471/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

471
OZNÁMENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z. vydalo
výnos z 3. augusta 2004 č. 4/2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Výnos ustanovuje poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na podporu akcií a opatrení zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky.
Výnos nadobúda účinnosť 15. augusta 2004.
Úplné znenie výnosu je uverejnené v čiastke 4/2004 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na krajských úradoch životného prostredia, na obvodných úradoch životného prostredia a v Slovenskej agentúre životného prostredia.