479/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

479
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. júla 2004 bol v Bratislave podpísaný Dodatok k Dohode o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) (oznámenie č. 257/1999 Z. z.).
Dodatok nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 6. júla 2004.
Do textu dodatku možno nazrieť v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava.