458/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

458
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. októbra 1995 bol vo Viedni prijatý Dodatkový protokol o oslepujúcich laserových zbraniach (Protokol IV) k Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky prijatému v Ženeve 10. októbra 1980.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dodatkovým protokolom uznesením č. 465 z 30. septembra 1999 a listina o súhlase Slovenskej republiky byť viazaná dodatkovým protokolom bola podpísaná 22. novembra 1999.
Listina o súhlase Slovenskej republiky byť viazaná dodatkovým protokolom bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohovoru, 30. novembra 1999.
Dodatkový protokol nadobudol platnosť 3. júla 1998 na základe článku 5 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 30. mája 2000 na základe článku 5 ods. 4 dohovoru.
K oznámeniu č. 458/2004 Z. z.
DODATKOVÝ PROTOKOL K DOHOVORU O ZÁKAZOCH ALEBO OBMEDZENIACH POUŽITIA URČITÝCH KONVENČNÝCH ZBRANÍ, KTORÉ MÔŽU BYŤ POVAŽOVANÉ ZA NADMERNE ZRAŇUJÚCE ALEBO MAJÚCE NEROZLIŠUJÚCE ÚČINKY
VIEDEŇ, 13. OKTÓBRA 1995
Článok 1: Dodatkový protokol
Nasledujúci protokol sa pripája k Dohovoru o zákazoch a obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky („dohovor“) ako Protokol IV:
„Protokol o oslepujúcich laserových zbraniach (Protokol IV)
Článok 1
Je zakázané používať laserové zbrane špecificky zostrojené tak, že ich jediným bojovým účinkom alebo jedným z ich bojových účinkov je spôsobiť trvalé oslepnutie odkrytého zraku, t. j. voľného oka alebo oka s korektívnymi pomôckami. Vysoké zmluvné strany nesmú takéto zbrane poskytnúť žiadnemu štátu ani neštátnemu subjektu.
Článok 2
Pri používaní laserových systémov sú vysoké zmluvné strany povinné prijať všetky dostupné bezpečnostné opatrenia na zabránenie náhodného spôsobenia trvalého oslepnutia odkrytého zraku. Medzi takéto bezpečnostné opatrenia patrí výcvik svojich ozbrojených síl a iné praktické opatrenia.
Článok 3
Na oslepnutie v dôsledku náhodného alebo vedľajšieho účinku legitímneho vojenského použitia laserových systémov vrátane laserových systémov použitých proti optickým prístrojom sa zákazy uvedené v tomto protokole nevzťahujú.
Článok 4
Na účely tohto protokolu sa „trvalým oslepnutím" rozumie nezvratná a nenapraviteľná strata zraku spôsobujúca vážne telesné postihnutie bez vyhliadky na uzdravenie. Vážne telesné postihnutie sa rovná zrakovej ostrosti nižšej ako 20/200 snellenov nameranej pri použití obidvoch očí.“.
Článok 2: Nadobudnutie platnosti
Tento protokol nadobúda platnosť v súlade s ustanoveniami článku 5 odsekov 3 a 4 dohovoru.