441/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2004 do 30.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

441
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 29. júna 2004
o spôsobe výpočtu a preukazovania skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, spôsobe výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a o rizikovom kapitále
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 16 písm. a), b) a e) zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Spôsob výpočtu a preukazovania skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne
(1)
Výpočet a preukazovanie skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne sa vykonáva
a)
pre životné poistenie, ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonáva len životné poistenie,
b)
pre neživotné poistenie, ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonáva len neživotné poistenie,
c)
osobitne pre životné poistenie a neživotné poistenie, ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie.
(2)
Skutočná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú len životné poistenie, sa vypočítava a preukazuje spôsobom a na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Skutočná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú len neživotné poistenie, sa vypočítava a preukazuje spôsobom a na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(4)
Skutočná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú súčasne životné poistenie a neživotné poistenie, sa vypočítava a preukazuje spôsobom a na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(5)
Vysvetlivky k prílohám č. 1 až 3 sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 2
Spôsob výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne
(1)
V životnom poistení sa požadovaná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne vypočítava z objemu technických rezerv a z rizikového kapitálu spôsobom uvedeným v prílohách č. 1 a 3. Požadovaná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne v životnom poistení spojenom s investičným fondom sa vypočítava oddelene od ostatných životných poistení. Ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonáva aj poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ktoré je pripoistením k životnému poisteniu, požadovaná miera solventnosti sa vypočítava ako vyššia hodnota z hodnôt vypočítaných z objemu predpísaného poistného tohto poistenia a z nákladov na poistné plnenia pri zohľadnení výšky požadovanej miery solventnosti tohto poistenia za predchádzajúci kalendárny rok spôsobom uvedeným v prílohách č. 1 a 3.
(2)
V neživotnom poistení sa požadovaná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne vypočítava ako vyššia hodnota z hodnôt vypočítaných z objemu hrubého predpísaného poistného v neživotnom poistení a z nákladov na poistné plnenia pri zohľadnení výšky požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne v neživotnom poistení za predchádzajúci kalendárny rok spôsobom uvedeným v prílohách č. 2 a 3.
(3)
Požadovaná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú len životné poistenie, sa vypočítava spôsobom a na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Požadovaná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú len neživotné poistenie, sa vypočítava spôsobom a na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(5)
Požadovaná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú súčasne životné poistenie a neživotné poistenie, sa vypočítava spôsobom a na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(6)
Vysvetlivky k prílohám č. 1 až 3 sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 3
Rizikový kapitál
(1)
Rizikovým kapitálom sa rozumie suma splatná v prípade smrti poisteného, znížená o príslušnú matematickú rezervu tvorenú v životnom poistení.
(2)
Rizikový kapitál sa vypočítava ako rozdiel dohodnutej poistnej sumy splatnej pri vzniku poistnej udalosti v deň výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne vrátane súčasnej hodnoty odložených plnení, pri tej istej úrokovej miere, aká bola použitá pri kalkulácii poistného, a hodnoty existujúcej matematickej rezervy bez podielov na zisku a podielov na prebytku poistného, zvýšenej o hodnotu technickej rezervy na poistné budúcich období vrátane podielu zaisťovateľa na tejto technickej rezerve zníženú o náklady.
§ 4
Prechodné ustanovenie
Podľa tejto vyhlášky sa postupuje po prvýkrát pri výpočte a preukazovaní skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, výpočte požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a rizikového kapitálu za rok 2004 podľa stavu k 31. decembru 2004.
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 497/2002 Z. z. o spôsobe výpočtu a preukazovania solventnosti poisťovne a solventnosti pobočky zahraničnej poisťovne.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 441/2004 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 441/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 441/2004 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 441/2004 Z. z.
VYSVETLIVKY K PRÍLOHÁM Č. 1 AŽ 3
Údaje v tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohách č. 1 až 3, sa uvádzajú v slovenských korunách alebo ekvivalente tejto sumy v prepočte na euro podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska, platného k 31. decembru príslušného účtovného obdobia.
Pri výpočte a preukazovaní skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne sa vychádza z údajov uvedených v súvahe poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, vo výkaze ziskov a strát poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, zostavených k 31. decembru príslušného účtovného obdobia a v analytickej a operatívnej evidencii poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne.
A. VYSVETLIVKY K PRÍLOHE Č. 1
1. Vysvetlivky k riadkom 1 až 23
1.1. Hodnota, ktorá sa uvádza v riadku 1, sa vypočítava tak, že od súvahovej položky pasív „Základné imanie“ (súvaha riadok 47, stĺpec 5) sa odpočítava súvahová položka aktív „Pohľadávky z upísaného základného imania“ (súvaha riadok 36, stĺpec 3). Pri pobočke zahraničnej poisťovne sa uvádzajú finančné prostriedky vo výške 1/4 garančného fondu podľa § 31 zákona uložené na samostatnom účte v banke.
1.2. V riadku 2 sa uvádza súvahová položka pasív „Emisné ážio“ (súvaha riadok 50, stĺpec 5).
1.3. V riadku 3 sa uvádza súvahová položka pasív „Ostatné kapitálové fondy“ (súvaha riadok 51, stĺpec 5).
1.4. V riadku 4 sa uvádza súvahová položka pasív „Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov“ (súvaha riadok 52, stĺpec 5).
1.5. V riadku 5 sa uvádza súvahová položka pasív „Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku“ (súvaha riadok 53, stĺpec 5 okrem sociálneho fondu a ostatných záväzkových fondov) a jej výpočet/zloženie sa uvádza v prílohe k tlačivu.
1.6. V riadku 6 sa uvádza súvahová položka pasív „Výsledok hospodárenia minulých rokov“ (súvaha riadok 54, stĺpec 5). Ak je hospodárskym výsledkom minulých rokov zisk, hodnota sa uvádza s kladným znamienkom. Ak je hospodárskym výsledkom minulých rokov strata, hodnota sa uvádza so záporným znamienkom.
1.7. V riadku 7 sa uvádza súvahová položka pasív „Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia“ (riadok 55, stĺpec 5). Ak je hospodárskym výsledkom bežného účtovného obdobia zisk, hodnota sa uvádza s kladným znamienkom a zníži sa o predpokladanú výšku dividend, ktoré sa vyplatia. Výpočet/spôsob určenia výšky dividend sa uvádza v prílohe k tlačivu. Ak je hospodárskym výsledkom bežného účtovného obdobia strata, hodnota sa uvádza so záporným znamienkom.
1.8. V riadku 8 sa uvádza súvahová položka aktív „Nehmotný majetok“ (súvaha riadok 1, stĺpec 3).
1.9. V riadku 9 sa uvádza súvahová položka pasív „Vlastné akcie“ (súvaha riadok 49, stĺpec 5).
1.10. V riadku 11 sa uvádza rezerva na zisky a prebytky už vytvorené, ale ešte nerozdelené na jednotlivé poistné zmluvy, teda ak ešte nepripadá na už určené podiely na prebytku, a možno ju použiť na krytie strát.
1.11. Konečná suma uvedená v riadku 14 sa rovná 50 % budúcich ziskov poisťovne, najviac 25 % nižšej z hodnôt skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne [výšky vlastných zdrojov pred započítaním hodnôt uvedených v riadkoch 14, 21, 22 a 23 zahrnutých do vlastných zdrojov poisťovne po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 36 ods. 1 písm. g) zákona] a požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne.
Budúce zisky poisťovne sa zisťujú vynásobením odhadovanej výšky ročného zisku koeficientom, ktorý vyjadruje priemernú zostávajúcu dĺžku trvania poistných zmlúv a ktorého hodnota je najviac šesť.
1.12. V riadku 15 sa uvádza hodnota obstarávacích nákladov, ktoré boli započítané do poistného, ale v matematickej rezerve neboli zohľadnené alebo boli len čiastočne zohľadnené zillmerizáciou. Táto hodnota je najviac 3,5 % sumy rozdielu medzi príslušnými poistnými sumami pre prípad dožitia určitého veku a matematickými rezervami pre všetky poistné zmluvy, pre ktoré možno vykonať zillmerizáciu. Rozdiel medzi čistou technickou rezervou na životné poistenie a zillmerizovanou technickou rezervou na životné poistenie sa zníži o neumorené obstarávacie náklady na poistné zmluvy, ktoré sa vykazujú na strane aktív súvahy (súvaha riadok 43, stĺpec 3). Čistou technickou rezervou na životné poistenie sa rozumie nezillmerizovaná technická rezerva na životné poistenie.
1.13. V riadku 22 sa uvádza výška skrytých rezerv, ktoré sa vykazujú na strane aktív súvahy a vznikajú z rôzneho ocenenia aktív, ak tieto skryté rezervy nemajú výnimočnú povahu.
1.14. V riadku 23 sa uvádza polovica súvahovej položky aktív „Pohľadávky z upísaného základného imania“ (súvaha riadok 36, stĺpec 3) najviac do výšky 50 % nižšej z hodnôt skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne [výšky vlastných zdrojov pred započítaním hodnôt uvedených v riadkoch 14, 21, 22 a 23, zahrnutých do vlastných zdrojov poisťovne po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 36 ods. 1 písm. g) zákona] a požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne. Riadok 23 sa vypĺňa uvedeným spôsobom, len ak splatená suma dosahuje aspoň 25 % tohto základného imania, inak sa uvádza hodnota nula.
2. Vysvetlivky k riadkom 26 až 69
2.1. Výpočet hodnôt uvádzaných v riadkoch 26 a 27 sa uvádza v prílohe k tlačivu. Matematické rezervy sa uvádzajú v brutto výškach, teda vrátane podielu zaisťovateľa. Ide o technickú rezervu na životné poistenie bez podielov na zisku (prebytku) poistného a o technickú rezervu na poistné budúcich období zníženú o náklady.
Koeficient zaistenia, ktorý sa uvádza v riadku 27, sa vypočítava ako podiel matematických rezerv znížených o podiel zaisťovateľa a celkovej výšky matematických rezerv. Koeficient zaistenia sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a je najmenej 0,85.
Hodnota prvého výsledku sa vykazuje zároveň v riadku 70.
2.2. Na účely výpočtu rizikového kapitálu sa poistné zmluvy, pre ktoré je rizikový kapitál kladný, členia podľa doby splatnosti poistenia na skupiny uvedené v riadkoch 30, 31 a 32. Ak je hodnota rizikového kapitálu záporná, uvádza sa nula.
Celkovým rizikovým kapitálom sa rozumie súčet hodnôt uvedených v riadkoch 30, 31 a 32 a uvádza sa v menovateli koeficientu zaistenia. V čitateli sa uvádza rizikový kapitál celej poisťovacej činnosti bez zaistenia. Údaje, ktoré nie sú uvedené v ročnej účtovnej závierke, sa uvádzajú v prílohe k tlačivu. Koeficient zaistenia, ktorý sa uvádza v riadku 33, sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a je najmenej 0,50.
Hodnota druhého výsledku sa vykazuje zároveň v riadku 71.
2.3. V riadku 39 sa uvádza predpísané hrubé poistné pripadajúce na pripoistenia v účtovnom období, za ktoré sa výpočet požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne vykonáva (mínus storná), bez odpočítania podielu zaisťovateľa. Pri tomto výpočte sa vychádza zo zaúčtovaného predpísaného hrubého poistného vykazovaného vo výkaze ziskov a strát (výkaz ziskov a strát riadok 26, stĺpec 2 a z analytickej evidencie k účtu 621).
Hodnota uvádzaná v riadku 39 sa rozdeľuje na dve časti. Prvá časť, ktorá predstavuje ekvivalent 50 000 000 EUR v Sk, sa vynásobí 0,18 a uvádza sa v riadku 40, zvyšná časť sa vynásobí 0,16 a uvádza sa v riadku 41, pričom následne sa uvedené riadky spočítavajú a výsledok sa uvádza v riadku 42.
Koeficient zaistenia, ktorý sa uvádza v riadku 43, sa vypočítava ako podiel nákladov na poistné plnenia v pripoisteniach bez zaistenia a celkových nákladov na poistné plnenia v pripoisteniach, ktorý vyplýva z účtovného obdobia, za ktoré sa výpočet požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne vykonáva. Údaje, ktoré nie sú uvedené v ročnej účtovnej závierke, uvádzajú sa v prílohe k tlačivu. Koeficient zaistenia sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a je najmenej 0,50. Doplnkovými rizikami k životnému poisteniu sú poistenia pre prípad úrazu alebo choroby, ak sú pripoistením k životnému poisteniu podľa Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov uvedenej v prílohe č.1 k zákonu.
Hodnota výsledku sa vykazuje zároveň v riadku 72.
2.4. Hodnota, ktorá sa uvádza v riadku 46, sa vypočítava ako súčet nákladov na poistné plnenia v pripoisteniach vrátane podielu zaisťovateľa za posledné tri roky, prípadne za posledných sedem rokov. V riadku 47 sa uvádza stav technickej rezervy na poistné plnenie v neživotnom poistení vrátane podielu zaisťovateľa k 31. decembru posledného uzavretého účtovného obdobia prislúchajúceho k pripoisteniam. V riadku 48 sa uvádza stav technickej rezervy na poistné plnenie v pripoisteniach vrátane podielu zaisťovateľa k 1. januáru trojročného obdobia.
Ročný priemer hrubých nákladov na poistné plnenia uvádzaný v riadku 50, teda jedna tretina z riadku 49, sa rozdeľuje na dve časti. Prvá časť, ktorá predstavuje ekvivalent 35 000 000 EUR v Sk, sa vynásobí 0,26 a uvádza sa v riadku 51, zvyšná časť sa vynásobí 0,23 a uvádza sa v riadku 52 a následne sa uvedené riadky spočítavajú a uvedú v riadku 53.
Obdobie na výpočet škodového indexu sú tri roky. V poisťovni a pobočke zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú činnosť menej ako tri roky, sa škodový index vypočítava za obdobie ich podnikania.
Bez ohľadu na dĺžku obdobia, za ktoré sa vypočítava škodový index, sa určuje podiel nákladov na poistné plnenia bez zaistenia a celkových nákladov na poistné plnenia prislúchajúce na pripoistenia, a to vždy len na základe výsledku účtovného obdobia, za ktoré sa výpočet požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne vykonáva. Jeho hodnota v riadku 55 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a je najmenej 0,50.
Hodnota výsledku sa vykazuje zároveň v riadku 73.
2.5. V riadku 57 sa neuvádzajú žiadne údaje, ak poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne nepreberajú riziko investovania, ale riziko znášajú poistení. Pri takom znášaní rizika sa vykonáva rozdelenie východiskovej hodnoty podľa určenia trvania správnych nákladov. Ak boli správne náklady určené na obdobie viac ako piatich rokov, uvádzajú sa matematické rezervy týkajúce sa tohto poistenia v riadku 58. Ak správne náklady neboli určené na viac ako päť rokov, uvádza sa v riadku 59 správna réžia týkajúca sa týchto poistných zmlúv. Správna réžia zahŕňa výdavky spojené s inkasom poistného, so správou portfólia, správou prémií a zliav a výdavky na prijaté a postúpené zaistenie. Patria sem najmä mzdové náklady, náklady na odpisy majetku a zariadenia, ak nemôžu byť zahrnuté do obstarávacích výdavkov, plnenia škôd alebo nákladov na finančné investície.
Požadovaná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne sa vypočítava podľa matematických rezerv patriacich k tomuto poisteniu vrátane podielu zaisťovateľa. Tieto hodnoty matematických rezerv sa uvádzajú v menovateli vzorca na výpočet koeficientu zaistenia (celkové technické rezervy), v čitateli sa uvádza hodnota matematických rezerv po odpočítaní podielu zaisťovateľa. Výpočet koeficientu zaistenia sa uvádza v prílohe k tlačivu. Zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta a je najmenej 0,85.
Hodnota prvého výsledku sa vykazuje zároveň v riadku 75.
2.6. Rizikový kapitál pre poistenie spojené s investičným fondom sa uvádza v riadku 66 a v menovateli koeficientu zaistenia. V čitateli koeficientu zaistenia sa uvádza rizikový kapitál bez podielu zaisťovateľa.
Údaje na účely výpočtu týchto súm sa nezisťujú zo súvahy, ale sa uvádzajú v prílohe k tlačivu.
Koeficient zaistenia sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a je najmenej 0,50.
Hodnota druhého výsledku sa vykazuje zároveň v riadku 76.
B. VYSVETLIVKY K PRÍLOHE Č. 2
1. Vysvetlivky k riadkom 1 až 12
1.1. K riadkom 1 až 9 platia vysvetlivky k prílohe č. 1 riadkom 1 až 9 rovnako.
1.2. V riadku 11 sa uvádza výška skrytých rezerv, ktoré sa vykazujú na strane aktív súvahy a vyplývajú z rôzneho ocenenia aktív, ak tieto skryté rezervy nemajú výnimočnú povahu.
1.3. V riadku 12 sa uvádza polovica súvahovej položky aktív „Pohľadávky z upísaného základného imania“ (súvaha riadok 36, stĺpec 3) najviac do výšky 50 % nižšej z hodnôt skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne [výška vlastných zdrojov pred započítaním hodnoty uvedenej v riadku 12, zahrnutej do vlastných zdrojov poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne po udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 36 ods. 1 písm. g) zákona] a požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne. Riadok 12 sa vypĺňa uvedeným spôsobom, len ak splatená suma dosahuje aspoň 25 % tohto základného imania, inak sa uvádza hodnota nula.
2. Vysvetlivky k riadkom 15 až 44
2.1. V riadkoch 15 až 17 sa uvádza hodnota predpísaného hrubého poistného (výkaz ziskov a strát riadok 3, stĺpec 1 a analytická evidencia k účtu 601). Predpísané hrubé poistné poistných odvetví neživotného poistenia uvedených v prílohe č. 1 k zákonu pod číslom 11, 12, 13 sa zvyšuje o 50 %.
Hodnota, ktorá sa uvádza v riadku 18, sa rozdeľuje na dve časti. Prvá časť, ktorá predstavuje ekvivalent 50 000 000 EUR v Sk, sa vynásobí 0,18 a uvádza sa v riadku 19, zvyšná časť sa vynásobí 0,16 a uvádza sa v riadku 20, pričom následne sa uvedené riadky spočítavajú a výsledok sa uvádza v riadku 21.
Koeficient zaistenia sa vypočítava ako podiel nákladov na poistné plnenia bez zaistenia a celkových nákladov na poistné plnenia za účtovné obdobie, za ktoré sa výpočet požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne vykonáva. Táto hodnota sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a je najmenej 0,50. Jej výpočet sa uvádza v prílohe k tlačivu.
Hodnota výsledku sa vykazuje zároveň v riadku 49.
2.2. Hodnoty, ktoré sa uvádzajú v riadkoch 25 až 27, sa vypočítavajú ako súčet nákladov na poistné plnenia v neživotnom poistení vrátane podielu zaisťovateľa za posledné tri roky, prípadne za posledných sedem rokov vrátane roka, za ktorý sa výpočet požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne vykonáva. V riadkoch 28 až 30 sa uvádza stav technickej rezervy na poistné plnenie v neživotnom poistení vrátane podielu zaisťovateľa k 31. decembru posledného uzavretého účtovného obdobia. V riadkoch 31 až 33 sa uvádza stav technickej rezervy na poistné plnenie v neživotnom poistení vrátane podielu zaisťovateľa k 1. januáru trojročného, prípadne sedemročného obdobia, za ktoré sa výpočet škodového indexu vykonáva. V riadku 25 sa uvádza súhrnná hodnota hrubých poistných plnení pre neživotné poistenie. V riadku 26 sa uvádza hodnota týchto plnení pre poistné odvetvia neživotného poistenia uvedené v prílohe č. 1 k zákonu pod číslami 1 až 10 a 14 až 18. V riadku 27 sa uvádza hodnota týchto plnení pre poistné odvetvia neživotného poistenia uvedené v prílohe č. 1 k zákonu pod číslom 11, 12, 13. Rovnako sa uvádzajú hodnoty hrubých rezerv na poistné plnenia v riadkoch 28 až 33. V poistných odvetviach neživotného poistenia uvedených v prílohe č. 1 k zákonu pod číslom 11, 12, 13 sa hrubé náklady na poistné plnenia zvyšujú o 50 %.
Ročný priemer hrubých nákladov na poistné plnenia uvádzaný v riadku 38, teda jedna tretina alebo jedna sedmina z riadka 37, sa rozdeľuje na dve časti. Prvá časť, ktorá predstavuje ekvivalent 35 000 000 EUR v Sk, sa vynásobí 0,26 a uvádza sa v riadku 39, zvyšná časť sa vynásobí 0,23 a uvádza sa v riadku 40, pričom následne sa uvedené riadky spočítavajú a výsledok sa uvedie v riadku 41.
Obdobie na výpočet škodového indexu pre tie poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, v ktorých aspoň 75 % z celkovej činnosti tvoria špeciálne poľnohospodárske poistenia alebo poistenie úveru, je sedem rokov. Základom výpočtu je hodnota predpísaného hrubého poistného. Pre ostatné poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne sa škodový index vypočítava za tri roky. V poisťovni a pobočke zahraničnej poisťovne, ktoré vykonávajú poisťovaciu činnosť menej ako tri roky, sa škodový index vypočítava za obdobie ich podnikania.
Bez ohľadu na dĺžku obdobia, za ktoré sa vypočítava škodový index, určuje sa podiel nákladov na poistné plnenia bez zaistenia (výkaz ziskov a strát riadok 11, stĺpec 2) a celkových nákladov na poistné plnenia (výkaz ziskov a strát riadok 10, stĺpec 1) vždy len na základe výsledku účtovného obdobia, za ktoré sa výpočet požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne vykonáva. Jeho hodnota sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a je najmenej 0,50.
Hodnota výsledku sa vykazuje zároveň v riadku 50.
C. VYSVETLIVKY K PRÍLOHE Č. 3
1. Vysvetlivky k riadkom 1 až 27
1.1. K riadkom 1 až 23 platia vysvetlivky k prílohe č. 1 riadkom 1 až 23 rovnako.
1.2. V riadku 24 sa uvádza časť vlastných zdrojov, ktoré pripadajú na životné poistenie. Pri určení ich výšky sa vychádza z rozhodnutia príslušného orgánu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne o rozdelení vlastných zdrojov na životné poistenie a neživotné poistenie. Toto rozhodnutie vychádza z minimálnych požiadaviek na výšku základného imania pre životné poistenie a neživotné poistenie ustanovených zákonom, zohľadňujúc ďalej budúce záväzky životného poistenia a neživotného poistenia a hospodárske výsledky životného poistenia a neživotného poistenia počas predchádzajúcich účtovných období. Zdôvodnenie určenej hodnoty vlastných zdrojov v životnom poistení a neživotnom poistení spolu s príslušným rozhodnutím orgánu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne sa uvádza v prílohe k tlačivu.
1.3. V riadku 25 sa uvádza časť vlastných zdrojov, ktoré pripadajú na neživotné poistenie. Pri určení ich výšky sa postupuje rovnako, ako je uvedené vo vysvetlivke k riadku 24.
2. Vysvetlivky k riadkom 32 až 105
2.1. K riadkom 32 až 75 platia vysvetlivky k prílohe č. 1 riadkom 26 až 69 rovnako.
2.2. K riadkom 76 až 105 platia vysvetlivky k prílohe č. 2 riadkom 15 až 44 rovnako.