480/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

480
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 1993 bol v Štrasburgu prijatý Protokol č. 2 k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (oznámenie č. 26/1995 Z. z.).
V mene Slovenskej republiky bol protokol podpísaný 7. marca 1994 v Štrasburgu.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 437 z 24. marca 1994 a prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 27. apríla 1994.
Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy 11. mája 1994.
Protokol nadobudol platnosť 1. marca 2002 na základe článku 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň.
K oznámeniu č. 480/2004 Z. z.
PROTOKOL č. 2

k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Štáty, signatári tohto protokolu k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania podpísaného v Štrasburgu 26. novembra 1987 (ďalej len „dohovor“),
súc presvedčené o vhodnosti umožniť členom Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (ďalej len „výbor“) byť znovuzvolení dvakrát,
berúc tiež do úvahy potrebu zaručiť riadnu obnovu členstva vo výbore,
dohodli sa takto:
Článok 1
1.
V článku 5 ods. 3 druhá veta znie:
„Môžu byť znovuzvolení dvakrát.“.
2.
Článok 5 dohovoru sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„4.
S cieľom zabezpečiť v rámci možnosti každé dva roky obmenu polovice členov výboru Výbor ministrov môže rozhodnúť, prv než prikročí k akejkoľvek ďalšej voľbe, že funkčné obdobie jedného alebo viacerých členov výboru, ktorí majú byť zvolení, nemusí trvať štyri roky, nemôže však presiahnuť šesť rokov a nemôže trvať ani kratšie ako dva roky.
5.
V prípade, ak ide o viac ako o jedno funkčné obdobie, a keď Výbor ministrov bude postupovať podľa predchádzajúceho odseku, pridelia sa tieto obdobia žrebovaním, ktoré vykoná generálny tajomník Rady Európy ihneď po voľbách.“.
Článok 2
1. Tento protokol je otvorený na podpis štátom, signatárom dohovoru, alebo štátom, ktoré k dohovoru pristúpili, ktoré môžu vyjadriť svoj súhlas byť viazaní protokolom
a)
podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo
b)
podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie.
2.
Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo o schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.
Článok 3
Tento protokol nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď všetky zmluvné strany dohovoru vyjadrili svoj súhlas byť viazané týmto protokolom v súlade s ustanoveniami článku 2.
Článok 4
Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy a nečlenským štátom, zmluvným stranám dohovoru,
a)
každý podpis,
b)
uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo o schválení,
c)
dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s článkom 3,
d)
každý iný úkon, oznámenie alebo správu týkajúce sa tohto protokolu.
Na dôkaz toho podpísaní, na to riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.
Dané v Štrasburgu 4. novembra 1993 v angličtine a vo francúzštine, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému členskému štátu Rady Európy.