470/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

470
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovenia § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
výnos z 3. augusta 2004 č. MF/003821/2004-442, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2552/2004-44 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Výnos upravuje podrobnosti poskytovania dotácií na osobitné účely.
Výnos nadobúda účinnosť 15. augusta 2004.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.