469/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2004 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

469
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 21. júla 2004,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach sa mení takto:
V § 4 sa slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
v z. László Pomothy v. r.