477/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

477
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods.1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z.
výnos z 3. augusta 2004 č. 1657/2004-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a záujmovým združeniam právnických osôb.
Výnosom sa ustanovuje poskytovanie dotácií v stanovených oblastiach určeným subjektom a určuje sa termín predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií.
Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
Výnos je uverejnený v čiastke 21/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.