423/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

423
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.
výnos z 13. júla 2004 č. 3050/2004-II/1 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 uzavretá medzi Odborovým zväzom STAVBA a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a Dodatok č. 1 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze STAVBA a vo Zväze stavebných podnikateľov Slovenska.