostanú od súdu dokument potvrdzujúci, že vykonávajú pre súd funkcie, s uvedením časového úseku, počas ktorého budú ich funkcie trvať.
Článok 22
Ďalšie osoby, ktorých prítomnosť sa vyžaduje v sídle súdu
1.
Ďalšie osoby, ktorých prítomnosť sa vyžaduje v sídle súdu, požívajú v miere potrebnej na ich prítomnosť v sídle súdu vrátane času stráveného na cestách v súvislosti s ich prítomnosťou výsady, imunity a výhody ustanovené v článku 20 ods. 1 písm. a) až d) tejto dohody na základe predloženia dokumentu uvedeného v odseku 2 tohto článku.
2.
Ďalšie osoby, ktorých prítomnosť sa vyžaduje v sídle súdu, dostanú od súdu dokument potvrdzujúci, že ich prítomnosť v sídle súdu sa vyžaduje, s uvedením časového úseku, počas ktorého je ich prítomnosť potrebná.
Článok 23
Štátni občania a osoby s trvalým pobytom
V čase podpisu, ratifikácie, prijatia, schválenia alebo prístupu môže každý štát vyhlásiť, že
a)
bez toho, aby bol dotknutý odsek 6 čl. 15 a odsek 1 písm. d) čl. 16, osoba uvedená v článkoch 15, 16, 18, 19 a 21 na území štátu, zmluvnej strany, ktorého je štátnym občanom alebo kde má trvalý pobyt, požíva len tieto výsady a imunity v rozsahu potrebnom na nezávislý výkon jej funkcie alebo na jej účasť, alebo svedeckú výpoveď pred súdom:
i)
imunitu voči zadržaniu a väzbe,
ii)
imunitu voči akémukoľvek právnemu konaniu v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a činmi vykonanými v priebehu plnenia jej funkcie pre súd alebo účasti, alebo svedeckej výpovede; takáto imunita je naďalej poskytovaná aj po ukončení výkonu funkcie pre súd alebo účasti, alebo svedeckej výpovede pred súdom,
(iii)
nedotknuteľnosť všetkých písomností a dokumentov v akejkoľvek podobe a materiálov súvisiacich s výkonom jej funkcie pre súd alebo jej účasťou, alebo svedeckou výpoveďou pred súdom,
(iv)
na účely svojej komunikácie so súdom a pre osobu uvedenú v článku 19 na účely komunikácie so svojím právnym zástupcom v súvislosti s jej svedeckou výpoveďou právo prijímať a posielať písomnosti v akejkoľvek podobe,
b)
osoba uvedená v článkoch 20 a 22 požíva na území štátu, zmluvnej strany, ktorého je štátnym občanom alebo kde má trvalý pobyt, len tieto výsady a imunity v miere potrebnej pre jej účasť pred súdom:
(i)
imunitu voči osobnému zatknutiu a väzbe,
(ii)
imunitu voči akémukoľvek právnemu konaniu v súvislosti s ústnymi alebo písomnými výrokmi a so všetkými činmi vykonanými v priebehu jej účasti pred súdom; takáto imunita je naďalej poskytovaná aj po ukončení jej účasti pred súdom.
Článok 24
Spolupráca s úradmi štátov, zmluvných strán
1.
Súd vždy spolupracuje s príslušnými úradmi štátov, zmluvných strán, aby uľahčil vykonávanie ich právnych predpisov a zabránil výskytu akéhokoľvek zneužívania v súvislosti s výsadami, imunitami a výhodami uvedenými v tejto dohode.
2.
Bez toho, aby boli dotknuté ich výsady a imunity, je povinnosťou všetkých osôb požívajúcich výsady a imunity podľa tejto dohody rešpektovať právne predpisy štátu, zmluvnej strany, na území ktorého sa služobne pre súd zdržiavajú alebo územím ktorého takto služobne prechádzajú. Taktiež majú povinnosť nezasahovať do vnútorných záležitostí tohto štátu.
Článok 25
Zrieknutie sa výsad a imunít ustanovených v článkoch 13 a 14
Výsady a imunity ustanovené v článkoch 13 a 14 tejto dohody sa neposkytujú predstaviteľom štátov a medzivládnych organizácií na ich osobný prospech, ale na zabezpečenie nezávislého výkonu ich funkcií v súvislosti s prácou zhromaždenia, jeho pomocných orgánov a súdu. V dôsledku toho štáty, zmluvné strany, majú nielen právo, ale aj povinnosť zrieknuť sa výsad a imunít ich predstaviteľov v každom prípade, kde by podľa názoru týchto štátov prekážali výkonu spravodlivosti, a možno sa ich zrieknuť bez toho, aby bol dotknutý účel, na ktorý sa výsady a imunity poskytli. Štátom, ktoré nie sú zmluvnými stranami tejto dohody, a medzivládnym organizáciám sa udeľujú výsady a imunity ustanovené v článkoch 13 a 14 tejto dohody s tým, že sa rozumie, že preberajú na seba tú istú povinnosť v súvislosti so zrieknutím sa.
Článok 26
Zrieknutie sa výsad a imunít ustanovených v článkoch 15 až 22
1.
Výsady a imunity ustanovené v článkoch 15 až 22 tejto dohody sa udeľujú v záujme dobrého výkonu spravodlivosti, a nie na osobný prospech týchto osôb. Týchto výsad a imunít sa možno zrieknuť v súlade s článkom 48 ods. 5 štatútu a ustanoveniami tohto článku a je tu aj povinnosť urobiť tak v každom prípade, kde by prekážali výkonu spravodlivosti, a možno sa ich zrieknuť bez toho, aby bol dotknutý účel, na ktorý sa poskytli.
2.
Výsad a imunít sa možno zrieknuť
a)
v prípade sudcu alebo prokurátora absolútnou väčšinou sudcov,
b)
v prípade tajomníka prostredníctvom predsedníctva,
c)
v prípade zástupcov prokurátora a pracovníkov úradu prokurátora prostredníctvom prokurátora,
d)
v prípade zástupcu tajomníka a pracovníkov sekretariátu prostredníctvom tajomníka,
e)
v prípade personálu uvedeného v článku 17 prostredníctvom vedúceho orgánu súdu, ktorý zamestnáva takýto personál,
f)
v prípade právneho zástupcu a osôb pomáhajúcich obhajcovi prostredníctvom predsedníctva,
g)
v prípade svedkov a obetí prostredníctvom predsedníctva,
h)
v prípade znalcov prostredníctvom vedúceho orgánu súdu, ktorý vymenúva znalca,
i)
v prípade ďalších osôb, ktorých prítomnosť sa vyžaduje v sídle súdu, prostredníctvom predsedníctva.
Článok 27
Sociálne zabezpečenie
Odo dňa, keď súd zriadi systém sociálneho zabezpečenia, osoby uvedené v článkoch 15, 16 a 17 sú v súvislosti so službami poskytnutými súdu oslobodené od povinných príspevkov do vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia.
Článok 28
Oznámenie
Tajomník pravidelne oznamuje všetkým štátom, zmluvným stranám, kategórie a mená sudcov, prokurátora, zástupcov prokurátora, tajomníka, zástupcu tajomníka, pracovníkov úradu prokurátora, pracovníkov sekretariátu a právnych zástupcov, na ktorých sa ustanovenia tejto dohody vzťahujú. Tajomník tiež informuje štáty, zmluvné strany, o akýchkoľvek zmenách v postavení týchto osôb.
Článok 29
Laissez-passer
Štáty, zmluvné strany, uznávajú a akceptujú laissez-passer Organizácie Spojených národov alebo cestovný doklad vydaný sudcom, prokurátorovi, zástupcom prokurátora, tajomníkovi, zástupcovi tajomníka, pracovníkom úradu prokurátora a pracovníkom sekretariátu súdom ako platný cestovný doklad.
Článok 30
Víza
Žiadosti o víza alebo vstupné, alebo výstupné povolenia, pokiaľ sa tieto vyžadujú od všetkých osôb, ktoré sú držiteľmi laissez-passer Organizácie Spojených národov alebo cestovného dokladu vydaného súdom, a tiež od osôb uvedených v článkoch 18 až 22 tejto dohody, ktoré majú certifikát vydaný súdom potvrdzujúci, že cestujú služobne vo veciach súdu, majú štáty, zmluvné strany, vybavovať čo najrýchlejšie a poskytovať bezplatne.
Článok 31
Riešenie sporov s tretími stranami
Súd bez toho, aby boli dotknuté právomoci a zodpovednosť zhromaždenia podľa štatútu, urobí opatrenia pre primerané spôsoby riešenia
a)
sporov vznikajúcich zo zmlúv a z iných sporov súkromnoprávnej povahy, ktorých je súd účastníkom,
b)
sporov týkajúcich sa akejkoľvek osoby uvedenej v tejto dohode, ktorá z dôvodu svojho úradného postavenia alebo funkcie v súvislosti so súdom požíva imunitu, ak nedošlo k zrieknutiu sa imunity.
Článok 32
Riešenie sporov pri výklade alebo vykonávaní tejto dohody
1.
Všetky spory vznikajúce z výkladu alebo vykonávania tejto dohody medzi dvomi alebo viacerými štátmi, zmluvnými stranami, alebo medzi súdom a štátom, zmluvnou stranou, sa majú riešiť konzultáciami, rokovaniami alebo iným dohodnutým spôsobom riešenia.
2.
Ak sa spor neurovná v súlade s odsekom 1 tohto článku do troch mesiacov po písomnej žiadosti jedného z účastníkov tohto sporu, tak sa na žiadosť ktorejkoľvek strany postúpi arbitrážnemu tribunálu podľa postupu ustanoveného v odsekoch 3 až 6 tohto článku.
3.
Arbitrážny tribunál bude zložený z troch členov: každá strana sporu vyberie po jednom členovi a tretieho, ktorý bude predsedom tribunálu, vyberú títo dvaja členovia. Ak niektorá strana nevymenovala svojho člena tribunálu do dvoch mesiacov po vymenovaní člena druhou stranou, môže táto druhá strana požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora o takéto vymenovanie. Ak by sa prví dvaja členovia nedohodli na vymenovaní predsedu tribunálu do dvoch mesiacov po ich vymenovaní, ktorákoľvek strana môže požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vybral predsedu.
4.
Ak sa účastníci sporu nedohodli inak, arbitrážny tribunál si stanoví vlastný procesný postup a náklady znášajú účastníci podľa určenia tribunálom.
5.
Arbitrážny tribunál, ktorý rozhoduje väčšinou hlasov, rozhodne o spore na základe ustanovení tejto dohody a aplikovateľných noriem medzinárodného práva. Rozhodnutie arbitrážneho tribunálu je konečné a záväzné pre účastníkov sporu.
6.
Rozhodnutie arbitrážneho tribunálu sa oznámi účastníkom sporu, tajomníkovi a generálnemu tajomníkovi.
Článok 33
Použiteľnosť tejto dohody
Táto dohoda sa nedotýka príslušných noriem medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva.
Článok 34
Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie alebo prístup
1.
Táto dohoda je otvorená na podpis pre všetky štáty od 10. septembra 2002 do 30. júna 2004 v hlavnom sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku.
2.
Táto dohoda podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatárskymi štátmi. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sa uložia u generálneho tajomníka.
3.
Táto dohoda ostane otvorená na prístup pre všetky štáty. Listiny o prístupe sa uložia u generálneho tajomníka.
Článok 35
Nadobudnutie platnosti
1.
Táto dohoda nadobudne platnosť tridsať dní po uložení desiatej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe u generálneho tajomníka.
2.
Dohoda nadobudne pre každý štát, ktorý ratifikoval, prijal, schválil túto dohodu alebo k nej pristúpil po uložení desiatej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe, platnosť tridsiaty deň po uložení jeho ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe u generálneho tajomníka.
Článok 36
Zmeny
1.
Každý štát, zmluvná strana, môže písomnou komunikáciou adresovanou sekretariátu zhromaždenia navrhnúť zmeny tejto dohody. Sekretariát postúpi takúto komunikáciu všetkým štátom, zmluvným stranám, a byru zhromaždenia so žiadosťou, aby štáty, zmluvné strany, oznámili sekretariátu, či podporia revíznu konferenciu štátov, zmluvných strán, ktorá by návrh prerokovala.
2.
Ak väčšina štátov, zmluvných strán, oznámi sekretariátu do troch mesiacov odo dňa postúpenia sekretariátom zhromaždenia, že podporí revíznu konferenciu, sekretariát informuje byro zhromaždenia ohľadom zvolania takejto konferencie spolu s ďalším riadnym alebo osobitným zasadnutím zhromaždenia.
3.
Prijatie zmeny, pri ktorej sa nedá dosiahnuť konsenzus, si vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných a hlasujúcich štátov, zmluvných strán, za predpokladu, že je prítomná väčšina štátov, zmluvných strán.
4.
Byro zhromaždenia okamžite oznámi generálnemu tajomníkovi akúkoľvek zmenu, ktorú prijali štáty, zmluvné strany, na revíznej konferencii. Generálny tajomník postúpi všetkým štátom, zmluvným stranám, a signatárskym štátom každú zmenu, ktorá bola prijatá na revíznej konferencii.
5.
Zmena nadobudne platnosť pre štáty, zmluvné strany, ktoré ratifikovali alebo prijali zmenu, šesťdesiat dní po tom, ako dve tretiny štátov, ktoré boli zmluvnými stranami v deň prijatia zmeny, uložili ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí u generálneho tajomníka.
6.
Zmena nadobudne platnosť pre každý štát, zmluvnú stranu, ktorý ratifikoval alebo prijal zmenu po uložení požadovaného množstva ratifikačných listín alebo listín o prijatí, šesťdesiat dní po uložení jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí.
7.
Štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou tejto dohody po nadobudnutí platnosti zmeny v súlade s odsekom 5 tohto článku, sa v prípade nevyjadrenia iného úmyslu týmto štátom
a)
považuje za zmluvnú stranu tejto dohody v zmenenom znení a
b)
považuje sa za zmluvnú stranu dohody v nezmenenom znení vo vzťahu ku každému štátu, zmluvnej strane, ktorý nie je zmenou viazaný.
Článok 37
Výpoveď
1.
Každý štát, zmluvná strana, môže písomným oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi vypovedať túto dohodu. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok odo dňa prijatia oznámenia, ak oznámenie neuvádza neskorší dátum.
2.
Výpoveď sa nijako nedotýka povinnosti štátu, zmluvnej strany, plniť akékoľvek povinnosti zakotvené v tejto dohode, ktoré by sa naň vzťahovali podľa medzinárodného práva nezávisle od tejto dohody.
Článok 38
Depozitár
Generálny tajomník je depozitárom tejto dohody.
Článok 39
Autentické texty
Originál tejto dohody, ktorej arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske texty sú rovnako autentické, je uložený u generálneho tajomníka.
Na dôkaz toho podpísaní, ktorí boli na to riadne splnomocnení, podpísali túto dohodu.