419/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

419
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 13. júla 2004 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2004 z 12. mája 2004 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretá medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2004 z 22. júna 2004 pre sekciu technických služieb, biologických služieb a prvovýroby uzavretá medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 zo 7. júla 2004 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.
4. Dodatok č. 1 z 31. mája 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 20. mája 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským konzervárenským zväzom.