Predpis bol zrušený predpisom 8/2008 Z. z.

441/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2006 do 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

441
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 29. júna 2004
o spôsobe výpočtu a preukazovania skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, spôsobe výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a o rizikovom kapitále
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 16 písm. a), b) a e) zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Spôsob výpočtu a preukazovania skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne
(1)
Výpočet a preukazovanie skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne sa vykonáva
a)
pre životné poistenie, ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonáva len životné poistenie,
b)
pre neživotné poistenie, ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonáva len neživotné poistenie,
c)
osobitne pre životné poistenie a neživotné poistenie, ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie.
(2)
Skutočná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne sa vypočítava spôsobom a preukazuje elektronicky na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
(3)
Elektronickým preukazovaním skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne podľa odseku 2 je predloženie hlásenia Národnej banke Slovenska podľa prílohy prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT - Zber, spracovanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky.
§ 2
Spôsob výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne
(1)
V životnom poistení sa požadovaná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne vypočítava z objemu technických rezerv a z rizikového kapitálu spôsobom uvedeným v prílohe. Požadovaná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne v životnom poistení spojenom s investičným fondom sa vypočítava oddelene od ostatných životných poistení. Ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne vykonáva aj poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ktoré je pripoistením k životnému poisteniu, požadovaná miera solventnosti sa vypočítava ako vyššia hodnota z hodnôt vypočítaných z objemu predpísaného poistného tohto poistenia a z nákladov na poistné plnenia pri zohľadnení výšky požadovanej miery solventnosti tohto poistenia za predchádzajúci kalendárny rok spôsobom uvedeným v prílohe.
(2)
V neživotnom poistení sa požadovaná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne vypočítava ako vyššia hodnota z hodnôt vypočítaných z objemu hrubého predpísaného poistného v neživotnom poistení a z nákladov na poistné plnenia pri zohľadnení výšky požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne v neživotnom poistení za predchádzajúci kalendárny rok spôsobom uvedeným v prílohe.
(3)
Požadovaná miera solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne sa vypočítava a preukazuje elektronicky na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
(4)
Elektronickým preukazovaním požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne podľa odseku 3 je predloženie hlásenia Národnej banke Slovenska podľa prílohy prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT - Zber, spracovanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky.
§ 3
Rizikový kapitál
(1)
Rizikovým kapitálom sa rozumie suma splatná v prípade smrti poisteného, znížená o príslušnú matematickú rezervu tvorenú v životnom poistení.
(2)
Rizikový kapitál sa vypočítava ako rozdiel dohodnutej poistnej sumy splatnej pri vzniku poistnej udalosti v deň výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne vrátane súčasnej hodnoty odložených plnení, pri tej istej úrokovej miere, aká bola použitá pri kalkulácii poistného, a hodnoty existujúcej matematickej rezervy bez podielov na zisku a podielov na prebytku poistného, zvýšenej o hodnotu technickej rezervy na poistné budúcich období vrátane podielu zaisťovateľa na tejto technickej rezerve zníženú o náklady.
§ 4
Prechodné ustanovenie
Podľa tejto vyhlášky sa postupuje po prvýkrát pri výpočte a preukazovaní skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, výpočte požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a rizikového kapitálu za rok 2004 podľa stavu k 31. decembru 2004.
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 497/2002 Z. z. o spôsobe výpočtu a preukazovania solventnosti poisťovne a solventnosti pobočky zahraničnej poisťovne.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha k vyhláške č. 441/2004 Z. z.