472/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

472
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 5 a podľa § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
výnos z 21. júla 2004 č. 1968/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín (oznámenie č. 224/2002 Z. z.).
Týmto výnosom sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín a zabezpečuje sa umožnenie voľného pohybu tovaru v rámci prípravkov na ochranu rastlín na území Slovenskej republiky v súlade s článkom 28 Zmluvy o Európskom spoločenstve.
Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
Výnos je uverejnený v čiastke 21/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.