Predpis bol zrušený predpisom 291/2002 Z. z.

493/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2004 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

493
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 23. augusta 2004,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 písm. b) a c) a § 22 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 428/2003 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa číslo „2003“ nahrádza číslom „2004“ a číslo „2004“ sa nahrádza číslom „2005“.
2.
V § 3 ods. 3 sa číslo „2004“ nahrádza číslom „2005“.
3.
V prílohe časti Vysvetlivky bode 10 sa číslo „2003“ nahrádza číslom „2004“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2004.
Ivan Mikloš v. r.