429/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

429
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z.
výnos z 15. júla 2004 č. SELP/K-15/3-357 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Výnos ustanovuje podmienky poskytovania dotácií občianskym združeniam a štátnemu podniku hospodáriacemu na území vojenského obvodu.
Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Výnos bol uverejnený v čiastke 25/2004 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.