485/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

485
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. augusta 2004
o úprave sumy prídavku na dieťa
Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nariaďuje:
§ 1
Výška prídavku je 540 Sk.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
v z. Pál Csáky v. r.