44/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 14.05.2006

44
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 26. januára 2004,
ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
výšku príspevku na jednu vzdelávaciu aktivitu pre uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie v závislosti od druhu vzdelávacej aktivity, výšku príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a ďalšie podrobnosti zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie podľa § 46 zákona,
b)
dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na poskytovanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť, výšku príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a podľa príslušnosti k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8 zákona, obsah žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti podľa § 49 zákona,
c)
výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci, od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti podľa § 50 zákona,
d)
dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51 zákona,
e)
výšku príspevku na dochádzku v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, doklady k žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku podľa § 53 zákona,
f)
výšku príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa zriaďuje chránená dielňa alebo chránené pracovisko, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona,
g)
dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v závislosti od príslušnosti okresu k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57 zákona.
Postup pri úhrade nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie, pri poskytovaní príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a ďalšie podrobnosti zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie
§ 2
Výška príspevku na jednu vzdelávaciu aktivitu pre uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie v závislosti od druhu vzdelávacej aktivity, výška príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a ďalšie podrobnosti zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie
(1)
Výška príspevku, ktorý poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad") dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce na jednu vzdelávaciu aktivitu pre uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie, je najviac
a)
50 000 Sk na vzdelávaciu aktivitu zameranú na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole počas jedného školského roka na účely získania dokladu o ukončení vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy, na základe projektov a programov podľa § 46 ods. 3 zákona,
b)
17 000 Sk na vzdelávanie a prípravu na konkrétne pracovné miesto u zamestnávateľa na základe jeho prísľubu na prijatie do zamestnania,
c)
17 000 Sk na vzdelávanie a prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
d)
12 500 Sk na inú vzdelávaciu aktivitu.
(2)
Uchádzač o zamestnanie, ktorému počas obdobia ustanoveného v § 46 ods. 4 zákona úrad zabezpečil druhú vzdelávaciu aktivitu alebo ďalšiu vzdelávaciu aktivitu, uhradí dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce doplatok do výšky 100 % nákladov na druhú vzdelávaciu aktivitu alebo na ďalšiu vzdelávaciu aktivitu v lehote dohodnutej v dohode podľa § 46 ods. 12 zákona. Výška doplatku sa určuje zo súm ustanovených v odseku 1.
(3)
Ak dodávateľ služby vzdelávania a prípravy pre trh práce zabezpečí po absolvovaní vzdelávacej aktivity uplatnenie uchádzača o zamestnanie na trhu práce v lehote dohodnutej v dohode podľa § 46 ods. 13 zákona, výška príspevku podľa odseku 1 sa zvýši, v závislosti od rozsahu aktivít a činností podľa § 46 ods. 3 druhej vety zákona, najviac o 20 %.
(4)
Úrad refunduje uchádzačovi o zamestnanie doplatok, ktorý uhradil dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 46 ods. 9 zákona, ak bol uchádzač o zamestnanie vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a) alebo b) zákona v lehote podľa § 46 ods. 5 písm. b) zákona, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa nástupu do zamestnania alebo odo dňa začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom.
(5)
Na účely zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie sa za náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie považujú
a)
náklady, ktoré bezprostredne súvisia so zabezpečovaním vzdelávania a prípravy pre trh práce,
b)
výdavky na osobné ochranné pracovné prostriedky,
c)
poistné na poistenie pre prípad úrazu podľa osobitného predpisu1) počas vzdelávania a prípravy pre trh práce,
d)
poistenie zodpovednosti za škody spôsobené účastníkmi vzdelávania a prípravy pre trh práce,
e)
úhrada za lekárske vyšetrenie potrebné na zaradenie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
§ 3
(1)
Ak o príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 10 zákona písomne požiadajú rodičia, ktorí sú manželia, alebo oprávnené osoby podľa osobitného predpisu,2) ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní a na príprave pre trh práce a ktorí sa starajú o dieťa, úrad môže poskytovať tento príspevok len jednému z rodičov alebo jednej z oprávnených osôb.
(2)
Príspevok na služby pre rodinu s deťmi sa uhrádza tak, aby úhrada časti preukázaných výdavkov nepresiahla sumu 1 200 Sk mesačne na jedno dieťa a na každé ďalšie dieťa nepresiahla sumu 900 Sk mesačne počas dĺžky trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie.
(3)
Súčasťou písomnej žiadosti o poskytovanie príspevku na služby pre rodinu s deťmi je
a)
kópia rodného listu dieťaťa,
b)
potvrdenie o návšteve predškolského zariadenia dieťaťom alebo doklad potvrdzujúci starostlivosť o dieťa fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti,
c)
záväzok uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie nahlásiť úradu najneskôr do 15 kalendárnych dní po uplynutí kalendárneho mesiaca zmenu v návšteve predškolského zariadenia dieťaťom alebo zmenu v starostlivosti o dieťa poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti.
§ 4
(1)
Za vážny zdravotný dôvod podľa § 46 ods. 14 zákona sa považuje taký zdravotný stav
a)
uchádzača o zamestnanie, ktorý je posúdený podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona ako nevyhovujúci na ďalšiu účasť na vzdelávaní a príprave pre trh práce,
b)
záujemcu o zamestnanie, ktorý je posúdený jeho ošetrujúcim lekárom ako nevyhovujúci na ďalšiu účasť na vzdelávaní a príprave pre trh práce.
(2)
Za vážny rodinný dôvod podľa § 46 ods. 14 zákona sa považuje najmä, ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy.
(3)
Za vážny osobný dôvod podľa § 46 ods. 14 zákona sa považuje najmä zdravotný stav blízkych osôb, ktorý vyžaduje osobnú celodennú starostlivosť uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie o takéto osoby.
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na poskytovanie príspevku, výška príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci, v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a podľa príslušnosti k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, obsah žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
§ 5
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť je najmenej štyri mesiace.
§ 6
(1)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytuje vo výške
a)
19 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona, ak samostatnú zárobkovú činnosť začne prevádzkovať alebo vykonávať uchádzač o zamestnanie, s výnimkou znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 zákona,
b)
26 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona, ak samostatnú zárobkovú činnosť začne prevádzkovať alebo vykonávať uchádzač o zamestnanie, s výnimkou znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 zákona, v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje,
c)
27 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona, ak samostatnú zárobkovú činnosť začne prevádzkovať alebo vykonávať znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 zákona,
d)
36 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona, ak samostatnú zárobkovú činnosť začne prevádzkovať alebo vykonávať znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 zákona v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje.
(2)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa dosahuje aspoň 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytuje vo výške 27 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona, ak samostatnú zárobkovú činnosť začne prevádzkovať alebo vykonávať znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 zákona.
(3)
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje
a)
poštovou poukážkou alebo
b)
bezhotovostným prevodom.
§ 7
(1)
Písomná žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie a
b)
účel použitia príspevku.
(2)
Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť je okrem dokladov podľa § 49 ods. 8 zákona aj kópia oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.
§ 9
Výška príspevku a dĺžka poskytovania príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci, od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
(1)
Dĺžka vedenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona je
a)
jeden mesiac u znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. h) zákona a u znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 50 ods. 2 zákona,
b)
najmenej 12 mesiacov u znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) až g) a písm. i) zákona, ak nie je znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 50 ods. 2 zákona.
(2)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie poskytuje
a)
zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť a nie je zamestnávateľom podľa písmena b), vo výške
1.
42 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 26 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 9 mesiacov,
2.
55 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 26 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 12 mesiacov, ak zamestnávateľ alebo jeho organizačná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva podnikateľskú činnosť alebo inú činnosť v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie poskytuje,
b)
zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom, alebo nimi zriadenou organizáciou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou poskytujúcou sociálne služby, zariadením sociálnych služieb, štátom uznanou cirkvou, náboženskou spoločnosťou alebo nimi zriadenou organizáciou, Slovenským Červeným krížom, Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave, Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči, výrobným družstvom invalidov, zariadením zriadeným podľa § 12 písm. h) zákona, školou a školským zariadením, zdravotníckym zariadením, rozpočtovou organizáciou a príspevkovou organizáciou v oblasti kultúry alebo mimovládnou organizáciou podľa § 52 ods. 5 písm. k) zákona, ktorá poskytuje sociálne služby, všeobecne prospešné služby alebo vykonáva verejnoprospešnú činnosť, vo výške
1.
55 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 26 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 9 mesiacov,
2.
74 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 26 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 12 mesiacov, ak zamestnávateľ alebo jeho organizačná jednotka prevádzkuje alebo vykonáva činnosť v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie poskytuje.
(3)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa dosahuje aspoň 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie poskytuje
a)
zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť a nie je zamestnávateľom podľa písmena b), vo výške 42 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 26 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 6 mesiacov,
b)
zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom, alebo nimi zriadenou organizáciou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou poskytujúcou sociálne služby, zariadením sociálnych služieb, štátom uznanou cirkvou, náboženskou spoločnosťou alebo nimi zriadenou organizáciou, Slovenským Červeným krížom, Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave, Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči, výrobným družstvom invalidov, zariadením zriadeným podľa § 12 písm. h) zákona, školou a školským zariadením, zdravotníckym zariadením, rozpočtovou organizáciou a príspevkovou organizáciou v oblasti kultúry alebo mimovládnou organizáciou podľa § 52 ods. 5 písm. k) zákona, ktorá poskytuje sociálne služby, všeobecne prospešné služby alebo vykonáva verejnoprospešnú činnosť, vo výške 55 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas prvých 6 mesiacov a vo výške 26 % z celkovej ceny práce mesačne podľa § 50 ods. 1 zákona na jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas nasledujúcich 6 mesiacov.
(4)
Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa poskytuje
a)
poštovou poukážkou alebo
b)
bezhotovostným prevodom.
§ 10
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na vykonávanie absolventskej praxe je najmenej 15 dní.
Výška príspevku na dochádzku v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby a doklady k žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku
§ 11
(1)
Výška príspevku na dochádzku podľa § 53 ods. 3 zákona pri vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania, alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby za kalendárny mesiac je
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
do 30 km najviac
do 60 km najviac
do 90 km najviac
do 120 km najviac
do 250 km najviac
do 600 km najviac
nad 600 km najviac  
500 Sk,
800 Sk,
1 100 Sk,
1 400 Sk,
1 600 Sk,
1 800 Sk,
2 000 Sk.
(2)
Súčasťou písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku je
a)
pracovná zmluva uzatvorená so zamestnávateľom alebo oprávnenie na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „oprávnenie") a doklad preukazujúci dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
b)
potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania, ak toto nie je zhodné s miestom výkonu zamestnania uvedeným v pracovnej zmluve, alebo doklad preukazujúci miesto prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ak toto nie je zhodné s miestom prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti uvedeným v oprávnení,
c)
potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru zamestnanca alebo doklad preukazujúci trvanie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré nie sú staršie ako tri dni.
(3)
Za doklad preukazujúci trvanie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti podľa odseku 2 písm. c) za príslušný kalendárny mesiac sa považuje aj čestné vyhlásenie. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá preukázala trvanie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti čestným vyhlásením, preukazuje trvanie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti počas mesiacov, za ktoré jej bol poskytnutý príspevok na dochádzku, výpisom z daňového priznania, a to najneskôr do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom jej bol poskytovaný príspevok na dochádzku.
(4)
Príspevok na dochádzku poskytuje úrad najviac v dĺžke zodpovedajúcej počtu mesiacov vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie pred nástupom do zamestnania alebo pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti vrátane každého začatého mesiaca vedenia v tejto evidencii.
(5)
Úrad poskytne príspevok na dochádzku do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia žiadosti a dokladov podľa odseku 2
a)
poštovou poukážkou alebo
b)
bezhotovostným prevodom.
Výška príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa zriaďuje chránená dielňa alebo chránené pracovisko, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie
§ 12
(1)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok podľa § 56 ods. 1 zákona poskytuje
a)
zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť a nie je zamestnávateľom podľa písmena b) a ktorý prijme do pracovného pomeru v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, vo výške
1.
40 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
2.
50 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok podľa § 56 ods. 1 zákona poskytuje,
b)
zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom, alebo nimi zriadenou organizáciou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou poskytujúcou sociálne služby, zariadením sociálnych služieb, štátom uznanou cirkvou, náboženskou spoločnosťou alebo nimi zriadenou organizáciou, Slovenským Červeným krížom, Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave, Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči, výrobným družstvom invalidov, zariadením zriadeným podľa § 12 písm. h) zákona, školou a školským zariadením, zdravotníckym zariadením, rozpočtovou organizáciou a príspevkovou organizáciou v oblasti kultúry alebo mimovládnou organizáciou podľa § 52 ods. 5 písm. k) zákona, ktorá poskytuje sociálne služby, všeobecne prospešné služby alebo vykonáva verejnoprospešnú činnosť, a ktorý prijme do pracovného pomeru v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, vo výške
1.
50 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno pracovné miesto zriadené týmto zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
2.
60 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok podľa § 56 ods. 1 zákona poskytuje.
(2)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa dosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok podľa § 56 ods. 1 zákona poskytuje
a)
zamestnávateľovi, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva inú činnosť a nie je zamestnávateľom podľa písmena b) a ktorý prijme do pracovného pomeru v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona vo výške 40 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
b)
zamestnávateľovi, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom, alebo nimi zriadenou organizáciou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou poskytujúcou sociálne služby, zariadením sociálnych služieb, štátom uznanou cirkvou, náboženskou spoločnosťou alebo nimi zriadenou organizáciou, Slovenským Červeným krížom, Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave, Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči, výrobným družstvom invalidov, zariadením zriadeným podľa § 12 písm. h) zákona, školou a školským zariadením, zdravotníckym zariadením, rozpočtovou organizáciou a príspevkovou organizáciou v oblasti kultúry alebo mimovládnou organizáciou podľa § 52 ods. 5 písm. k) zákona, ktorá poskytuje sociálne služby, všeobecne prospešné služby alebo vykonáva verejnoprospešnú činnosť, a ktorý prijme do pracovného pomeru v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, vo výške 50 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, spolu najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno pracovné miesto zriadené zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.
(3)
Ak sa príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona poskytuje zamestnávateľovi podľa odsekov 1 a 2 samostatne, jeho výška je najviac
a)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, ale najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky,
b)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, ale najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky a v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti je vyššia, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje,
c)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 56 ods. 4 zákona, ale najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa dosahuje aspoň 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky.
§ 13
Podnikateľský zámer, ktorý je súčasťou žiadosti zamestnávateľa o poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a žiadosti o poskytnutie príspevku na úhradu preukázaných dodatočných nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, sa vypracúva v rozsahu a štruktúre určenej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
§ 14
(1)
Poskytnutý príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a poskytnutý príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska možno vyplácať až po predložení dokladov zamestnávateľom alebo jeho organizačnou jednotkou preukazujúcich tieto náklady najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia týchto dokladov.
(2)
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa poskytuje zamestnávateľovi
a)
poštovou poukážkou alebo
b)
bezhotovostným prevodom.
Dĺžka vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, výška príspevku a dĺžka poskytovania príspevku v závislosti od príslušnosti okresu k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
§ 15
Dĺžka vedenia občana so zdravotným postihnutím v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti je najmenej štyri mesiace.
§ 16
(1)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa podľa § 57 ods. 1 zákona občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona poskytuje príspevok vo výške
a)
40 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, spolu najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,
b)
50 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, spolu najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa tento príspevok poskytuje.
(2)
V okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa dosahuje aspoň 85 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraný v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky, sa príspevok občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57 ods. 1 zákona poskytuje vo výške 40 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a 90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, spolu najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.
(3)
Ak sa príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona poskytuje samostatne, jeho výška je najviac
a)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, ale najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky,
b)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, ale najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky a v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti je vyššia, ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje,
c)
90 % z preukázaných dodatočných nákladov podľa § 57 ods. 5 zákona, ale najviac 85 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona v okrese patriacom do regiónu, v ktorom podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa dosahuje aspoň 85 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie meraného v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri kalendárne roky.
§ 17
Podnikateľský zámer, ktorý je súčasťou písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku a žiadosti o poskytnutie príspevku na úhradu preukázaných dodatočných nákladov, sa vypracúva v rozsahu a štruktúre určenej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
§ 18
(1)
Poskytnutý príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov možno vyplácať až po predložení dokladov preukazujúcich tieto náklady najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia týchto dokladov.
(2)
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a na úhradu preukázaných dodatočných nákladov sa poskytuje
a)
poštovou poukážkou alebo
b)
bezhotovostným prevodom.
§ 19
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2004.
Ľudovít Kaník v. r.
1)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Napríklad zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3)
§ 23 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.