462/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

462
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 19. júla 2004,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 12 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
a)
v krajskom úrade životného prostredia,
b)
v obvodnom úrade životného prostredia,
c)
v Slovenskej inšpekcii životného prostredia,
d)
v obci.1)
§ 2
Osobitné kvalifikačné predpoklady
(1)
Osobitné kvalifikačné predpoklady sú súhrnom vedomostí a schopností potrebných na výkon niektorých činností určitého úseku štátnej správy starostlivosti o životné prostredie; overujú sa skúškou po absolvovaní odbornej prípravy a potvrdzujú sa osvedčením o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov (ďalej len „osvedčenie“).
(2)
Osobitné kvalifikačné predpoklady na výkon niektorých činností podľa určitých úsekov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v krajských úradoch životného prostredia, v obvodných úradoch životného prostredia, v Slovenskej inšpekcii životného prostredia a v obciach sú uvedené v prílohe.
(3)
Štátny zamestnanec alebo zamestnanec vykonávajúci práce vo verejnom záujme, ktorý vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na viacerých úsekoch uvedených v prílohe, spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad, ak získa osvedčenie aspoň na jeden z nich.
§ 3
Skúška
(1)
Skúška, ktorou sa overujú osobitné kvalifikačné predpoklady, sa uskutoční do jedného roka odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru k služobnému úradu a u zamestnanca vykonávajúceho práce vo verejnom záujme do jedného roka odo dňa vzniku pracovného pomeru k zamestnávateľovi. Obsahom skúšky je overenie vedomostí a schopností potrebných na výkon niektorých činností na určitom úseku štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.
(2)
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť, ktoré sa konajú v jeden deň spravidla do 30 dní po skončení odbornej prípravy. Ústna časť skúšky sa koná po úspešnom skončení písomnej časti skúšky.
(3)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú tvoria predseda a dvaja členovia.
(4)
Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(5)
O priebehu a výsledku skúšky spíše skúšobná komisia zápisnicu, ktorú podpisujú predseda a členovia skúšobnej komisie. Výsledok skúšky sa oznámi štátnemu zamestnancovi alebo zamestnancovi vykonávajúcemu práce vo verejnom záujme ústne po jej vykonaní.
(6)
Ak štátny zamestnanec alebo zamestnanec vykonávajúci práce vo verejnom záujme na skúške nevyhovel, môže skúšku jeden raz opakovať, najskôr po jednom mesiaci a najneskôr do troch mesiacov odo dňa neúspešnej skúšky.
§ 4
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak štátny zamestnanec alebo zamestnanec vykonávajúci práce vo verejnom záujme má osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa doterajších právnych predpisov, spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady podľa tejto vyhlášky.
(2)
Štátny zamestnanec, ktorého štátnozamestnanecký pomer vznikol pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, a zamestnanec vykonávajúci práce vo verejnom záujme, ktorého pracovný pomer vznikol pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, a ktorí nemajú osobitnú odbornú spôsobilosť, sa podrobia overeniu osobitnej odbornej spôsobilosti do 30. septembra 2005.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.
v z. Peter Stanko v. r.
Príloha
k vyhláške č. 462/2004 Z. z.
OSOBITNÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY NA VÝKON NIEKTORÝCH ČINNOSTÍ V KRAJSKÝCH ÚRADOCH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, V OBVODNÝCH ÚRADOCH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, V SLOVENSKEJ INŠPEKCII ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A V OBCIACH
ČASŤ I
Osobitné kvalifikačné predpoklady požadované u všetkých zamestnancov krajských úradov životného prostredia, obvodných úradov životného prostredia, Slovenskej inšpekcie životného prostredia a obcí vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o životné prostredie
(1) Základné právne poznatky vyplývajúce zo zákona o
a) životnom prostredí a z environmentálnych ustanovení Ústavy Slovenskej republiky,
b) štátnej správe starostlivosti o životné prostredie,
c) posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
d) slobode informácií a zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí,
e) zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci,
f) kontrole v štátnej správe,
g) územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
(2) Praktické aplikačné úradné postupy v rámci
a) správneho konania,
b) prejednávania priestupkov,
c) vyberania správnych poplatkov.
(3) Základné odborné poznatky z environmentálneho minima o
a) geoekosystémoch, štruktúrach, funkčných hodnotách a limitoch využívania krajiny,
b) územnom systéme ekologickej stability a chránených častiach krajiny,
c) životnom prostredí a jeho ochrane,
d) trvalo udržateľnom rozvoji,
e) vyhodnocovaní environmentálnej situácie a environmentálnej regionalizácii,
f) environmentálnej etike a environmentálnej osvete.
ČASŤ II
Osobitné kvalifikačné predpoklady osobitne požadované u prednostov obvodných úradov životného prostredia
Okrem osobitných kvalifikačných predpokladov uvedených v časti I sa u prednostov obvodných úradov životného prostredia požadujú vedomosti
a) zo zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy,
b) o štátnej environmentálnej politike a environmentálnom plánovaní,
c) o systéme environmentálneho práva a medzinárodných dohovorov s environmentálnym zameraním,
d) o organizácii a kompetenciách orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
e) o systéme podpory realizácie environmentálnych opatrení,
f) zo zákona o podpore regionálneho rozvoja,
g) o územnom plánovaní,
h) zo zákona o sťažnostiach,
i) zo zákona o petičnom práve.
ČASŤ III
Osobitné kvalifikačné predpoklady požadované u zamestnancov určitých úsekov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vykonávanej v krajskom úrade životného prostredia a v obvodnom úrade životného prostredia
Osobitné kvalifikačné predpoklady požadované:
(1) Na úseku ochrany ovzdušia
a) z odborných poznatkov o ochrane ovzdušia a o ochrane ozónovej vrstvy Zeme,
b) z právnych predpisov o ochrane ovzdušia a o ochrane ozónovej vrstvy Zeme,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy,
d) z vybraných častí právnych predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
e) o medzinárodných dohovoroch súvisiacich s ochranou ovzdušia a s ochranou ozónovej vrstvy Zeme.
(2) Na úseku ochrany vôd a nakladania s vodami
a) z odborných poznatkov o vodnom hospodárstve, ochrane kvality a množstva vôd a o ich racionálnom využívaní,
b) z právnych predpisov o vodách,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej vodnej správy,
d) z vybraných častí právnych predpisov súvisiacich s činnosťou orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálneho stavebného úradu,
e) o medzinárodných dohovoroch súvisiacich s ochranou a využívaním vôd.
(3) Na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií
a) z odborných poznatkov o zriaďovaní a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
b) z právnych predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy.
(4) Na úseku rybárstva
a) z odborných poznatkov o ochrane rýb a ostatných vodných organizmov, ich chove a love s cieľom zachovať ich ekosystémy a genofond,
b) z právnych predpisov o rybárstve,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy.
(5) Na úseku odpadového hospodárstva
a) z odborných poznatkov o odpadovom hospodárstve,
b) z právnych predpisov o odpadoch,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy,
d) o medzinárodných dohovoroch súvisiacich s nakladaním s odpadmi.
(6) Na úseku ochrany prírody a krajiny
a) z odborných poznatkov o ochrane prírody a krajiny,
b) z právnych predpisov o ochrane prírody a krajiny a o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy,
d) o medzinárodných dohovoroch súvisiacich s ochranou prírody a krajiny.
(7) Na úseku manažmentu environmentálnych rizík
a) z odborných poznatkov o závažných priemyselných haváriách,
b) z právnych predpisov o prevencii závažných priemyselných havárií,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy,
d) o medzinárodných dohovoroch súvisiacich s cezhraničnými účinkami priemyselných havárií.
ČASŤ IV
Osobitné kvalifikačné predpoklady požadované u zamestnancov určitých úsekov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vykonávanej Slovenskou inšpekciou životného prostredia
Osobitné kvalifikačné predpoklady požadované:
(1) Na úseku inšpekcie ochrany ovzdušia
a) z odborných poznatkov o ochrane ovzdušia a ochrane ozónovej vrstvy Zeme,
b) z právnych predpisov o ochrane ovzdušia a ochrane ozónovej vrstvy Zeme,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy,
d) z vybraných častí právnych predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
e) o medzinárodných dohovoroch súvisiacich s ochranou ovzdušia a ochranou ozónovej vrstvy Zeme.
(2) Na úseku inšpekcie ochrany vôd
a) z odborných poznatkov o ochrane vôd pred znečisťovaním a o ich racionálnom využívaní,
b) z právnych predpisov o vodách,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej vodnej správy,
d) z právnych predpisov o prevencii závažných priemyselných havárií,
e) o medzinárodných dohovoroch súvisiacich s ochranou vôd a s cezhraničnými účinkami priemyselných havárií.
(3) Na úseku inšpekcie odpadového hospodárstva
a) z odborných poznatkov o odpadovom hospodárstve,
b) z právnych predpisov o odpadoch,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy,
d) o medzinárodných dohovoroch súvisiacich s nakladaním s odpadmi.
(4) Na úseku inšpekcie ochrany prírody a krajiny
a) z odborných poznatkov o ochrane prírody a krajiny,
b) z právnych predpisov o ochrane prírody a krajiny a o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy,
d) z vybraných častí predpisov o evidencii nehnuteľností, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, o poľovníctve a o lesoch,
e) o medzinárodných dohovoroch súvisiacich s ochranou prírody a krajiny.
(5) Na úseku inšpekcie biologickej bezpečnosti
a) z odborných poznatkov o genetických technológiách a geneticky modifikovaných organizmoch,
b) z právnych predpisov o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a o environmentálnom označovaní výrobkov,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy,
d) z vybraných častí predpisov súvisiacich s používaním genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a s environmentálnym označovaním výrobkov,
e) o medzinárodných dohovoroch súvisiacich s používaním genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a s environmentálnym označovaním výrobkov.
(6) Na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia
a) z odborných poznatkov o ochrane ovzdušia, o ochrane vôd pred znečisťovaním a o odpadoch,
b) z právnych predpisov o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy,
d) z právnych predpisov o ochrane ovzdušia alebo o vodách alebo o odpadoch alebo o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a z vybraných častí ostatných právnych predpisov zlúčených do integrovaného povoľovania,
e) o medzinárodných dohovoroch súvisiacich s ochranou ovzdušia, ochranou vôd pred znečisťovaním a s odpadmi.
ČASŤ V
Osobitné kvalifikačné predpoklady požadované u zamestnancov určitých úsekov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vykonávanej obcou
Osobitné kvalifikačné predpoklady požadované:
(1) Na úseku ochrany ovzdušia
a) z odborných poznatkov o ochrane ovzdušia,
b) z právnych predpisov ochrany ovzdušia,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy,
d) z vybraných častí právnych predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
(2) Na úseku ochrany vôd a nakladania s vodami
a) z odborných poznatkov o vodnom hospodárstve, ochrane kvality a množstva vôd a o ich racionálnom využívaní,
b) z právnych predpisov o vodách,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej vodnej správy,
d) z vybraných častí právnych predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
(3) Na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií
a) z odborných poznatkov o zriaďovaní a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
b) z právnych predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy.
(4) Na úseku rybárstva
a) z odborných poznatkov o ochrane rýb a ostatných vodných organizmov, ich chove a love s cieľom zachovať a zveľaďovať ich ekosystémy a genofond,
b) z právnych predpisov o rybárstve,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy.
(5) Na úseku odpadového hospodárstva
a) z odborných poznatkov o odpadovom hospodárstve,
b) z právnych predpisov o odpadoch,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy,
d) z vybraných častí právnych predpisov súvisiacich s komunálnym odpadom.
(6) Na úseku ochrany prírody a krajiny
a) z odborných poznatkov o ochrane prírody a krajiny s osobitným zameraním na ochranu drevín,
b) z právnych predpisov o ochrane prírody a krajiny s osobitným zameraním na ochranu drevín,
c) z praktických aplikačných úradných postupov pri výkone štátnej správy.
1)
§ 7 ods. 4 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.