434/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

434
ZÁKON
z 24. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., zákona č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 216/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z. a zákona č. 9/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 2 ods. 10 sa slovo „látka" nahrádza slovom „materiál".
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z. a zákona č. 382/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII položka 153 vrátane poznámok znie:
„Položka 153
a)
Oznámenie novej chemickej látky, ktorá sa bude uvádzať ročne na trh v množstve
1.
menšom ako 0,1 t .............................. 10 000 Sk
2.
0,1 t až v množstve menšom ako 1 t ..... 20 000 Sk
3.
1 t až v množstve menšom ako 10 t ...... 30 000 Sk
4.
10 t až v množstve menšom ako 100 t .. 40 000 Sk
5.
100 t až v množstve menšom ako 1 000 t ... 50 000 Sk
6.
1 000 t a v množstve nad 1 000 t ......... 60 000 Sk.
b)
Žiadosť o súhlas s dovozom alebo vývozom vybranej nebezpečnej látky .................................. 20 000 Sk
c)
Žiadosť o zvláštne označovanie obalov nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov36r) ......................................... 5 000 Sk.
Poznámky
1.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vzťahuje aj na chemické látky obsiahnuté v chemickom prípravku.
2.
Pri predložení dodatkovej dokumentácie k oznámeniu o dosiahnutí väčšieho množstva uvádzania novej chemickej látky ročne na trh alebo celkovo36s) je poplatník povinný doplatiť rozdiel poplatku podľa písmena a) bodov 1 až 6.
3.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa znižuje v prípade medziproduktu o 50 %.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36r a 36s znejú:
„36r)
§ 26 ods. 10 zákona č. 163/2001 Z. z.
36s)
§ 7 a 8 zákona č. 163/2001 Z. z.“.
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII sa položka 153a dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5.
Vydanie rozhodnutia o dočasnom uvedení biocídneho výrobku na trh .............................. 5 000 Sk“.
3.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII sa poznámka v položke 153a dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5.
Centrum pre chemické látky a prípravky vyberie poplatok podľa piateho bodu za žiadosť podanú podľa § 9 zákona č. 217/2003 Z. z.“.
4.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII sa položka 153a dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6.
Hodnotenie novej účinnej látky pred jej uvedením na trh ........................................ 6 000 000 Sk.“.
5.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII sa poznámka v položke 153a dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6.
Poplatok podľa šiesteho bodu tejto položky vyberie Centrum pre chemické látky a prípravky.“.
6.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti XV sa v položke 213 vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
7.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti XV sa v položke 213 písm. a) a b) za slovo „značky" vkladajú slová „a zodpovednostnej značky.".
Čl. VI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 128/2002 Z. z., zákonom č. 217/2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.