466/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

466
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 3. augusta 2004,
ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok od 1. decembra 2004
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 293a ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 43/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Dôchodkové dávky priznané pred 1. decembrom 2004 sa zvyšujú od 1. decembra 2004 o 3,4 % mesačnej sumy dôchodkovej dávky, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodková dávka zvyšuje.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.
v z. Miroslav Beblavý v. r.