494/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

494
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júna 2004 bola v Taškente podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Dohoda nadobudne platnosť 9. septembra 2004 na základe článku 22 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.