448/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. júla 2004,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie sa vzťahuje na výrobok z krištáľového skla (ďalej len „výrobok“), ktorý patrí do položky č. 70.13 Spoločného colného sadzobníka1) a je umiestňovaný na trhu Európskeho hospodárskeho priestoru a v krajinách Európskej únie.
(2)
Podľa vlastností výrobkom je
a)
vysokoolovnaté krištáľové sklo, ktoré obsahuje najmenej 30 % oxidu olovnatého,
b)
olovnaté krištáľové sklo, ktoré obsahuje najmenej 24 % oxidu olovnatého,
c)
krištalín,
d)
krištáľové sklo.
§ 2
Označovanie výrobkov
(1)
Výrobok sa označuje2)
a)
názvom druhu výrobku alebo
b)
identifikačným symbolom výrobku, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 v stĺpci 8.
(2)
Označenia výrobku podľa odseku 1 sa môžu uviesť spoločne, ale nesmú spotrebiteľa uviesť do omylu.3)
(3)
Ak ochranná známka, názov výrobcu alebo iný nápis uvedený na výrobku alebo v dokumentácii súvisiacej s výrobkom obsahuje ako hlavnú časť alebo ako prídavné meno, alebo ako slovesný koreň, názov a druh výrobku uvedený v prílohe č. 1 v stĺpcoch 2 alebo 10, musí byť pred ochrannou známkou, názvom výrobcu alebo nápisom výrazným písmom uvedené
a)
názov druhu výrobku, ak výrobok má vlastnosti uvedené v prílohe č. 1 v stĺpcoch 4 až 7,
b)
vyhlásenie o presných vlastnostiach výrobku, ak tie nezodpovedajú vlastnostiam podľa písmena a).
(4)
Názov druhu výrobku uvedený v prílohe č. 1 v stĺpcoch 2 a 10 nemožno používať na komerčné účely pre výrobky, ktoré nemajú vlastnosti uvedené v stĺpcoch 2, 4 až 7.
§ 3
Overovanie výrobkov
Na overenie, či výrobky, ktoré podľa druhu opisov a identifikačných symbolov uvedených v prílohe č. 1 v stĺpcoch 2, 9 a 10 majú tomu zodpovedajúce vlastnosti uvedené v stĺpcoch 4 až 7, sa použijú metódy určenia chemických a fyzikálnych vlastností kategórií krištáľového skla podľa prílohy č. 2.
§ 4
Dozor
Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu4) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností distribútora,5) výrobcu,6) splnomocnenca7) a dovozcu.8)
§ 5
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Týmto nariadením sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 106/2001 Z. z. o označovaní materiálového zloženia výrobkov z krištáľového skla.
§ 7
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.
v z. Ivan Mikloš v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 448/2004 Z. z.
ZOZNAM KATEGÓRIÍ KRIŠTÁĽOVÉHO SKLA
Príloha 01
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 448/2004 Z. z.
METÓDY STANOVENIA CHEMICKÝCH A FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ KATEGÓRIÍ KRIŠTÁĽOVÉHO SKLA
1. CHEMICKÉ ANALÝZY
1.1. Oxid bárnatý a oxid olovnatý
1.1.1. Stanovenie kombinácie BaO + PbO
Navážiť (s presnosťou 0,0001 g) približne 0,5 g skleneného prášku do platinovej misky. Navlhčiť vodou a pridať 10 ml 15-percentného roztoku kyseliny sírovej a 10 ml kyseliny fluorovodíkovej. Zahrievať v pieskovom kúpeli do uvoľnenia bieleho dymu. Nechať vychladnúť a opäť pridať 10 ml kyseliny fluorovodíkovej. Zohrievať do ďalšieho objavenia sa bieleho dymu. Nechať vychladnúť a steny misky opláchnuť vodou. Zohriať až sa znovu objaví biely dym. Nechať vychladnúť, opatrne pridať 10 ml vody a preniesť do 400 ml kadičky. Misku niekoľkokrát opláchnuť 10-percentnou kyselinou sírovou a zriediť rovnakým roztokom na objem 100 ml. Uviesť do varu na 2 – 3 minúty. Nechať stáť do druhého dňa.
Prefiltrovať cez filtračný téglik s porozitou 4, premyť najprv 10-percentným roztokom kyseliny sírovej a 2 – 3 krát etylalkoholom. Sušiť jednu hodinu pri 150 oC. Odvážiť BaSO4 + PbSO4.
1.1.2. Stanovenie BaO
Navážiť (s presnosťou 0,0001 g) približne 0,5 g skleneného prášku do platinovej misky. Navlhčiť vodou a pridať 10 ml kyseliny fluorovodíkovej a 5 ml kyseliny chloristej. Zahriať na pieskovom kúpeli do uvoľnenia bieleho dymu.
Nechať vychladnúť a opäť pridať 10 ml kyseliny fluorovodíkovej. Zohrievať do nového objavenia sa bieleho dymu. Nechať vychladnúť a opláchnuť steny misky destilovanou vodou. Opäť zohrievať a vysušiť temer do sucha. Vylúhovať 50 ml 10-percentnej kyseliny chlorovodíkovej a ľahko zohriať na uľahčenie rozpúšťania. Preliať do 400 ml kadičky a zriediť na objem 200 ml. Priviesť do varu a teplým roztokom nechať prejsť prúd sírovodíka. Keď sa na dne kadičky usadí vyzrážaný PbS, zastaviť prúd sírovodíka. Prefiltrovať na hustom filtračnom papieri a premyť studenou vodou nasýtenou sírovodíkom.
Filtráty priviesť do varu a ak je to potrebné, odparením zmenšiť ich objem na 300 ml. Do vriacej zmesi pridať 10 ml 10-percentnej kyseliny sírovej. Odstaviť z ohňa a nechať stáť aspoň štyri hodiny.
Prefiltrovať cez hustý filtračný papier a premyť studenou vodou. Zrazeninu spáliť pri 1050 oC a odvážiť BaSO4.
1.2. Stanovenie oxidu zinočnatého
Odpariť filtráty separácie BaSO4 tak, aby ich objem bol 200 ml. Neutralizovať amoniakom za prítomnosti metylčervene a pridať 20 ml 0,1 N kyseliny sírovej. Nastaviť pH 2 (pH-meter) pridaním 0,1 N kyseliny sírovej alebo 0,1 N hydroxidu sodného. V chlade vyzrážať sírnik zinočnatý prúdom sírovodíka. Zrazeninu nechať stáť 4 hodiny a potom zachytiť na jemnom filtračnom papieri. Premyť studenou vodou nasýtenou sírovodíkom. Zrazeninu na filtri rozpustiť pridaním 25 ml teplého roztoku 10-percentnej kyseliny chlorovodíkovej. Filter opláchnuť vriacou vodou do získania objemu 150 ml. Neutralizovať amoniakom podľa lakmusového papierika a pridať 1 – 2 g pevného urotropínu na pufrovanie roztoku približne na pH 5. Pridať niekoľko kvapiek čerstvého vodného roztoku xylenolovej oranže a titrovať roztokom 0,1 N komplexonu III do zmeny ružovej farby na citrónovožltú.
1.3. Stanovenie oxidu draselného
Stanovenie oxidu draselného sa vykoná precipitáciou a vážením tetrafenylborátu draselného.
Postup: 2 g rozomletého a preosiateho skla v platinovej miske rozpustiť v zmesi 2 ml koncentrovanej HNO3, 15 ml HClO4 a 25 ml HF vo vodnom kúpeli a potom v pieskovom kúpeli. Po zmiznutí silného perchlórového dymu (až do sucha) rozpustiť v 20 ml teplej vody a 2 – 3 ml koncentrovanej kyseliny soľnej.
Preniesť do 200 ml odmernej banky a doplniť destilovanou vodou po značku.
Reagencie:
a) 6-percentný roztok tetrafenylborátu sodného: rozpustiť 1,5 g tetrafenylborátu sodného v 250 ml destilovanej vody. Pretrvávajúci ľahký zákal odstrániť pridaním 1 g hydroxidu hlinitého. Pretrepávať 5 minút a filtrovať, pričom prvých 20 ml je potrebné refiltrovať.
b) premývací roztok: pripraviť trochu draselnej soli na precipitáciu v roztoku približne 0,1 g KCl na 50 ml 0,1 N HCl, do ktorého sa za stáleho miešania pridáva roztok tetrafenylborátu až do ukončenia precipitácie. Prefiltrovať na frite. Premyť destilovanou vodou. Vysušiť v exikátore pri teplote prostredia. Z tejto soli dať 20–30 mg do 250 ml destilovanej vody. Občas premiešať a po 30 minútach pridať 0.5 – 1 g hydroxidu hlinitého. Niekoľko minút miešať a potom prefiltrovať.
Metodika: Z reakčnej chlorovodíkovej kvapaliny odobrať množstvo zodpovedajúce asi 10 mg K2O. Zriediť na objem asi 100 ml. Pri miernom miešaní pomaly pridávať reagenčný roztok, v množstve asi 10 ml na predpokladaných 5 mg K2O. Nechať stáť maximálne 15 minút a prefiltrovať cez odváženú fritu č. 3 alebo 4. Premyť premývacím roztokom. Sušiť 30 minút pri 120 oC. Prevodný koeficient pre K2O je 0,13143.
1.4. Tolerancie
±0,1 absolútnej hodnoty pre každé stanovenie. Ak je analýzou zistená hodnota (v medziach tolerancie) nižšia ako stanovené hodnoty (30, 24 alebo 10 %), musí sa brať priemer najmenej troch analýz. Ak je priemer väčší alebo rovný hodnotám 29,95 %, 23,95 % a 9,95 %, je sklo akceptované v príslušnej kategórii 30 %, 24 % a 10 %.
2. FYZIKÁLNE STANOVENIA
2.1. Hustota
Meranie hydrostatickými váhami s presnosťou ± 0,01. Vzorka s hmotnosťou minimálne 20 g sa váži vo vzduchu a v destilovanej vode pri teplote 20 oC.
2.2. Index lomu
Index lomu sa meria refraktometrom s presnosťou ± 0,001
2.3. Mikrotvrdosť
Tvrdosť podľa Vickersa sa meria podľa normy ASTM E 92-65 (revízia 1965), ale s použitím zaťaženia 50 g. Výsledok je priemerom z 15 stanovení.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 448/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto nariadením sa preberá táto smernica:
1. Smernica Rady 69/493/EHS z 15. decembra 1969 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o krištáľovom skle uverejnená v Ú. v. ES L 326, 29. 12. 1969 v platnom znení.
2. Smernica je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
1)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
3)
§ 8 až 10 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 písm. e) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 písm. d) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 písm. c) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.