Predpis bol zrušený predpisom 381/2005 Z. z.

481/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2004 do 31.08.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

481
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. augusta 2004
o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku v znení zákona č. 601/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Zaopatrovací príspevok je
a)
870 Sk pre oprávnenú osobu podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona a
b)
1 140 Sk pre oprávnenú osobu podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
v z. Pál Csáky v. r.