487/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

487
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).
Zmeny sa vykonávajú najmä v prílohe č. 2 opatrenia, ktorá ustanovuje maximálne ceny liekov a zdravotníckych pomôcok, v tom zmysle, že sa vypúšťajú maximálne ceny tých liekov, ktoré nie sú hradené na základe zdravotného poistenia, tzv. voľnopredajných liekov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 39 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.