436/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

436
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. júla 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve
Vláda Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 časti A písm. d) sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4.
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy“.
Doterajšie body 4 až 44 sa označujú ako body 5 až 45.
2.
V prílohe č. 1 časti A písm. d) sa za novooznačený bod 45 vkladá nový bod 46, ktorý znie:
„46.
primárna starostlivosť o deti a dorast“.
Doterajšie body 45 až 54 sa označujú ako body 47 až 56.
3.
V § 4 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
v z. Ivan Mikloš v. r.