425/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

425
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. októbra 2003 bola v Bukurešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi, terorizmu, ako aj inej závažnej trestnej činnosti.
V súlade s článkom 14 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 8. júla 2004.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody skončila sa platnosť Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Rumunska podpísanej v Bratislave 20. septembra 1993.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.