445/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

445
ZÁKON
z 30. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z. a zákona č. 12/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 4 sa za slová „obchodnej verejnej súťaže22b)“ vkladajú slová „s výnimkou podľa odseku 6“.
2.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Obec nemôže previesť vlastnícke právo k majetku mimo obchodnej verejnej súťaže ani na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 4; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.
(6)
Obec môže na fyzickú osobu uvedenú v odseku 4 previesť mimo obchodnej verejnej súťaže
a)
byt alebo pozemok podľa osobitného predpisu,22a)
b)
pozemok zastavaný stavbou v jej vlastníctve,
c)
podiel majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,22d)
d)
hnuteľnú vec, ktorej zostatková cena je nižšia ako 50 000 Sk.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22d znie:
„22d)
Napríklad § 140 Občianskeho zákonníka.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.