426/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

426
UZNESENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. júla 2004
k návrhu postupu sprístupnenia častí investičných zmlúv s PSA Peugeot Citroen, KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis podľa § 10 ods. 1 a § 10 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Vláda Slovenskej republiky schválila 14. júla 2004 návrh postupu sprístupnenia častí investičných zmlúv s PSA Peugeot Citroen, KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis podľa § 10 ods. 1 a § 10 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a rozhodla, že uskutočnenie stavby závodu na montáž automobilov v Žiline pre spoločnosť KIA Motors Corporation a stavby závodu na výrobu automobilových súčiastok a modulov v Žiline pre spoločnosť Hyundai Mobis je vo verejnom záujme.
v z. Ivan Mikloš v. r.