476/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

476
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 21. júla 2004 č. 1907/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách (oznámenie č. 241/2004 Z. z.).
Týmto výnosom sa ustanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania pre úradnú kontrolu množstva patulínu v niektorých potravinách.
Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 21/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a bude uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo septembra 2004; možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.