465/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2004 do 14.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

465
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. júla 2004,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 147/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 44/2003 Z. z.
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinárstve a vinohradníctve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 147/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 44/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Každý, kto vyváža z Tokajskej vinohradníckej oblasti alebo dováža do Tokajskej vinohradníckej oblasti hrozno nad 75 kg, mušt a víno na ďalšie spracovanie nad 60 l, ohlási Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu najneskôr tri dni pred uskutočnením vývozu alebo dovozu odrodu hrozna, druh muštu a vína a celkové množstvo.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
Zsolt Simon v. r.