Predpis bol zrušený predpisom 206/2007 Z. z.

463/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2005 do 30.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

463
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. júla 2004
o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka, jatočných tiel oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Klasifikácia a zatrieďovanie jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka do tried kvality sa vykonávajú vo všetkých bitúnkoch. Teľatá s hmotnosťou jatočne opracovaného tela nižšou ako 25 kg a opracované telá hovädzieho dobytka, ktoré sa nedodávajú na trh a slúžia na vlastnú spotrebu sa neklasifikujú. Klasifikácia a zatrieďovanie jatočne opracovaných tiel oviec do tried kvality sa vykonávajú v bitúnkoch, ktoré zabíjajú v priemere ročne viac ako 1 000 kusov jatočných oviec. Klasifikácii nepodliehajú jatočné telá oviec, ktoré sa nedodávajú na trh a slúžia na vlastnú spotrebu a jahňatá do 13 kg jatočnej hmotnosti vrátane.
(2)
Jatočné telá hovädzieho dobytka sa zatrieďujú do týchto kategórií, pričom kategória tela jatočného zvieraťa podľa veku, hmotnosti a pohlavia sa prevezme zo sprievodných dokladov zvierat:
a) teľatá T jatočné telo zvieraťa bez ohľadu na pohlavie, staršie ako dva týždne, s hmotnosťou zvieraťa pred zabitím do 150 kg a s vlastnosťami a charakteristikami teľacieho mäsa, predovšetkým s bledoružovou farbou svaloviny; zvieratá musia byť kŕmené mliekom alebo mliečnymi kŕmnymi zmesami,
b) mladý dobytok M jatočné telo ostatných zvierat bez ohľadu na pohlavie, s hmotnosťou pred zabitím vyššou ako 150 kg a vo veku do 12 mesiacov vrátane,
c) mladé býky A jatočné telo mladých nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia vo veku od 13 mesiacov do dvoch rokov,
d) býky B jatočné telo ostatných nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia,
e) voly C jatočné telo kastrovaných zvierat samčieho pohlavia,
f) kravy D jatočné telo zvierat samičieho pohlavia, ktoré sa otelili,
g) jalovice E jatočné telo zvierat samičieho pohlavia, ktoré sa ešte neotelili.
(3)
Jatočné telo
a)
mladého dobytka, býkov, volov, kráv a jalovíc je celé telo zabitého zvieraťa po vykrvení, vyvrhnutí, bez kože, symetricky rozdelené na dve jatočné polovice, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v zápästnom a pätovom kĺbe, bez miechy, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny vybratých aj s prirasteným lojom, bez pohlavných orgánov, bez obličiek, obličkového a panvového loja, ak ide o býky a voly, bez mieškového loja, ak ide o samice, bez vemena a prirasteného vemenného loja, bez blanitej a mäsitej časti bránice, bez podkožného loja nad vrchným šálom, bez chvosta oddeleného medzi posledným krížovým stavcom a prvým chvostovým stavcom, bez krčnej cievy aj s prirasteným lojom,
b)
teliat je celé telo s obličkou, bez kože, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v zápästnom a pätovom kĺbe, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny, bez krčnej cievy aj s prirasteným lojom.
(4)
Jatočné telá oviec sa zaraďujú do týchto kategórií:
a) ovce do 12 mesiacov s jatočnou hmotnosťou nad 13 kg L mliečne jahňatá, jahňatá z výkrmu, jarky a barančeky,
b) ovce nad 12 mesiacov S jarky, barančeky, bahnice, barany a škopy.
(5)
Jatočné telo oviec je celé telo zabitého zvieraťa po vykrvení, vyvrhnutí, bez kože, bez hlavy oddelenej od trupu pred prvým krčným stavcom, bez nôh oddelených v zápästnom a pätovom kĺbe, bez časti chvosta oddeleného medzi šiestym a siedmym chvostovým stavcom, bez orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny vybratých aj s prirasteným lojom, bez pohlavných orgánov, a ak ide o bahnice, bez vemena. Obličky a obličkový tuk sú súčasťou jatočného tela oviec.
(6)
Hmotnosť jatočného tela je hmotnosť jatočne upraveného tela hovädzieho dobytka a oviec zistená vážením v teplom stave po zabití, opracovaní a vykonaní veterinárnej prehliadky najneskôr do 60 minút od vykrvovacieho vpichu. Hmotnosť sa zaokrúhľuje na celé kilogramy, ak ide o hovädzí dobytok, a na 0,5 kg, ak ide o ovce; pri vážení elektronickými váhami sa hmotnosť uvádza v desatinách kilogramu.
(7)
Prepočítaná hmotnosť v živom stave je hmotnosť jatočne upravených tiel hovädzieho dobytka zistená vážením v teplom stave po zabití, vynásobená príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 1.
(8)
Klasifikácia jatočných tiel hovädzieho dobytka a jatočných tiel oviec určených na nutné zabitie sa nevykonáva.
§ 2
(1)
Jatočný hovädzí dobytok a jatočné ovce sa pri prevzatí na bitúnok označujú1) tak, aby bola známa ich identita až do ukončenia zabitia, veterinárnej prehliadky, klasifikácie a zatriedenia do triedy kvality.
(2)
Sprievodným dokladom každého kusa jatočného hovädzieho dobytka určeného na zabitie je pas.2) V dokladoch o prevzatí dodávky jatočného hovädzieho dobytka sa uvádzajú údaje o spôsobe ustajnenia a čase nakládky na farme ako podklad na manipuláciu s nimi v bitúnku pred zabitím z dôvodu obmedzenia výskytu tmavého mäsa (DFD).
(3)
Trieda kvality je výsledná trieda hodnotenia upraveného jatočného tela hovädzieho dobytka získaná kombináciou kategórie, mäsitosti a pretučnenosti.
(4)
Výsledná trieda upraveného jatočného tela oviec sa získava kombináciou kategórie, mäsitosti a pretučnenosti.
(5)
Mäsitosť je vývin svalového tkaniva, najmä pleca, chrbta a stehna v pomere k ostatným častiam jatočného tela.
(6)
Pretučnenosť je vývin tukového tkaniva, tukové pokrytie a množstvo zásobného tuku.
(7)
Jatočný hovädzí dobytok a jatočné ovce sa dodávajú na bitúnok čisté a pred dodaním na bitúnok sa 12 hodín nekŕmia.
§ 3
(1)
Jatočný hovädzí dobytok sa po zabití zatrieďuje do príslušnej kategórie jatočného tela dobytka, pričom sa zohľadňujú údaje uvedené v sprievodných dokladoch.
(2)
Zatriedenie jatočných tiel hovädzieho dobytka do jednotlivých tried mäsitosti a pretučnenosti sa vykonáva vizuálne po konečnej úprave jatočného tela a veterinárnej prehliadke pri vážení.
(3)
Jatočné polovice toho istého tela hovädzieho dobytka sa zatrieďujú do tried mäsitosti a tried pretučnenosti podľa znakov uvedených v prílohe č. 2.
(4)
Zatriedenie jatočného tela hovädzieho dobytka do triedy kvality sa vykonáva kombináciou označenia kategórie tela jatočného hovädzieho dobytka, triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti.
(5)
Jatočné telá oviec sa zatrieďujú do jednotlivých kategórií podľa veku zvierat a do triedy kvality posúdením triedy mäsitosti a triedy pretučnenosti podľa znakov uvedených v prílohe č. 3.
(6)
Okrem klasifikácie a zatriedenia jatočného tela do triedy kvality klasifikátor posudzuje aj správnosť rozdelenia a opracovania jatočného tela podľa § 1. Na prípadný nesúlad upozorní prevádzkovateľa bitúnku formou zápisu.
§ 4
(1)
Označenie triedy kvality na upravenom jatočnom tele hovädzieho dobytka a oviec vykonáva klasifikátor ihneď po klasifikácii a zatriedení zdravotne neškodnou, nezmývateľnou, nerozmazateľnou farbou alebo iným spôsobom schváleným orgánom veterinárnej a potravinovej správy.
(2)
Označenie triedy kvality jatočného tela hovädzieho dobytka sa vykonáva na obidvoch predných nožinách alebo na povrchu obidvoch pliec a stehien tak, že najskôr sa označí písmenom triedy mäsitosti a následne číslicou triedy pretučnenosti. Písmená a číslice musia byť vysoké najmenej 20 mm, ľahko čitateľné a nerozmazateľné. Okrem označenia triedy kvality klasifikátor označí jatočné telo hovädzieho dobytka aj odtlačkom pečiatky, ktorá je zhotovená podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 bode 1. Klasifikátor potvrdzuje ním vyhotovené dokumenty odtlačkom pečiatky, ktorá je zhotovená podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 bode 2.
(3)
Označenie triedy kvality jatočného tela oviec sa vykonáva na vnútornej strane obidvoch stehien tak, že najskôr sa označí písmenom triedy mäsitosti a následne číslicou triedy pretučnenosti. Písmená a číslice musia byť vysoké najmenej 15 mm, ľahko čitateľné a nerozmazateľné. Okrem označenia triedy kvality klasifikátor označí jatočné telo oviec aj odtlačkom pečiatky, ktorá je zhotovená podľa vzoru v prílohe č. 4 bode 1. Klasifikátor potvrdzuje vyhotovené dokumenty odtlačkom pečiatky, ktorá je zhotovená podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4 bode 2.
(4)
Označovanie odtlačkom pečiatky možno nahradiť etiketou. Etikety možno skladovať a pripevňovať len v schválených zariadeniach,3) ktoré zabíjajú zvieratá; vyžaduje sa, aby mali rozmer najmenej 5 x 10 cm. Označenie odtlačkom pečiatky možno nahradiť etiketou, ktorá musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.4)
§ 5
(1)
O vykonanej klasifikácii jatočne upravených tiel hovädzieho dobytka a oviec v bitúnku vyhotoví klasifikátor protokol o klasifikácii podľa vzorov uvedených v prílohách č. 1 a 5.
(2)
Protokol o klasifikácii sa vystavuje pre celú skupinu dodaného jatočného hovädzieho dobytka a jatočných oviec od jedného dodávateľa za každý deň.
(3)
Originál protokolu o klasifikácii sa odovzdáva dodávateľovi. Prvé vyhotovenie protokolu o klasifikácii uchováva klasifikátor najmenej rok od dátumu vyhotovenia protokolu. Druhé vyhotovenie protokolu o klasifikácii zasiela klasifikátor do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Protokol o klasifikácii sa zasiela v elektronickej podobe podľa pokynov centrálnej evidencie. Protokol o klasifikácii môže klasifikátor zaslať aj v písomnej forme z bitúnkov, kde sa zabije v priemere menej ako 25 zvierat týždenne. Tretie vyhotovenie zasiela klasifikátor bitúnku, v ktorom sa vykonala klasifikácia.
§ 6
(1)
Klasifikátor je osoba, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie klasifikácie jatočne opracovaných tiel do tried kvality. Klasifikátorom môže byť zamestnanec bitúnku alebo nezávislej klasifikačnej agentúry, alebo môže vykonávať túto činnosť ako fyzická osoba - podnikateľ.
(2)
Odbornú prípravu klasifikátorov zabezpečuje Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre (ďalej len „školiace pracovisko“). Prihlášku na odbornú prípravu klasifikátora predkladá žiadateľ na tlačivách podľa vzorov uvedených v prílohách č. 8 a 9 školiacemu pracovisku s označením na obálke „Kurz klasifikátorov“.
(3)
Školiace pracovisko oznámi uchádzačovi dátum a miesto konania odbornej prípravy klasifikátorov. Odbornú prípravu klasifikátorov tvorí teoretická časť a praktický výcvik a ukončuje sa záverečnou odbornou skúškou. Na účely overovania odbornej pripravenosti zriaďuje školiace pracovisko skúšobnú komisiu.
§ 7
(1)
Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy dostane absolvent osvedčenie o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu jatočného hovädzieho dobytka alebo jatočných oviec s prideleným identifikačným číslom (ďalej len „osvedčenie“). Osvedčenie na základe podkladov zo školiaceho pracoviska vydá ministerstvo. Vzory osvedčenia sú uvedené v prílohách č. 10 a 11.
(2)
Platnosť osvedčenia klasifikátora je päť rokov. Po uplynutí piatich rokov sa klasifikátor znova zúčastní na odbornej príprave a skladá skúšky na predĺženie platnosti osvedčenia vždy na ďalších päť rokov. Na túto odbornú prípravu pozýva klasifikátora školiace pracovisko. Ak počas platnosti osvedčenia klasifikátor z akýchkoľvek dôvodov skončil výkon činnosti klasifikátora, neodkladne oznámi túto skutočnosť školiacemu pracovisku a odovzdá osvedčenie ministerstvu.
(3)
Okrem odbornej prípravy na získanie osvedčenia sa klasifikátor každý rok zúčastňuje na priebežnom školení klasifikátorov. Na toto školenie pozýva klasifikátora školiace pracovisko. V prípade neodôvodnenej neprítomnosti klasifikátora na tomto školení môže školiace pracovisko ministerstvu navrhnúť, aby klasifikátorovi osvedčenie odňalo.
§ 8
Osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia podľa tejto vyhlášky.
§ 9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 682/2002 Z. z. o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka a oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
TRIEDY KVALITY A ICH ZNAKY
Tabuľka 1
Triedy kvality - profily jatočného tela hovädzieho dobytka a vývin hlavných mäsitých častí
Trieda
mäsitosti
Opis Dopĺňajúce znaky
S všetky profily sú extrémne
vyklenuté (konvexné),
výborne vyvinutá svalovina
stehno: veľmi výrazne zaguľatené, svaly od
seba výrazne oddelené
chrbát: široký a silne vyklenutý až k plecu
plece: výrazne vyklenuté, zaguľatené
vrchný šál silne vyklenutý
nad panvovou sponou,
spodný šál silne vyklenutý
E všetky profily sú vyklenuté a
silne vyklenuté, výborne
vyvinutá svalovina
stehno: silne dorzálne a laterálne vyklenuté
chrbát: široký a silne vyklenutý až k plecu
plece: výrazne vyklenuté
vrchný šál silne vyklenutý
nad panvovou sponou,
spodný šál silne vyklenutý
U takmer vyklenuté profily,
veľmi dobre vyvinutá
svalovina
stehno: dorzálne a laterálne vyklenuté
chrbát: široký a dobre vyklenutý až k plecu
plece: vyklenuté
vrchný šál vyklenutý nad
panvovou sponou, spodný
šál vyklenutý
R takmer zarovnané profily,
dobre vyvinutá svalovina
stehno: dobre vyvinuté
chrbát: ešte dostatočne klenutý, pri pleci
menej široký
plece: dobre vyvinuté
vrchný a spodný šál sú
slabo vyklenuté
0 zarovnané a mierne
prehĺbené (konkávne) profily,
priemerne vyvinutá svalovina
stehno: stredne vyvinuté
chrbát: stredne vyvinutý
plece: stredne vyvinuté a ploché
spodný šál zarovnaný,
hrboly sedacích
a bedrových kostí a tŕne
bedrových a hrudných
stavcov vystupujú
P všetky profily prehĺbené a
silne prehĺbené, slabo
vyvinutá svalovina
stehno: slabo vyvinuté
chrbát: slabo vyvinutý a úzky s viditeľnými
kosťami
plece: slabo vyvinuté, ploché, s viditeľným
kostným podkladom
hrboly sedacích
a bedrových kostí výrazne
vystupujú rovnako ako
tŕne stavcov
Tabuľka 2
Triedy pretučnenosti - vrstva loja na povrchu jatočného tela hovädzieho dobytka a v hrudnej dutine
Trieda
pretučnenosti
Opis Dopĺňajúce znaky
1 žiadna alebo len veľmi slabá vrstva podkožného
loja
hrudná dutina bez tukového pokrytia
2 slabá vrstva podkožného loja, svalovina takmer
na všetkých častiach tela dobre viditeľná
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
zreteľne viditeľná
3 stredne vyvinutá vrstva podkožného loja,
svalovina je takmer všade pokrytá lojom okrem
stehna a pleca, hrudná dutina je slabo pokrytá
lojom
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
ešte viditeľná
4 silná vrstva podkožného loja, svalovina čiastočne
na stehne a pleci ešte viditeľná, v hrudnej dutine
sú výrazné ložiská loja
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
pokrytá lojom najmä vo ventrálnej časti, na
povrchu stehna sú zreteľné pruhy loja
5 veľmi silná vrstva podkožného loja, celý povrch
tela je pokrytý súvislou vrstvou loja,
v hrudnej dutine sú výrazné ložiská loja a stehno
je takmer celé pokryté lojom
medzirebrová svalovina v hrudnej dutine je
silne pokrytá lojom, presvitá len nepatrne pri
chrbtici
Príloha č. 3 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
TRIEDY KVALITY A ICH ZNAKY
Tabuľka 5
Triedy mäsitosti - profily jatočného tela oviec a vývin hlavných mäsitých častí
Trieda
mäsitosti
Opis
S Plece: extrémne vyklenuté, veľmi široké
Chrbát: extrémne vyklenutý, veľmi široký
Zadná časť: zdvojené svalstvo, profily extrémne vyklenuté (superkonvexné)
E Plece: výrazne vyklenuté
Chrbát: výrazne vyklenutý, široký
Zadná časť: všetky profily veľmi vyklenuté
U Plece: vyklenuté
Chrbát: vyklenutý, široký až k plecu
Zadná časť: takmer vyklenuté profily
R Plece: dobre vyvinuté
Chrbát: dobre vyvinutý, ale zužuje sa k plecu
Zadná časť : takmer rovné profily
0 Plece: mierne vyvinuté až ploché
Chrbát: mierne vyvinutý
Zadná časť: mierne prehĺbené profily
P Plece: ploché, s vystupujúcimi kosťami, úzke
Chrbát: úzky, s vystupujúcimi kosťami
Zadná časť: všetky profily prehĺbené až veľmi prehĺbené (superkonkávne)
Tabuľka 6
Triedy pretučnenosti - vrstva tuku na povrchu jatočného tela oviec a v hrudnej dutine a v brušnej dutine
Trieda
pretučnenosti
Opis
1 Povrch tela: žiadna alebo len veľmi malá vrstva podkožného tuku
Hrudná dutina: žiadne alebo len veľmi malé množstvo tuku medzi rebrami
Brušná dutina: žiadna alebo len veľmi malá vrstva tuku na obličkách
2 Povrch tela: malá vrstva podkožného tuku pokrýva časť jatočného tela, môže byť menej viditeľná
na končatinách
Hrudná dutina: medzirebrová svalovina zreteľne viditeľná
Brušná dutina: veľmi malá vrstva tuku obaľuje časť obličiek
3 Povrch tela: žiadna alebo len veľmi malá vrstva podkožného tuku
Hrudná dutina: medzirebrová svalovina je ešte viditeľná
Brušná dutina: malá vrstva tuku obaľuje časť obličiek alebo celé obličky
4 Povrch tela: žiadna alebo len veľmi malá vrstva podkožného tuku
Hrudná dutina: medzirebrová svalovina je takmer súvislé pokrytá vrstvou tuku
Brušná dutina: obličky obalené tukom
5 Povrch tela: veľmi výrazná vrstva podkožného tuku, miestami viditeľné ložiská tuku
Hrudná dutina: medzirebrová svalovina je pokrytá vrstvou tuku, tukové ložiská viditeľné na
rebrách
Brušná dutina: obličky obalené výraznou vrstvou tuku
Príloha č. 4 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 463/2004 Z. z.
1)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2001 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.
§ 18 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2001 Z. z.
3)
§ 37 zákona č. 488/2002 Z. z.
4)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 344/91 z 13. februára 1991, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1186/90 rozširujúceho rozsah stupnice Spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (Ú. v. ES L 041, 14. 2. 1991) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1993/95 zo 16. augusta 1995 (Ú. v. ES L 194, 17. 8. 1995).