478/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

478
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 1993 bol v Štrasburgu prijatý Protokol č. 1 k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (oznámenie č. 26/1995 Z. z.).
V mene Slovenskej republiky bol protokol podpísaný 7. marca 1994 v Štrasburgu.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 437 z 24. marca 1994 a prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 27. apríla 1994.
Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy 11. mája 1994.
Protokol nadobudol platnosť 1. marca 2002 na základe článku 8 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň.
K oznámeniu č. 478/2004 Z. z.
PROTOKOL č. 1

k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Členské štáty Rady Európy, signatári tohto protokolu k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania podpísanému v Štrasburgu 26. novembra 1987 (ďalej len „dohovor“),
berúc do úvahy, že nečlenským štátom Rady Európy by malo byť umožnené pristúpiť k dohovoru na základe vyzvania Výboru ministrov,
dohodli sa takto:
Článok 1
V článku 5 ods. 1 dohovoru sa dopĺňa text, ktorý znie:
„Ak má byť zvolený člen do Výboru za nečlenský štát Rady Európy, Byro Parlamentného zhromaždenia vyzve parlament tohto štátu, aby navrhol troch kandidátov, z ktorých najmenej dvaja musia byť jeho štátnymi príslušníkmi. Voľba Výborom ministrov sa uskutoční po porade so zmluvnou stranou, ktorej sa voľba týka.“.
Článok 2
Článok 12 dohovoru znie:
„Výbor v súlade so zásadami dôvernosti uvedenými v článku 11 každoročne predloží Výboru ministrov všeobecnú správu o svojej činnosti, ktorá sa predloží Parlamentnému zhromaždeniu a každému nečlenskému štátu Rady Európy, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, a zverejní.“.
Článok 3
Doterajší text článku 18 dohovoru sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Výbor ministrov Rady Európy môže vyzvať ktorýkoľvek nečlenský štát Rady Európy, aby pristúpil k dohovoru.“.
Článok 4
V článku 19 ods. 2 dohovoru sa vypúšťa slovo „členský“ a slová „alebo schválení“ sa nahrádzajú slovami „schválení alebo o prístupe“.
Článok 5
V článku 20 ods. 1 dohovoru sa slová „alebo schválení“ nahrádzajú slovami „schválení alebo o prístupe“.
Článok 6
1.
Úvodná veta článku 23 dohovoru znie:
„Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom a každému nečlenskému štátu Rady Európy, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru:“.
2.
V článku 23 písm. b) dohovoru sa slová „alebo schválení;“ nahrádzajú slovami „schválení alebo o prístupe;“.
Článok 7
1. Tento protokol je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, signatárom dohovoru, ktoré môžu vyjadriť svoj súhlas byť viazané protokolom
a)
podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo
b)
podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie.
2.
Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo o schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.
Článok 8
Tento protokol nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď všetky zmluvné strany dohovoru vyjadrili svoj súhlas byť viazané týmto protokolom v súlade s ustanoveniami článku 7.
Článok 9
Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy
a)
každý podpis,
b)
uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo o schválení,
c)
dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s článkom 8,
d)
každý iný úkon, oznámenie alebo informáciu, ktoré sa týkajú tohto protokolu.
Na dôkaz toho dolupodpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.
Dané v Štrasburgu 4. novembra 1993 v angličtine a vo francúzštine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému členskému štátu Rady Európy.