427/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

427
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 2004 bolo depozitárovi Charty Organizácie Spojených národov a Štatútu Medzinárodného súdneho dvora (San Francisco 26. jún 1945), generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov odovzdané Vyhlásenie Slovenskej republiky o uznaní záväznej príslušnosti Medzinárodného súdneho dvora v súlade s článkom 36 ods. 2 Štatútu.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s vyhlásením svojím uznesením č. 849 z 10. marca 2004 a prezident Slovenskej republiky vyhlásenie podpísal 11. mája 2004.
Vyhlásenie je účinné od 28. mája 2004.
K oznámeniu č. 427/2004 Z. z.
VYHLÁSENIE

Slovenskej republiky o uznaní záväznej príslušnosti Medzinárodného súdneho dvora
Menom Slovenskej republiky mám česť vyhlásiť, že Slovenská republika uznáva za záväznú ipso facto a bez osobitnej dohody vo vzťahu ku ktorémukoľvek štátu, ktorý prijíma rovnaký záväzok, teda pod podmienkou vzájomnosti, príslušnosť Medzinárodného súdneho dvora v súlade s článkom 36 ods. 2 Štatútu Súdu v ktoromkoľvek právnom spore, ktorý vznikne po dni podpisu tohto vyhlásenia vo vzťahu k situáciám alebo skutočnostiam, ku ktorým dôjde po tomto dátume.
Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na spory,
1.
o ktorých sa strany dohodli, že ich budú riešiť iným prostriedkom mierového urovnania,
2.
vo vzťahu ku ktorým ktorákoľvek druhá strana sporu prijala príslušnosť Medzinárodného súdneho dvora len vo vzťahu k tomuto sporu alebo na jeho účely alebo keď vyhlásenie o uznaní príslušnosti Súdu menom ktorejkoľvek druhej strany sporu bolo uložené menej ako dvanásť mesiacov pred podaním jednostrannej žiadosti predkladajúcej spor Súdu,
3.
týkajúce sa ochrany životného prostredia,
4.
týkajúce sa otázok, ktoré podľa medzinárodného práva patria výlučne do vnútornej právomoci Slovenskej republiky.
Slovenská republika si vyhradzuje právo kedykoľvek oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, a s účinnosťou od dňa obdržania takéhoto oznámenia pozmeniť alebo odvolať toto vyhlásenie.
V Bratislave 11. mája 2004
Rudolf Schuster v. r.