430/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

430
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 13. júla 2004 č. 120.807/2004, ktorým sa ustanovujú platové relácie.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 30. mája 2003 č. 120.100/2003, ktorým sa ustanovujú platové relácie (oznámenie č. 191/2003 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.