44/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2004 do 14.07.2004

44
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 26. januára 2004,
ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
postup pri úhrade nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie, pri poskytovaní príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a ďalšie podrobnosti zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie podľa § 46 zákona,
b)
dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na poskytovanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť, výšku príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a podľa príslušnosti k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8 zákona, obsah žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti podľa § 49 zákona,
c)
výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a ďalšie podrobnosti podľa § 50 zákona,
d)
dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51 zákona,
e)
dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, doklady k žiadosti o poskytovanie príspevku a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na sťahovanie za prácou podľa § 53 zákona,
f)
výšku príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa zriaďuje chránená dielňa alebo chránené pracovisko, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona,
g)
dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v závislosti od príslušnosti okresu k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57 zákona.
Postup pri úhrade nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie, pri poskytovaní príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a ďalšie podrobnosti zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie
§ 2
(1)
Pri úhrade nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie až do výšky 100 % a záujemcu o zamestnanie až do výšky 50 % sa postupuje tak, aby výška úhrady nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce na jednu vzdelávaciu aktivitu
a)
uchádzača o zamestnanie nepresiahla sumu 10 000 Sk,
b)
záujemcu o zamestnanie nepresiahla sumu 5 000 Sk.
(2)
Na účely zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie sa za náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie považujú:
a)
náklady, ktoré bezprostredne súvisia so zabezpečovaním vzdelávania a prípravy pre trh práce,
b)
výdavky na osobné ochranné pracovné prostriedky,
c)
poistné na poistenie pre prípad úrazu podľa osobitného predpisu1) počas vzdelávania a prípravy pre trh práce,
d)
poistenie zodpovednosti za škody spôsobené účastníkmi vzdelávania a prípravy pre trh práce,
e)
úhrada za lekárske vyšetrenie potrebné na zaradenie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
§ 3
(1)
Ak o príspevok na služby pre rodinu s deťmi písomne požiadajú rodičia, ktorí sú manželia, alebo oprávnené osoby podľa osobitného predpisu,2) ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní a na príprave pre trh práce a ktorí sa starajú o dieťa, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) môže poskytovať tento príspevok len jednému z rodičov alebo jednej z oprávnených osôb.
(2)
Príspevok na služby pre rodinu s deťmi sa uhrádza tak, aby úhrada časti preukázaných výdavkov nepresiahla sumu 1 200 Sk mesačne na jedno dieťa a na každé ďalšie dieťa nepresiahla sumu 900 Sk mesačne počas dĺžky trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie.
(3)
Súčasťou písomnej žiadosti o poskytovanie príspevku na služby pre rodinu s deťmi je
a)
kópia rodného listu dieťaťa,
b)
potvrdenie o návšteve predškolského zariadenia dieťaťom alebo doklad potvrdzujúci starostlivosť o dieťa fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti,
c)
záväzok uchádzača o zamestnanie nahlásiť úradu najneskôr do 15 kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho mesiaca zmenu v návšteve predškolského zariadenia dieťaťom alebo zmenu v starostlivosti o dieťa poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti.
§ 4
(1)
Za vážny zdravotný dôvod podľa § 46 ods. 9 zákona sa považuje taký zdravotný stav
a)
uchádzača o zamestnanie, ktorý je posúdený podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona ako nevyhovujúci na ďalšiu účasť na vzdelávaní a príprave pre trh práce,
b)
záujemcu o zamestnanie, ktorý je posúdený jeho ošetrujúcim lekárom ako nevyhovujúci na ďalšiu účasť na vzdelávaní a príprave pre trh práce.
(2)
Za vážny rodinný dôvod podľa § 46 ods. 9 zákona sa považuje najmä, ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy.
(3)
Za vážny osobný dôvod podľa § 46 ods. 9 zákona sa považuje najmä zdravotný stav blízkych osôb, ktorý vyžaduje osobnú celodennú starostlivosť uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie o takéto osoby.
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na poskytovanie príspevku, výška príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci, v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a podľa príslušnosti k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, obsah žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
§ 5
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť je najmenej štyri mesiace.
§ 6
(1)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytuje vo výške
a)
19 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona, ak samostatnú zárobkovú činnosť začne prevádzkovať alebo vykonávať uchádzač o zamestnanie, s výnimkou znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 zákona,
b)
26 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona, ak samostatnú zárobkovú činnosť začne prevádzkovať alebo vykonávať uchádzač o zamestnanie, s výnimkou znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 zákona, v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,
c)
27 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona, ak samostatnú zárobkovú činnosť začne prevádzkovať alebo vykonávať znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 zákona,
d)
36 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona, ak samostatnú zárobkovú činnosť začne prevádzkovať alebo vykonávať znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 zákona v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje.
(2)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa dosahuje aspoň 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytuje vo výške 18 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona, ak samostatnú zárobkovú činnosť začne prevádzkovať alebo vykonávať znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 zákona.
(3)
Poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť možno vyplácať až po predložení dokladov preukazujúcich náklady na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia týchto dokladov.
(4)
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje
a)
poštovou poukážkou alebo
b)
bezhotovostným prevodom.
§ 7
(1)
Písomná žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie a
b)
účel použitia príspevku.
(2)
Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť je okrem dokladov podľa § 49 ods. 8 zákona aj kópia oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.
§ 9
Výška príspevku a dĺžka poskytovania príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytnutie štátnej pomoci a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
(1)
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie je najmenej 12 mesiacov.
(2)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie poskytuje vo výške
a)
26 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 9 mesiacov a vo výške 13 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 6 mesiacov,
b)
26 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 12 mesiacov a vo výške 13 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 6 mesiacov, ak zamestnávateľ alebo jeho organizačná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva činnosť v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie poskytuje.
(3)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa dosahuje aspoň 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie poskytuje vo výške 26 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 13 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 6 mesiacov.
(4)
Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa poskytuje
a)
poštovou poukážkou alebo
b)
bezhotovostným prevodom.
§ 10
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na vykonávanie absolventskej praxe je najmenej 15 dní.
§ 11
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytovania príspevku na sťahovanie za prácou, doklady k žiadosti o poskytovanie príspevku a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na sťahovanie za prácou
(1)
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na sťahovanie za prácou je najmenej šesť mesiacov.
(2)
Súčasťou písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku na sťahovanie za prácou je
a)
pracovná zmluva uzatvorená so zamestnávateľom v mieste výkonu nového zamestnania,
b)
doklad preukazujúci zmenu trvalého pobytu,
c)
doklad preukazujúci výdavky súvisiace so sťahovaním.
(3)
V rámci výdavkov súvisiacich so sťahovaním za prácou sa uhrádzajú aj preukázané výdavky na nájomné a na platby súvisiace s užívaním bytu (platby za elektrinu, plyn, teplo a teplú vodu, vodné a stočné) v mieste výkonu nového zamestnania a výdavky na cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami.
(4)
Úrad vyplatí príspevok na sťahovanie za prácou do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov podľa odseku 2. Príspevok na sťahovanie za prácou sa poskytne
a)
poštovou poukážkou alebo
b)
bezhotovostným prevodom.
Výška príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa zriaďuje chránená dielňa alebo chránené pracovisko, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie
§ 12
(1)
Zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok podľa § 56 ods. 1 zákona poskytuje vo výške
a)
27 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
b)
36 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok podľa § 56 ods. 1 zákona poskytuje.
(2)
Zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa dosahuje aspoň 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok podľa § 56 ods. 1 zákona poskytuje vo výške 18 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 75 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.
(3)
Ak sa príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona poskytuje samostatne, jeho výška je najviac
a)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, ale najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky,
b)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, ale najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky a v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti je vyššia, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje,
c)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, ale najviac 75 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa dosahuje aspoň 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky.
§ 13
Podnikateľský zámer, ktorý je súčasťou žiadosti zamestnávateľa o poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a žiadosti o poskytnutie príspevku na úhradu preukázaných dodatočných nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, sa vypracúva v rozsahu a štruktúre určenej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
§ 14
(1)
Poskytnutý príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a poskytnutý príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska možno vyplácať až po predložení dokladov zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou preukazujúcich tieto náklady najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia týchto dokladov.
(2)
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa poskytuje zamestnávateľovi
a)
poštovou poukážkou alebo
b)
bezhotovostným prevodom.
Dĺžka vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, výška príspevku a dĺžka poskytovania príspevku v závislosti od príslušnosti okresu k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
§ 15
Dĺžka vedenia občana so zdravotným postihnutím v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti je najmenej štyri mesiace.
§ 16
(1)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa podľa § 57 ods. 1 zákona občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona poskytuje príspevok vo výške
a)
27 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na úhradu preukázaných nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, spolu najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,
b)
36 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na úhradu preukázaných nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, spolu najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje.
(2)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa dosahuje aspoň 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraný v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57 ods. 1 zákona poskytuje vo výške 18 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na úhradu preukázaných nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, spolu najviac 75 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.
(3)
Ak sa príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona poskytuje samostatne, jeho výška je najviac
a)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, ale najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky,
b)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, ale najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky a v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti je vyššia, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje,
c)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, ale najviac 75 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa dosahuje aspoň 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky.
§ 17
Podnikateľský zámer, ktorý je súčasťou písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku a žiadosti o poskytnutie príspevku na úhradu preukázaných dodatočných nákladov, sa vypracúva v rozsahu a štruktúre určenej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
§ 18
(1)
Poskytnutý príspevok na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku a poskytnutý príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov možno vyplácať až po predložení dokladov preukazujúcich tieto náklady najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia týchto dokladov.
(2)
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a na úhradu preukázaných dodatočných nákladov sa poskytuje
a)
poštovou poukážkou alebo
b)
bezhotovostným prevodom.
§ 19
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2004.
Ľudovít Kaník v. r.
1)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Napríklad zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3)
§ 23 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.